Dětská scéna 2009 – propozice

Dětská scéna 2009

12. – 18. června 2009, Trutnov

38. Celostátní přehlídka dětského divadla

+ přehled krajských postupových přehlídek

38. Celostátní přehlídka dětských recitátorů

+ přehled krajských postupových přehlídek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Dům kultury Trutnov ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. Dětská scéna probíhá za finanční podpory MŠMT.


Celostátní přehlídka dětského divadla

I. Základní údaje
Celostátní přehlídka dětského divadla je postupová přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

II. Význam a charakter přehlídek dětského divadla
Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.
Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

III. Účast v krajských a oblastních kolech
Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni oblasti (bývalého okresu či městského obvodu), kontaktují přímo organizátory krajského kola. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.
Výběr na krajskou přehlídku (včetně počtu postupujících souborů) je organizován podle podmínek v místě a je stanoven v propozicích vydaných příslušným pořadatelem. Soubory jsou doporučeny lektorským sborem (porotou) oblastní (obvodní) přehlídky, nebo výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola, která v případě potřeby mimo termín přehlídky navštíví představení přihlášených souborů, které nemají možnost zúčastnit se oblastního kola. Ve výjimečných případech je možné také posouzení na základě videozáznamu představení.

IV. Organizace a průběh přehlídek
Realizátory a odbornými garanty krajských a oblastních přehlídek mohou být školské nebo kulturní instituce, občanská sdružení, nebo i soukromé osoby, nadace atd. Pro zabezpečení akce je vhodná spolupráce více subjektů. Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětských recitátorů.
Pořádání krajské postupové přehlídky je nutno konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Návrhy na postup z přehlídek, jejichž konání nebylo oficiálně konzultováno a schváleno, nemusí programová rada Dětské scény respektovat.
Pořadatelé krajských přehlídek vypracují vlastní propozice a rozšíří je mezi organizátory kol nižšího stupně.
Součástí přehlídek všech stupňů je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro děti je možné uspořádat citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením přehlídek mohou být odborné, nejlépe praktické semináře pro vedoucí dětských souborů a pro učitele zabývající se ve své praxi dětským divadlem, přednesem či dramatickou výchovou.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru dětských aktivit ARTAMA.

V. Termíny jednotlivých kol
Oblastní (na úrovni bývalých okresů) a obvodní přehlídky: do 15. března 2009.
Krajská kola: do 19. dubna 2009.
Celostátní přehlídka dětského divadla se koná společně s Celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2009 ve dnech 12. – 18. června 2009 v Trutnově.
Oblastní, popř. obvodní kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že je mezi členy dětských divadelních souborů řada dětí, které se věnují recitaci, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětského divadla a dětských recitátorů koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.

VI. Postup na celostátní přehlídku Dětská scéna 2009
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Programová rada DS může při sestavování programu celostátní přehlídky přihlédnout i k pořadí doporučenému lektorským sborem krajského kola. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveřejňováno.
Pokud je přehlídka určena pro dva kraje, může její pořadatel využít práva samostatných návrhů na přímý postup za každý kraj.
Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel na DS žádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Počet účastníků ani časový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel ale musí zvážit, zda je počet účinkujících přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:
– vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává Centrum dětských aktivit ARTAMA),
– výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučené představení,
– aspoň jeden exemplář textu hry/pásma.
Tyto materiály doručí pořadatel krajské přehlídky nejpozději do 21. dubna 2009 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak(a)nipos-mk.cz, (tel.: 221 507 969).
Program Dětské scény sestaví z návrhů ze všech krajských přehlídek programová rada DS jmenovaná NIPOS-ARTAMA.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim. V takovém případě připojí pořadatel k zaslaným materiálům (viz výše) písemné doporučení lektorského sboru.

VII. Hodnocení a jeho kritéria
Hodnocení vystoupení na všech stupních provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty) jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem každého lektorského sboru by měl být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá. Centrum dětských aktivit ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Lektorský sbor hodnotí zejména:
– umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
– vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
– metodu práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
– přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.

