Dramatická výchova ve škole – Jičín 2020

25. celostátní dílna dramatické výchovy
Jičín 17.–23. září 2020

Omlouváme se, akce je v důsledku pandemie čínské chřipky zrušena. Uskutečnit by se měla v roce 2021, v podobném termínu.

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

Spolupráce: město Jičín, NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 – Improvizace a týmová spolupráce

Improvizace dává člověku možnost zpřítomnit se, být skutečně tady a teď a reagovat na podněty tvořivým způsobem. Ve škole jsme všichni improvizátory. Pokud ale improvizaci aktivně „netrénujeme“, může dojít k sebezacyklení ve vlastních nápadech. V našem semináři se budeme věnovat aktivitám vedoucím ke skupinovým improvizacím a zaměříme se na trénink těch nejzákladnějších dovedností pro život – na kooperaci a kreativitu. Osvojíme si způsob, jak se učit opouštět svůj nápad ve prospěch cizích nápadů, jak nápady rozvíjet a společně kreativně myslet a jednat. Krátké improvizační hry jsou velmi dobře využitelné při práci se všemi věkovými skupinami na cestě osobnostně-sociálního rozvoje.

Lektorky:

Jana Machalíková, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka skupiny Improvize, No A a divadelního souboru Naskok, recitátorka, herečka, klaunka sdružení Zdravotní klaun, lektorka programů Národní galerie, organizátorka recitačních přehlídek, pedagožka PedF UK a KVD DAMU,

a Hana Patrasová, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka divadelních spolků PNUtí a Naskok, recitátorka, pedagožka dramatické výchovy na SPgŠ v Prachaticích, kurátorka a lektorka programů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích (Národní muzeum).

2 – Z rámu von!

Seminární třída (nejen) pro pedagogy zaměřené na aplikaci metod dramatické výchovy do muzejního a galerijního prostředí aneb Jak ve své výuce využít metod dramatické výchovy a návštěvu galerie nebo muzea…

Priestory školy už boli poriadne preverené. Čo tak preniesť vyučovanie do múzea alebo galérie? A vôbec to nemusí byť iba dejepis či výtvarné umenie. Pustite sa so mnou do biológie, literatúry aj matematiky. Vydajte sa na pátranie po čarodejniciach, za záhadou vlastného mena či len tak vystúpte z rámu von. A nemusíte byť ani múzejný pedagóg, aby ste využili prirodzenú detskú zvedavosť a rolovú hru vo vyučovaní akéhokoľvek predmetu, nech si žiaci zažijú múzeum či galériu celým telom. Veď už Komenský vravel: Nemôže byť v rozume, čo neprešlo zmyslami.

Lektorka: Barbora Jurinová, jedna z nejvýraznějších osobností dramatické výchovy na Slovensku, absolventka KVD DAMU a dějin umění na Trnavské univerzitě, několik let pracovala ve Slovenské národní galerii, kde vedla Oddělení galerijní pedagogiky, doposud je zde lektorkou programu BookObrazy, učí LDO na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislavě, je jednou z čelních představitelek bratislavského dramacentra EDUdrama a Združenie tvorivej dramatiky Slovenska, o.z.

3 – Hlas – cesta k sobě i k druhým

Seminární třída je vhodná pro všechny, kteří vnímají, že pro svůj život (profesní i soukromý) potřebují hlas. Zejména jsou k účasti zváni ti, kteří se se svým hlasem doposud neseznamovali nebo se dokonce seznamování obávali. V průběhu týdně bude příležitost k tomu, abychom objevovali možnosti svého hlasu individuálně. Aktivity a cvičení budou v souvislosti s hlasem zaměřeny především na dech, tělo, vnitřní prožívání a múzickou tvorbu prostřednictvím hlasu.

Lektorka: Pavla Sovová, ředitelka ZUŠ Chrást u Plzně, učí LDO, hudební nauky a zpěv, hlasové výchově se věnovala v dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na PedF ZČU, externě vedla hlasovou výchovu na KATaP DAMU, kde v roce 2009 obhájila disertační práci Hlas jako psychosomatická disciplína.

4 – Inspirace ze zahraničí

Lektorka je v jednání. Bude se jednat jako obvykle o dílnu přinášející inspiraci ze zahraničí. Je určena především těm účastníkům, kteří jsou již obeznámeni se základy dramatické výchovy nebo mají alespoň dílčí zkušenost s výukou dramatické výchovy, využívají dramatickovýchovnou metodiku v jiných oblastech své činnosti (muzejní, galerijní či divadelní pedagogové, učitelé humanitních předmětů či společenských věd, vedoucí dětských divadelních kolektivů atp.). Dílna se zahraničním lektorem obvykle není vhodná pro úplné začátečníky.

DÍLNA BUDE TLUMOČENA DO ČEŠTINY!

Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 19. září 2020. (V souvislosti s komplikovaným závěrem školního roku 2019/2020 může být přehlídka oproti zvyklostem výrazně redukována.)

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

– v hotelu / v penzionu / ve sportovní ubytovně (cenu ubytování řešíme individuálně, kapacita je omezená),

– ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2300 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1800 Kč)

– kurzovné bez ubytování: 2000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1500 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT-7355/2018-1-348.

Kontakt: Gabriela Zelená Sittová, e-mail: sittova@nipos.cz, tel.: 774 166 041.