Dramatická výchova ve škole 2009 – nabídka seminářů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2010

16. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 16. – 22. září 2010

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: NIPOS ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Dílna zohledňuje také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech. Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 – Jak se učit divadlem

Lektor: DAVID BOOTH, profesor dramatické výchovy na University of Toronto a na Nipissing University, North Bay, Ontario, Kanada
Tlumočnice: PETRA KUNČÍKOVÁ

V dílně, která je určena pokročilým a vážným zájemcům o dramatickou výchovu, budeme pracovat se strategiemi, které žákům a studentům pomáhají používat divadelní konvence při prozkoumávání problémů současného světa. Účastníci budou mít příležitost si prakticky vyzkoušet, že východiskem k této práci může být jednoduchý námět, ale i scénář vzniklý na základě příběhů ze života nebo například i přetváření příběhů do vyprávění v první osobě. Seminaristé se seznámí s tím, jak je možné pracovat s různými typy a formami textů jako zdroji a podněty k rozvíjení improvizačních a interpretačních dovedností studentů a žáků. Dílna pomůže učitelům hledat souvislosti mezi literárními texty a problémy, jimiž žijí studenti a žáci.

2 – Příběhy, modely, zkušenosti na cestě k vlastnímu já, vztahům a hlasům svědomí

Lektor: PAVEL VACEK, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Seminář, vycházející vstříc těm, kteří se zajímají mj. o problematiku etické výchovy, přibližuje možnosti uplatnění dramatické výchovy při utváření reálného sebepojetí žáků ve vazbě na mravní vědomí a cítění. Dále budou zkoumány přístupy ovlivňující hodnotovou orientaci mladé generace a chránící ji před nástrahami současného světa „systémem vnitřních zábran“.

3 – Podoby dramatické výchovy na všech stupních základní školy

Lektorka: IRENA HOLEMÁ, učitelka dramatické výchovy na ZŠ Táborská Praha 4 a pedagožka katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK, Praha

Jak vytvořit lekci dramatické výchovy pro děti 1. a 2. st. základní školy, jak využít metod a technik dramatické výchovy při vyučování, abychom u dětí dostatečně rozvíjeli dané klíčové kompetence (komunikaci, schopnost řešit problémy, spolupracovat, být tvořivý, empatický, umět zapojit svou fantazii…) a naplnili též očekávané výstupy školního vzdělávacího programu? Účastnice/ci semináře se stanou sami aktéry různých typů lekcí dramatické výchovy – např. takových, které vycházejí z literárního textu, z aktuálních problémů jednotlivých věkových kategorií žáků/žákyň, z aktuálních problémů naší společnosti… Účastníci dílny budou mít podle svého zájmu příležitost si v závěru práce vytvořit svou vlastní lekci dramatické výchovy nebo připravit vyučovací jednotku, v níž budou moci plně využít metod a technik dramatické výchovy.

4 – Dotek-dech-pohyb

Lektor: JIŘÍ LÖSSL, odborný pracovník pro scénický tanec v NIPOS-ARTAMA, Praha, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry tance HAMU, Praha; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti tance

Hlavním cílem semináře je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení, abychom ho dokázali vědomě užívat, rozvíjet a objevovat tak skrze dotek cestu k přirozenému pohybu i dechu.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 18. září 2010.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

  • v hotelu Paříž,

  • v motelu Rumcajs,

  • v chatičkách kempu Rumcajs (sociální zařízení v každé chatičce),

  • ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

  • kurzovné seminaristů, kteří budou ubytováni v hotelu Paříž: 3.800,- Kč (řádní členové STD: a studenti: 3.000,- Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát v motelu: 2.000,- Kč (členové STD a studenti: 1.600,- Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát v chatičce: 1.800,- Kč (členové STD a studenti: 1.500,- Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 800,- Kč (členové STD a studenti: 600,- Kč)

  • kurzovné bez ubytování: 700,- Kč (členové STD a studenti: 500,- Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. 3363/2009-25-71.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU nejpozději do 25. června 2010 na adresu: ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21  Praha 2, fax 234 244 281, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@drama.cz .

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.