VIII. Platnost návrhů na postup z krajské přehlídky
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup souborů z krajského kola.

Zpracoval Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, říjen 2008


Celostátní přehlídka dětských recitátorů

I. Základní údaje
Celostátní přehlídka dětských recitátorů je postupová přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři postupují z krajských přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
V případě ekonomických potíží může být program recitační přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

II. Význam a charakter přehlídky dětských recitátorů
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.
Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru.

III. Podmínky účasti
Přehlídky se mohou se zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele oblastního kola.

IV. Kategorie
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého gymnázia:
1. věková kategorie – žáci 2. – 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),
2. věková kategorie – žáci 4. – 5. ročníků základních škol,
3. věková kategorie – žáci 6. – 7. ročníků základních škol,
4. věková kategorie – žáci 8. – 9. ročníků základních škol.
Je přínosné, aby pořadatelé školních, oblastních, popř. krajských kol zřídili i nultou kategorii pro žáky 1. ročníků ZŠ, která ale není postupová.
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty. Záleží na pořadatelích postupového kola, zda budou požadovat druhý text od všech recitátorů, nebo jen od těch, kteří po přednesu prvního textu aspirují na postup či jiné ocenění. Podmínkou postupu do celostátního kola je ale kvalitní zvládnutí obou textů. Účastníci jsou s principem použití druhých textů předem seznámeni. Recitační vystoupení může trvat nejvýše 5-7 minut pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských recitátorů zúčastní pokud možno pedagog, který přednašeče připravoval.

V. Specifikace postupových kol, hodnocení a pravidla postupu:
Hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol:
– přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora,
– umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte,
– schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat,
– celková úroveň a kultura projevu.
Lektorský sbor krajského kola při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z krajského kola může být i předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní přehlídky. Pořadatelé přehlídek určených pro dva kraje mají právo samostatných doporučení za každý kraj.
Pro postup ze školního či oblastního kola platí stejná pravidla, počet postupujících recitátorů ale může být po dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší.
Pořadatelé na všech stupních jmenují nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty). Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o další osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným projevem (zkušení a tvořiví pedagogové, dospělí recitátoři). Jejich členy nemohou být pedagogové, kteří připravovali recitátora, jenž se přehlídky účastní. V každém lektorském sboru by měl být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum dětských aktivit ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Součástí každého kola je hodnocení recitačních vystoupení. Lektorský sbor by měl s recitátory a jejich pedagogy přiměřenou formou promluvit o základních kladech a problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnění oblastních a krajských přehlídek dětských sólových recitátorů lze doporučit pořádání praktických dílen pro recitátory i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkušených lektorů.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel vyplněný evidenční list recitátora, stručné hodnocení recitačního vystoupení (formuláře vydává Centrum dětských aktivit ARTAMA) a jeden výtisk textu recitačního vystoupení (v případě zásahů do textu nejlépe kopii originální předlohy s vyznačenými škrty a úpravami) na adresu Dům kultury, Mgr. Zina Rýgrová, Národní 199, 541 01 Trutnov (e-mail: rygrova@dktrutnov.cz, tel.: 499 840 080), a to nejpozději do 28. dubna 2009.

VI. Termíny jednotlivých kol a další informace:
Školní kola: do 22. února 2009.
Oblastní (okresní), popř. obvodní kola: do 22. března 2009.
Krajská kola: do 26. dubna 2009.
Oblastní, popř. obvodní kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Celostátní přehlídka dětských recitátorů se koná společně s Celostátní přehlídkou dětského divadla v rámci přehlídky Dětská scéna 2009 ve dnech 12. – 14. června 2009 v Trutnově.
Školní kola probíhají zpravidla na základních školách, realizaci oblastních a krajských kol zabezpečují různé místní instituce (ZUŠ, DDM, ZŠ, SVČ, kulturní střediska apod.). Organizátoři připravují přehlídku vždy v koordinaci s pořadateli přehlídky nižšího stupně (termíny, přihlášky). Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětských souborů. Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z oblastních kol apod.).
Vzhledem k tomu, že se řada recitátorů věnuje také práci v dětském recitačním či divadelním souboru, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětských recitátorů a dětského divadla koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.

