DV ve škole, Jičín 2021

25. celostátní dílna dramatické výchovy
Jičín 16.–22. září 2021

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní pře­hlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:

1 – IMPROVIZACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Improvizace dává člověku možnost zpřítomnit se, být skutečně tady a teď a reagovat na podněty tvořivým způsobem. Ve škole jsme všichni improvizátory. Pokud ale improvizaci aktivně netrénujeme, může dojít k „sebezacyklení“ ve vlastních nápadech. V našem semi­náři se budeme věnovat aktivitám vedoucím ke skupinovým improvizacím a zaměříme se na trénink těch nejzákladnějších dovedností pro život – kooperace a kreativity. Osvojíme si způsob, jak se učit opouštět svůj nápad ve prospěch cizích nápadů, jak nápady rozvíjet a společně kreativně myslet a jednat. Krátké improvizační hry jsou velmi dobře využitelné při práci se všemi věkovými skupinami na cestě osobnostně sociálního rozvoje.
Lektorky: JANA MACHALÍKOVÁ, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatel­ka České improvizační ligy, improvizátorka, členka skupiny Improvize, No A a divadelního souboru Naskok, recitátorka, herečka, klaunka sdružení Zdravotní klaun, lektorka programů Národní galerie, organizátorka recitačních přehlídek, pedagožka PedF UK a KVD DAMU,
a HANA PATRASOVÁ, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka divadelních spolků PNUtí a Naskok, recitátorka, pedagožka dramatické výchovy na SPgŠ v Prachaticích, kurátorka a lektorka programů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích (Národní muzeum).

2 – Z RÁMU VON! (Práce v této seminární třídě začíná v sobotu ráno.)
Seminární třída (nejen) pro pedagogy zaměřené na aplikaci metod dramatické výchovy do muzejního a galerijního prostředí aneb Jak ve své výuce využít metod dramatické výchovy a návštěvu galerie nebo muzea…
Priestory školy už boli poriadne preverené. Čo tak preniesť vyučovanie do múzea alebo galérie? A vôbec to nemusí byť iba dejepis či výtvarné umenie. Pustite sa so mnou do biológie, literatúry aj matematiky. Vydajte sa na pátranie po čarodejniciach, za záhadou vlastného mena či len tak vystúpte z rámu von. A nemusíte byť ani múzejný pedagóg, aby ste využili prirodzenú detskú zvedavosť a rolovú hru vo vyučovaní akéhokoľvek predmetu, nech si žiaci zažijú múzeum či galériu celým telom. Veď už Komenský vravel: Nemôže byť v rozume, čo neprešlo zmyslami.
Lektorka: BARBORA JURINOVÁ, jedna z nejvýraznějších osobností dramatické výchovy na Slovensku, absolventka KVD DAMU a dějin umění na Trnavské univerzitě, několik let pracovala ve Slovenské národní galerii, kde vedla oddělení galerijní pedagogiky, doposud je zde lektorkou programu BookObrazy, učí LDO na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislavě, je jednou z čelních představitelek bratislavského dramacentra EDUdrama a Združenie tvorivej dramatiky Slovenska, o. z.

3 – HLAS – CESTA K SOBĚ I K DRUHÝM
Seminární třída je vhodná pro všechny, kteří vnímají, že pro svůj život (profesní i sou­kromý) potřebují hlas. Zejména jsou k účasti zváni ti, kteří se se svým hlasem doposud neseznamovali nebo se dokonce seznamování obávali. V průběhu týdně bude příležitost k tomu, abychom objevovali možnosti svého hlasu individuálně. Aktivity a cvičení budou v souvislosti s hlasem zaměřeny především na dech, tělo, vnitřní prožívání a múzickou tvorbu prostřednictvím hlasu.
Lektorka: PAVLA SOVOVÁ, ředitelka ZUŠ Chrást u Plzně, učí LDO, hudební nauky a zpěv, hlasové výchově se věnovala v dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na PedF ZČU, externě vedla hlasovou výchovu na KATaP DAMU, kde v roce 2009 obhájila disertační práci Hlas jako psychosomatická disciplína.

4 – INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ
Lektor je v jednání. Bude se jednat jako obvykle o dílnu přinášející inspiraci ze zahraničí. Je určena především těm účastníkům, kteří jsou již obeznámeni se základy dramatické výchovy nebo mají alespoň dílčí zkušenost s výukou dramatické výchovy, využívají dra­matickovýchovnou metodiku v jiných oblastech své činnosti (muzejní, galerijní či divadelní pedagogové, učitelé humanitních předmětů či společenských věd, vedoucí dětských di­vadelních kolektivů atp.). Dílna se zahraničním lektorem obvykle není vhodná pro úplné začátečníky. DÍLNA BUDE TLUMOČENA DO ČEŠTINY!

Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dět­ských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 18. září 2021. (V souvislosti s komplikovaným průběhem školního roku 2020/2021 může být přehlídka oproti zvyklostem redukována.)

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

• v hotelu / v penzionu / ve sportovní ubytovně (cenu ubytování řešíme individuálně, kapacita je omezená),

• ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné:

• kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2 300 Kč (řádní čle­nové STD a prezenční studenti: 1 800 Kč),

• kurzovné bez ubytování: 2 000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1 500 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Bude podána žádost o akreditaci akce v rámci DVPP na MŠMT.

Máte-li zájem účastnit se jedné ze seminárních tříd, vyplňte co nejdřív, nejpozději však do 5. září 2021 přihlášku, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

PŘIHLÁŠKA

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.