Dramatická výchova ve škole – Jičín 2024

28. celostátní dílna dramatické výchovy
19.–25. září 2024, Jičín

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín, spolupráce: město Jičín, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS, útvar ARTAMA, Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času / domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 – MOŽNOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Seminární třída bude praktická a bude zaměřena na zkoumání možných podob dramatické výchovy. Nabídne pestrou škálu činností i ucelených lekcí, které budou vycházet z principů dramatické výchovy jako svébytného oboru, ale i z její schopnosti metodicky obohatit výuku jiných předmětů. Budete zváni ke hře, vedeni příběhy inspirovanými literaturou, ale třeba i hudbou, cizí řečí a pochopitelně i geniem loci samotného Jičína. Při praktických činnostech, které budou i metodicky komentovány, se sami přesvědčíte, že dramatická výchova je přirozenou cestou, jak zkoumat svět. Vítáni jsou jak začátečníci, kteří hledají první vhled do oboru, tak pokročilí s chutí zkoumat postupy dramatické výchovy v procesu nebo prostě jen s chutí užít si dramaťák jako účastník.
Lektorka: Soňa DEMJANOVIČOVÁ, absolventka KVD DAMU v Praze a FE ZČU v Plzni,lektorka dramatické výchovy se zkušenostmi z Velké Británie, kde postupy dramatické výchovy ověřovala při práci se seniory i s dětmi s těžkými poruchami učení a chování, zakladatelka a lektorka jazykové školy Easy–Peasy v Aši, kde žije a tč. pracuje i jako učitelka anglického jazyka na gymnáziu.

2 – VYPRÁVĚT TĚLEM

Pohyb, tanec je přirozeným projevem, který má obrovský tvořivý potenciál pro každého.Jde o neopakovatelný zážitek nabízející přesahy do pedagogické i tvořivé činnosti a také do každodenního života.
Seminář nabídne seznámení s možnostmi, jak se dotknout přirozeného pohybu těla. Povede účastníky ke zkoumání anatomické funkčnosti těla, k citlivosti, k některým kvalitám, které jsou základem pohybu v přítomnosti. Účastníci si vyzkoušejí strukturované a kontaktní improvizace, pomocí svého těla budou hledat a nalézat vztahy mezi vnitřním a vnějším prostředím. Zapojena bude práce s dechem, vibrací, zvukem, hlasem, rytmem, dynamikou, abstraktní nebo konkrétní představou… Inspiraci přinese samotný prostor, ale i jeho detail… A bude se vyprávět tělem.
Lektorka: Lenka JÍŠOVÁ, taneční pedagožka na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň, tanečně-pohybová performerka a lektorka kurzů pro pedagogy (tanečního oboru, mateřských a základních škol i tvořivé dramatiky). Nepravidelně vede semináře kreativního tance pro „netanečníky“, zajímá ji také propojování pohybu s jinými uměleckými směry.

3 – STOP – DIVADLO FÓRUM VE ŠKOLE I MIMO NI

Práce v této seminární třídě se zaměří na prozkoumání konceptu divadla fóra, jak jej vytvořil Augusto Boal (Divadlo utlačovaných). Divadlo fórum je metoda divadla ve výchově, vede k edukaci prožitkem, diváka zve, aby se v určité chvíli sám stal hercem – aby si vyzkoušel konkrétní životní situaci nanečisto v bezpečí fikce.
Účastníci seminární třídy si prakticky odpoví na následující otázky: Jaké jsou základní principy divadla fóra? Jak se staví přestavení divadla fóra? Jaká témata lze touto metodou otevírat a zkoumat? Kdo a co je k tomu potřeba? Lze divadlo fórum nebo jeho dílčí prvky využít ve výuce? A co může udělat učitel (nejen dramatické výchovy), aby svým žákům zprostředkoval alespoň dílčí zkušenost s touto metodou?
Lektorka: Jitka ROSENOVÁ, absolventka KVD DAMU a speciální pedagogiky na UHK, v současné době doktorandka KVD DAMU, v rámci svého výzkumu se zabývá otázkou, jak divadlo fórum ovlivňuje děti 2. stupně základní školy. Je umělecká ředitelka organizace Divadelta, která od roku 2009 používá divadlo fórum jako metodu svých programů prevence rizikového chování. V organizaci Zdravotní klaun pracuje jako klaunka a specialistka na dětskou psychiatrii a na práci s emočně nestabilními teenagery.

4 – INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ

Půjde jako obvykle o dílnu přinášející inspiraci ze zahraničí. Je určena především těm účastníkům, kteří jsou obeznámeni se základy dramatické výchovy nebo mají alespoň dílčí zkušenost s výukou dramatické výchovy, využívají dramatickovýchovnou metodiku v jiných oblastech své činnosti (muzejní, galerijní či divadelní pedagogové, učitelé humanitních předmětů, vedoucí dětských divadelních kolektivů atp.). Dílna se zahraničním lektorem obvykle není vhodná pro úplné začátečníky.
Dílna bude tlumočena do češtiny.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů. A vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 21. září 2024.

Ubytování pro účastníky dílny „Jičín 2024“ nabízíme:

• v hotelu / penzionu (Cenu ubytování řešíme individuálně podle momentálních ceníků ubytovacích zařízení. Kapacita je omezená.),
• ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné na „Jičín 2024“:

• kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 3 000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 2 000 Kč),
• kurzovné bez ubytování: 2 700 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1 700 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdříve přihlášku. Nejpozději však do 10. září 2024. Případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Při přihlašování po 30. 6. 2024 už nedokážeme garantovat zajištění jiného typu ubytování než vlastní spací pytel.

Aktualizované informace sledujte zde nebo na facebookové stránce Dramatická výchova ve škole.