VII. Platnost návrhů na postup z krajské přehlídky
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorů z krajského kola.

Zpracoval Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, říjen 2008

Přehlídky dětského divadla

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Otvírání 2009
28. – 29. března – Karlínské Spektrum
kontakt: Jaroslav Hejnic,
Karlínské Spektrum,
Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
tel.: 222 333 812
e-mail: hejnic@ddmpraha.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
Kulturní dům Holice
17. dubna – Kulturní dům města Holic
kontakt: Zdenka Kupfová,
Krajská knihovna – odd. kulturních služeb,
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 513 131
e-mail: kupfova.okpce@volny.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Stochov
17. – 19. dubna – Dům kultury

kontakt: Iva Dvořáková,
Žižkovo nám. 974, 271 01 Nové Strašecí,
mob. tel.: 737 149 291
e-mail: dvorakovi.vil@seznam.cz
www.nostradivadlo.com/detskascena
KRAJ VYSOČINA
Třebíč
22. dubna – Národní dům
kontakt: Dagmar Řezáčová,
DDM Hrádek, Hrádek 964, 674 01 Třebíč
tel.: 568 821 366, tel.: 568 821 651
e-mail: rezacova@ddmhradek.cz
JIHOČESKÝ KRAJ
Bechyně – Jaro XVII.
3. – 5. dubna – Kulturní středisko města Bechyně
kontakt: Soňa Houdková,
Kulturní středisko města Bechyně,
U nádraží 602, 391 65 Bechyně
tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433
e-mail: program@kulturnidum.cz
www.kulturnidum.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno – Divadelní jarmark
31. března – 5. dubna – SVČ Lužánky
kontakt: Petra Rychecká,
Středisko dramatické výchovy
SVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno
tel.: 549 524 107 fax: 549 524 104
e-mail: brnkadla@luzanky.cz
PLZEŇSKÝ a KARLOVARSKÝ KRAJ
Dětský divadelní Tartas 2009
3. – 5. dubna

kontakt: Jana Wertigová, Hana Prančlová, Roman Černík,
JOHAN, centrum pro kulturní a sociální projekty,
DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň
mob. tel.: 775 131 309
e-mail: johan.c@seznam.cz
www.johancentrum.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc – PODĚS 2009
18. dubna
kontakt: Magdaléna Strejčková,
Sdružení D,
tř. 17. listopadu 43, 771 00 Olomouc
tel.: 585 235 451, mob. tel.: 724 738 031
e-mail: info@sdruzenid.cz
LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
18. dubna – Malé divadlo

kontakt: Vendulka Tošnerová,
DDM Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433
e-mail: vendulka.tosnerova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
3. dubna – SVČ Korunka
kontakt: Saša Rychecký,
DIVIDLO – divadelní studio,
Dramacentrum Ostrava – Oddělení dramatické výchovy SVČ Korunka,
Korunní 49, 709 12 Ostrava – Mariánské Hory
tel./fax: 596 637 767, mob. tel.: 602 787 552
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz, sasa.ostrava@seznam.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
Chomutov
2. dubna – Městské divadlo
kontakt: Josef Griml,
ZŠ Chomutov,
Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov
mob. tel.: 777 107 256
e mail: joee@volny.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ
Staré Město u Uherského Hradiště – v rámci přehlídky Žebřiňák 2009
26. – 27. března – Sportovně-kulturní centrum
kontakt: Martina Gogolová,
ZUŠ, Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 572 551 489, 572, fax: 572 555 414
e-mail: martina.gogolova@zusuh.cz
www.zusuh.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
17. – 19. dubna – Divadlo Jesličky
kontakt: Naďa Gregarová,
Středisko amatérské kultury IMPULS,
Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, mob. tel.: 773 133 743, fax: 495 546 560
e-mail: gregarova@vsvd.cz
 

