Dramatická výchova ve škole – Jičín 2023

27. celostátní dílna dramatické výchovy
21.–27. září 2023, Jičín

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín, spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS, útvar ARTAMA, Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času / domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 – PRAKTICKÉ VYUŽITÍ DRAMATICKÝCH METOD VE ŠKOLE
Člověk, který se učí, si zapamatuje přibližně 10 % z toho, co si přečte, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, a až 90 % z toho, co sám dělá a prožívá. Proč tedy při vyučování ztrácet čas a energii suchými a pasivními (ne)činnostmi, když existuje dramatická výchova? Zkuste si v našem semináři, jak může vypadat dramatická výchova na základní škole a jak využít dramatické metody ve výuce různých předmětů. Uvidíte, že to vážně funguje! Seznámíte se se základními principy dramatické práce v procesu učení a nasajete inspiraci pro využití vlastní pedagogické kreativity. Dílna je určena pro začátečníky i pokročilé.

Lektorky: Romana ŠINDLÁŘOVÁ, absolventka KVD DAMU, učitelka 1. stupně základní školy, vedoucí dětského dramatického souboru, herečka a spoluautorka amatérského divadla, ředitelka ZŠ Lety a Kateřina ŠKRÉTOVÁ, absolventka KVD DAMU, učitelka 2. stupně základní školy (ČJ, dějepis, občanská výchova), vedoucí dětského dramatického souboru, herečka, spoluautorka a režisérka amatérského divadla.

2 – TVOŘIVÁ DÍLNA MASEK
Maska současně něco skrývá i odkrývá. Skrývání pod maskou nám poskytuje bezpečí – získáváme odstup od sebe. A odkrývání těla pod maskou nás přivádí víc k sobě – fyzicky zpřítomňuje to, co se děje v nás. Tato základní premisa fungování masky určuje i způsob vedení tohoto workshopu. V jedné polovině dne budeme vrstvit, zakrývat – modelovat a kašírovat na sádrový odlitek vlastního obličeje. A v druhé polovině dne se budeme seznamovat s technikami hry v masce, a učit se tak pomalu, postupně odkrývat vše, co maska skrývá. Při hře s maskou budeme používat neutrální, larvální a jednoduché charakterové masky. Po celou dobu budeme hodně pracovat s tělem jako nástrojem nonverbálního vyjadřování – rozvíjet jeho výrazové možnosti směrem k otevřenému, uvolněnému a autentickému projevu.

Lektor: Pavel BEDNÁŘ, absolvent KVD DAMU, lektor tvůrčích dílen masek a clowningu, zakladatel neziskové organizace Otevřený prostor a provozovatel jejího vzdělávacího centra v Trpoměchách u Slaného.

3 – TVŮRČÍ PSANÍ
Pod vedením spisovatele Radka Malého si vyzkoušíte tvorbu různých literárních i publicistických žánrů pro různé čtenářské skupiny. Seminář bude probíhat formou individuálně psaných textů podle kolektivně formulovaného zadání (dopoledne) a prezentace výsledků a vzájemného udělování zpětné vazby (odpoledne).

Lektor: Radek MALÝ, český básník, autor knížek pro děti, překladatel a vysokoškolský učitel.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je už tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 23. září 2023.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:
• v hotelu / penzionu (Cenu ubytování řešíme individuálně podle momentálních ceníků ubytovacích zařízení. Kapacita je omezená.),
• ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné:
• kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2 800 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 2.000 Kč),
• kurzovné bez ubytování: 2.500 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1.700 Kč). Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT–21705/2021-2-752, zaměstnavatel tedy může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdřív, nejpozději však 10. září 2023 on-line přihlášku, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Při přihlašování po 31. 7. 2023 už nedokážeme garantovat zajištění jiného typu ubytování než vlastní spací pytel.

Aktualizované informace sledujte na webu nebo na facebookové stránce Dramatická výchova ve škole.