Dramatická výchova ve škole 2017

22. celostátní dílna dramatické výchovy
21.–27. září 2017, Jičín
Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin. Letošní dílna nabízí tyto třídy:
1 – DRAMATICKÁ VÝCHOVA BEZ „NIČEHO“ (I BEZ ZÁRUKY)
Lektorka: Hana Franková-Hniličková, divadelní (Divadlo Dagmar Karlovy Vary) a pedagogická (SPgŠ Karlovy Vary, DAMU Praha) PRÁCE.
Dílna bude čerpat z knihy, kterou nikdy nevydám, ale přesně vím, jak by se jmenovala – „Jak jsem neměla učit aneb čau brouku“. Nabízím postřehy, úvahy a aktivity, které vznikly z usilovného několikaletého pedagogického působení, a hlavně přemýšlení, jak přežít, jak se nehroutit, jak k něčemu být. Jak přenést zodpovědnost za výuku na studenty a tím je vyzbrojit do světa. Dílna by mohla být vzájemnou inspirací pro ty, kteří se na ní sejdou. Východiskem bude:
• NIC – hledání témat a jejich segmentování
• tělo jako prostor sám o sobě = dýchám, vnímám, sním
• oči–uši–ruce–nohy = vnitřní monolog jako start lekce
• vnitřní osobní prostor v prostoru vnějším = místnost, dům, ulice, obec
• Jičín jako týdenní domov = sdílení cest
Přivezte si pohodlný oděv a pevnou obuv do učebny a do krajiny. NIC jiného nebudete potřebovat, VŠECHNO se objeví samo. A když ne – viz závorka v názvu dílny.
2 – OPORY, PROSTORY A MOSTY
Lektor: Jiří Lössl, odborný pracovník pro scénický tanec v NIPOS-ARTAMA Praha, pedagog katedry výchovné dramatiky a katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a katedry tance HAMU Praha; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti tance a pohybu vůbec. V dílně budeme společně hledat přirozené opory, prostory i mosty našeho těla tak, aby se stalo tělem vědomým, v pohybu vědomě užívaným i prožívaným. Hlavním cílem bude poznat svoje tělo a jeho možnosti komunikace v pohybu tak, aby se stalo zdrojem sdělení, které působí přirozeně a jakoby mimochodem. Což s sebou nese i téma hledání autorského pohybového materiálu skrze toto vědomé tělo, kdy možná přijde i vědomé sdělení, utváření pohybové struktury, pohybové kompozice. Své tělo budete hojně užívat, a tak si přivezte pohodlné oblečení pro pohyb a měkkou deku pro opatrování. Nezapomeňte ani poznámkové bloky, psací potřeby, dostatečnou zásobu pastelek a chuť hýbat se, objevovat, diskutovat a pojmenovávat právě objevené.
3 – PŘÍPRAVA RECITAČNÍHO VYSTOUPENÍ V PRAXI
Lektorka: Ema Zámečníková, pedagožka KVD DAMU, lektorka, režisérka (po 30 let vedla řadu divadelních souborů dětských i dospělých, často divadla poezie), autorka scénářů a odborných publikací Cesta k přednesu, herečka, v současné době se metodicky věnuje zejména přednesu.
Dílna nabídne především praktická nahlédnutí do přednesového tvůrčího procesu. Měla by pomoci pedagogům, kteří pracují nebo míní pracovat s dětskými recitátory, připravují své žáky na recitační přehlídky nebo „jen“ hledají nové cesty, jak děti přivést k literatuře, k jejímu vnímání, ke čtenářství. Účastníci si sami vyzkoušejí na vlastní kůži přípravu sólového i kolektivního recitačního vystoupení od výběru textu v knihovně po vystoupení před publikem.
Dílna se též pokusí odpovědět na časté otázky vyvstávající kolem recitace: Jak a kde hledat text a který je ten pravý? Je lepší próza nebo poezie? Jak přistupovat k rozboru textu? Jak ho upravit pro přednes, jak mám škrtat? Jak děti motivovat k přednesu? Jaké prostředky zvolit, aby byl přednes sdělný pro publikum a poutavý zejména pro recitátora samého? Mohou se při přednesu dělat gesta? Jak pomoci recitátorovi, když je jeho přednes monotónní a nesdělný?
4 – POEZIE POHYBU – DÍLNA AUTORSKÉHO FYZICKÉHO DIVADLA
Lektorka: Sanja Krsmanović Tasić, ředitelka divadla Hleb Teatar a prezidentka Centra pro dramatickou výchovu ve vzdělávání a v umění (CEDEUM), herečka, choreografka, performerka, tanečnice a učitelka dramatické výchovy, Bělehrad, Srbsko.
Dílna pro pokročilé učitele dramatické výchovy zaměřená na tvůrčí proces inscenační tvorby bude vycházet z aktuálního okamžiku a z momentálního „umělcova“ zkoumání. Zkoumat budeme pojem “cizinec”. Propojíme ho s fenoménem cesty, migrace a hranic, ať už jde o osobní prostor, nebo pohled na současnou geopolitickou situaci dnešního světa. Prozkoumáme možnosti těla, které nemusí být trénované, aby mělo schopnost vyjadřovat se pomocí pohybu a tance. Výchozím momentem bude hledání organického pohybu, impulzu, který přichází z hlubin paměti bytí. Jakýkoliv pohyb, který se použije na divadle, se může stát akcí, každá akce se může stát tancem. V dílně budeme hledat “tanec duše”, způsob, jak definovat správné držení těla každého jedince, harmonii mezi vnitřními a vnějšími aspekty osobnosti a čistý, pravdivý a krásný výraz každého z nás. Různé sekvence budeme sestavovat do celků a zasazovat je do tématu a kontextu tak, aby vzniklo krátké taneční/divadelní vystoupení.
Práce v dílně bude obsahovat fyzický trénink, práci s hlasem, tvůrčí psaní, hru na tělo, práci s rytmem a tvorbu využívající herecké prostředky. To vše bude využito v inscenačním procesu. V rámci dílny vznikne divadelní tvar odpovídající požadavkům na moderní divadlo.
Požadavky na účastníky: Přivezte si s sebou krátký příběh (stačí pouze epizoda) o cestování (maximálně jedna stránka, v psané podobě, v mateřském jazyce), tréninkové oblečení použitelné pro pohyb/tanec, hudební nástroj (může to být klidně jen plechovka naplněná rýží), čisté tenisky nebo protiskluzové ponožky, velký šátek nebo ručník (kvůli ležení na zemi). Dílna bude tlumočena do češtiny.
Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 23. září 2017.
Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:
– v hotelu / v penzionu (cenu ubytování řešíme individuálně)
– ve sportovní ubytovně,
– ve vlastním spacím pytli v K-klubu.
Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):
– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 3900 Kč (řádní členové STD a studenti: 2800 Kč)
– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2300 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1800 Kč)
– kurzovné bez ubytování: 2000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1500 Kč).
Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.
Akce je akreditována MŠMT pod č.j. MSMT-343/2015-1-154.
Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. června 2017 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na: sittova@nipos-mk.cz. Tel.: 774 166 041, 221 507 967.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.