Přehlídky dětských recitátorů

PRAHA
Pražské poetické setkání 2009
25. – 26. dubna – DDM Praha 8
kontakt: Jana Machalíková,
DDM Praha 8,
Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8
tel./fax: 284 680 230
e-mail: machalikova@ddmpraha8.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
20. (1. kat.), 21. (2. kat.), 27. (3. kat.), 28. (4. kat.) dubna – Divadlo Jesličky
kontakt: Naďa Gregarová, Jana Portyková,
Středisko amatérské kultury IMPULS,
Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, 773 133 743 (N. Gregarová), 607 742 091 (J. Portyková), fax: 495 546 560
e-mail: gregarova@vsvd.cz, jana.portykova@seznam.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kolín
4. dubna – DDM

kontakt: Renata Drahovzalová,
DDM, Pražská 161, 280 50 Kolín 1,
tel. a fax: 321 712 939, mob. tel.: 723 163 186,
e-mail: drahovzalova.renata@ddmkolin.cz
www.ddmkolin.cz/ddm
PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
15. (I. kat.), 16. (II. kat.), 20. (III. kat.), 21. (IV. kat.) dubna – Dům hudby
kontakt: Hana Cihlová,
Krajská knihovna – odd. kult. služeb,
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 755, 602 153 454
e-mail: cihlova.okpce@volny.cz
JIHOČESKÝ KRAJ
Strakonice
16. – 17. dubna – DDM
kontakt: Iva Šrámková,
DDM, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
tel. 383 322 216, tel./fax: 383 323 890, mob. tel. 602 292 664
e-mail: ddm@ddmstrakonice.cz
www.ddmstrakonice.cz
KRAJ VYSOČINA
Třebíč
21. dubna – Divadlo Pasáž
kontakt: Dagmar Řezáčová,
DDM Hrádek, Hrádek 964, 674 01 Třebíč
tel.: 568 821 366, tel.: 568 821 651
e-mail: rezacova@ddmhradek.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň
18. dubna – SVČ DM

kontakt: Anna Poncarová,
Středisko volného času dětí a mládeže,
Pallova 19, 303 82 Plzeň
tel. a fax: 377 322 231
e-mail: poncarova@svcpl.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
15. – 16. dubna – SDV Labyrint
kontakt: Jarmila Doležalová,
Středisko dramatické výchovy Labyrint (pobočka SVČ Lužánky), Švermova 19, 625 00 Brno – Bohunice
tel.: 547 354 383
e-mail: jarca.labyrint@luzanky.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov
24. dubna – Dům kultury
kontakt: Irena Konývková,
ZUŠ, Masarykova 717, 363 01 Ostrov
tel.: 353 300 550, tel. a fax: 353 300 530
e-mail: hophop.zus@worldonline.cz
www.zusostrov.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc – PODĚS 2009
17. dubna
kontakt: Leoš Březina,
DDM Olomouc, Janského 1, 771 74 Olomouc
tel.: 585 431 859, mob. tel.: 739 452 451
e-mail: icm@ddmolomouc.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
Chomutov – Den poezie 2009
18. dubna – Středisko kulturních a knihovnických služeb
kontakt: Josef Griml,
ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov
mob. tel.: 777 107 256
e mail: joee@volny.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
2. dubna – SVČ Korunka
kontakt: Saša Rychecký,
DIVIDLO – divadelní studio, Dramacentrum Ostrava – Oddělení dramatické výchovy SVČ Korunka,
Korunní 49, 709 12 Ostrava – Mariánské Hory
tel./fax: 596 637 767, mob. tel.: 602 787 552
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz, sasa.ostrava@seznam.cz
LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
4. dubna – Experimentální studio Lidových sadů
kontakt: Vendulka Tošnerová,
DDM Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433
e-mail: vendulka.tosnerova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
23. dubna 2009 – Reduta

kontakt: Martina Dörrová,
DDM, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště
tel.: 572 551 347
e-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz
www.ddmsikula.cz