Dramatická výchova ve škole – Jičín 2015

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2015
20. celostátní dílna dramatické výchovy
17.–23. září 2015, Jičín

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách, nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. na ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích, v knihovnách apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:

1 – DRAMATICKÁ VÝCHOVA A HRY PRO KOOPERACI VE VÝUCE VĚKOVĚ HETEROGENNÍCH SKUPIN

Motto: Ať jsme si podobní, nebo jsme zcela jiní – můžeme sdílet, společně tvořit a užít si přitom zábavu!
V tomto velmi praktickém workshopu budeme studovat nové přístupy k filozofii dramatické výchovy a her. Jak hodnotit tradiční, celosvětově známé hry, jak modifikovat jejich použití, aby vyhovovaly současné dramatické výchově, komunikační výchově a aby napomohly kooperaci či uvědomování si hodnot, které sdílíme.
Můžeme pracovat s různými lidmi, životními styly, hodnotami, kulturním kontextem atd. v jedné skupině, jestliže dokážeme respektovat každou jednotlivou osobnost a její lidská práva. Učitel může cvičení a hry vybírat či modifikovat tak, aby podpořil spolupráci všech účastníků.
Mnoho z našich hodnot má kořeny v hrách, které jsme hráli jako děti. Mnoho dětí a dospělých už si dnes neumí hrát v pravém slova smyslu. Výhra je pro ně mnohem důležitější než pocit sociální události, spolupráce a sdílené zábavy, kterou při hře můžeme zažívat. Řada dnešních her učí pouze to, že je důležité být lepší, silnější, rychlejší nebo chytřejší než ti ostatní. Ale mnohem důležitější je učit se, že zábava je samotné hraní hry, společná tvorba a spolupráce!
Dramatická výchova vede vždy k socializačním aktivitám, v nichž jsou všichni přijímáni, začleňováni a respektováni. Učí nás vyprávět svůj vlastní příběh a sdílet ho s ostatními, a to v bezpečném prostředí a s očekáváním respektu ostatních. To je podstatné pro výuku k životu v pokoji a míru a bok po boku lidí různých smýšlení a životních postojů.
Dílna bude tlumočena do češtiny.

Lektorka: TINTTI KARPINNENOVÁ, přední osobnost finské dramatické výchovy

2 – DIVADELNÍ MASKA

Práce s různými typy divadelních masek, a to především s maskou neutrální, počáteční charakterní a larvální.
Ačkoliv masku všichni dobře známe, zůstává pro nás stále jakýmsi tajemným předmětem, který vyzařuje jistou magickou energii. Maska nás fascinuje, přitahuje a zároveň tak trochu děsí. Maska je nástrojem proměny, a to nejen vnější, ale i vnitřní. Nabízí možnost dovolit si být někým jiným a současně být více sám sebou. Tím, že se zakrýváme, zároveň odkrýváme svůj vnitřní potenciál, o kterém možná ani nevíme, že jej máme. Masky nám mohou pomoci k uvolnění a osvobození, tak abychom mohli projevit vlastní sílu, hravost a emoce.

Lektorka: ALŽBĚTA FERKLOVÁ, pedagog PedF UK, učitelka MŠ a ZŠ

3 – SLOVO – OBRAZ – PŘÍBĚH

Dramatické cesty a pěšiny k literatuře. Literatura pro děti a mládež jako zásobárna látek pro dramatickou výchovu.
Literatura pro děti a mládež je bohatým zdrojem motivů, témat a podnětů pro dramatickou výchovu. A – při pohledu z druhé strany – metody a techniky dramatické výchovy mohou dobře posloužit k objevování toho, proč na nás kvalitní texty působí, ale i toho, čím nás může kýčovitý text obelstít. V dílně budeme prozkoumávat obě cesty – od literatury k dramatické výchově a od dramatické výchovy k literatuře: Společně budeme podnikat výpravy k různým žánrům literatury pro děti a mládež a budeme hledat možnosti, které literární texty nabízejí dramatické hře, divadlu i přednesu.
Ale budeme také pátrat po prostředcích, které nabízí dramatická výchova k objevování toho, co se skrývá pod povrchem literárních textů. A – zbude-li čas – pokusíme se vytipovat zajímavé knihy pro děti, které se objevily v poslední době.

Lektor: JAROSLAV PROVAZNÍK, pedagog KVD DAMU

4 – DRAMA V ČESKÉ ŠKOLE

Praktické a aktivní seznámení se stávajícími podobami vzdělávacího oboru dramatická výchova na našich školách. Dílna vám ukáže na několika vybraných konkrétních příkladech, jak lze aplikovat metody a techniky dramatické výchovy do školního vzdělávání. Společně budeme také hledat optimální podobu a zařazení tohoto předmětu tak, aby mohl být plnohodnotným a uznávaným předmětem v učebních plánech našich škol.
Účastníkům bude také poskytnut prostor ke sdílení a vzájemné výměně zkušeností s uplatňováním a začleňováním dramatické výchovy do výuky našich škol. Součástí dílny bude také příprava vlastního námětu pro výuku tohoto předmětu s využitím zde představených metod.
Vzkaz, prosba k účastníkům:
Přivezte si s sebou do dílny námět (knihu, vyprávění, fotku, obrázek, novinový výstřižek, historickou událost, předmět atd.), který je pro Vás zajímavý a rádi byste jej někdy v budoucnu využili při výuce dramatické výchovy.
Nachystejte si prosím krátkou prezentaci, ve které stručně představíte své zkušenosti s uplatňováním a začleňováním dramatické výchovy do výuky vašich škol.

Lektor: TOMÁŠ DOLEŽAL, posluchač doktorského studia pedagogiky na MU, pedagog katedry sociální pedagogiky PedF MU, vedoucí pedagogický pracovník Studia dramatické výchovy Labyrint, SVČ Lužánky, Brno

Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 19. září 2015.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme: ve sportovní ubytovně nebo ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 2 900 Kč (řádní členové STD a studenti: 2 300 Kč);

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 1 200 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 900 Kč);

  • kurzovné bez ubytování: 1 000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 800 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám. Akce je akreditována MŠMT.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Sittové, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: sittova@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.