Dramatická výchova ve škole – nabídka seminářů

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2011

17. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 15.-21. září 2011

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Dílna zohledňuje také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech. Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1. Dramatická výchova jako klíč ke klíčovým kompetencím – její možnosti  v osnovách základní školy

Lektor: FRANTIŠEK OPLATEK, učitel Základní školy v Bechyni, vedoucí dětských divadelních souborů.

– Dramatická výchova a její zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu.
– Dramatická výchova jako samostatný předmět, dram. výchova jako zájmový útvar.
– Metody a techniky dramatické výchovy ve výuce různých předmětů (literatura, dějepis, výchova k občanství, výtvarná a hudební výchova).
– Samostatným celkem bude využití dramatické výchovy v rozvoji čtenářských dovedností.
Každý den semináře bude věnován jednomu učebnímu předmětu v určitém ročníku základní školy. Účastníci se seznámí s možnostmi, jaké poskytuje dramatická výchova při jeho výuce, a budou se podílet na sestavení lekcí.

2. Slovo a inspirace – dílna tvůrčího psaní pro začínající spisovatele i pokročilé učitele

Lektoři: EVA BRHELOVÁ, pedagog ateliéru Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU, Brno, a ZBYNĚK FIŠER, pedagog Ústavu české literatury Filozofické fakulty MU, Brno.

Účastníci si vyzkouší rozmanité techniky a cvičení z oblasti tvůrčího psaní (techniky hledání témat, odblokování, plánování a upravování textu, metody rozvíjení imaginace ad.). Impulzy pro tvorbu textu budeme objevovat v oblasti literatury, divadla, hry, výtvarného umění, ve skupinové i individuální práci. Při tvorbě vlastního textu budou účastníci vycházet z různých inspiračních zdrojů (náhoda, smyslové vjemy, osobní zážitky, výtvarné činnosti apod.). Podstatnou roli bude hrát genius loci starobylého města a jeho okolí. Zaměříme se na tvorbu a zpracování epických i lyrických textů. Budeme prozkoumávat vztah mezi slovem, zvukem, obrazem a pohybem při utváření textů. Cílem práce v dílně bude rozvíjení tvůrčího slovesného potenciálu, imaginace a tvůrčího myšlení účastníků. Tvůrčí psaní je cestou k sebepoznání a sebevyjádření pisatele, cestou k rozvoji empatie a kooperace. Nedílnou součástí proto bude rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, pocity, představy a názory i schopnosti sebereflexe v tvůrčím procesu. Při skupinové reflexi vytvořených textů si účastníci uvědomí možnosti didaktického využití realizovaných činností při práci s dětmi a mládeží, ať již půjde o estetickou, mediální, dramatickou či široce pojatou sociální výchovu, nebo o rozvíjení studijních, komunikačních a abreaktivních dovedností. Výstupem dílny v Jičíně může být soubor kratších literárních textů různých žánrů.

3. Tělo a emoce

Lektor: MARTIN SEDLÁČEK, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU.

Seminář je laděn sebezkušenostně. Účastníci budou mít možnost zkoumat emoce a jejich tělové manifestace. Zároveň si seminář klade za cíl skrze sebezkušenost poskytnout účastníkům nástroje na to jak pracovat s emocemi v lekcích dramatické výchovy. Z témat, na něž se zaměříme: Člověk tvor bio-psycho-sociální: determinanty osobnosti. – Emoce a teorie emocí: emoce v dramatické výchově. – Agrese, vztek, a co když vidíme rudě. – Smutek a slzy. – Prožívaní těla, stud a hledání vlastní síly.

4 – Hlasová a mluvní technika, základy rétoriky

Lektorka: LUCIE ŠVÁBOVÁ, pedagog dramatické výchovy na Gymnáziu Jana Keplera, Praha 6, a učitelka LDO ZUŠ Na Popelce, Praha 5.

Seminář povede ve své první části cestou praktického zkoušení k nalezení volného, přirozeného a zdravě tvořeného hlasu. Společně projdeme několika na sobě závislými a propojenými body. Velká část bude věnována správnému držení těla a jeho „vyladění“ do aktivního uvolněného stavu, který je podmínkou pro volný vznik hlasu. Ukážeme si jak pracovat s dechem a dechovou oporou, posadíme a rozezníme hlas v rezonančních dutinách, vyzkoušíme si jak technicky správně zvládnout sílu hlasu, aniž bychom ničili své hlasivky (hlasové forte), seznámíme se s principy artikulace a řekneme si o zásadách hlasové hygieny. Techniky a cvičení budou voleny pro konkrétní potřeby účastníků dílny a s ohledem na využití při práci s dětmi. Ve druhé části semináře se budeme zabývat více rétorickými dovednostmi, principy verbální a nonverbální komunikace, komunikačními situacemi, prostředím a okolnostmi komunikace, vzájemnými rolemi. Pracovat budeme s původními i autorskými texty v rámci praktického zkoušení řečnických dovedností. Metodami improvizací a relaxačních cvičení se pokusíme cíleně eliminovat hlasového a mluvního nepřítele – trému.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 17. září 2011.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

  • v hotelu Paříž,

  • ve dvou sportovních ubytovnách,

  • ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

  • kurzovné seminaristů, kteří budou ubytováni v hotelu Paříž: 4 000 Kč (řádní členové STD a posluchači prezenčního studia: 3 200 Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 2 200 Kč (členové STD a posluchači prezenčního studia: 1 800 Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 900 Kč (členové STD a posluchači prezenčního studia: 700 Kč)

  • kurzovné bez ubytování: 800 Kč (členové STD a posluchači prezenčního studia: 600 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. 3363/2009-25-71.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU nejpozději do 20. června 2011 na adresu: ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21  Praha 2, fax 234 244 281, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.