Dramatická výchova ve škole 2016

21. celostátní dílna dramatické výchovy
15.–21. září 2016, Jičín
Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha
Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách, nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. na ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.
LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:
1 – DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO POKROČILÉ: Jak motivovat děti a mladé lidi prostřednictvím divadla ve výchově, strukturovaného dramatu, dramatické výchovy využívající metody imerzivního divadla či médií…?
Lektorka: NICOLA ABRAHAMOVÁ, lektorka a učitelka dramatické výchovy, Central School of Speech & Drama, University of London
Dílna bude rozdělena do tří částí. Každá část nabídne praktické ukázky řady lekcí připravovaných pro využití ve školní i mimoškolní výuce dětí a mládeže. Lekce postihnou přístupy vhodné pro práci s dětmi i dospívajícími. Ke každé lekci bude k dispozici její popsaná struktura včetně zdrojů, aby účastníci dílny mohli materiál využívat pro svou vlastní práci s dětmi a mládeží.
První část dílny nabídne praktické ukázky využití divadla jako interaktivní metody vhodné pro práci s různými skupinami lidí, a to s cílem pochopit, jak se formuje identita, jak můžeme vytvářet spojnice mezi odlišnými skupinami lidí a jak může divadlo mladých lidí v kontextu západního světa dobře vysvětlovat práva dětí. Metodika využitá v této sekci zahrne mapování, skupinový storytelling, divadlo fórum atp.
Druhá část dílny nabídne řadu dílčích lekcí, které zkoumají témata jako například používání kouzel při strukturování s malými dětmi (6–8 let), strukturované drama o pirátech (9–11 let), o odlišnostech (12–15 let), o ženských hrdinkách v revolucích (15 let a více). Každá lekce zapojuje digitální technologie, čímž jde vstříc běžné zkušenosti dnešních dětí a mládeže.
Třetí část dílny bude věnována cvičením a strategiím, jak prostřednictvím dramatické výchovy vytvořit mladým lidem bezpečné prostředí pro přemýšlení o rizikovém chování (jako je např. šikana). Metody si budou moci účastníci prakticky zkoušet, budou o nich diskutovat a přetvářet je na míru svým vlastním otázkám a problémům.
DÍLNA BUDE TLUMOČENA DO ČEŠTINY.
2 – DRAMA O ČEMKOLIV
Lektor: TOM DOLEŽAL, posluchač doktorského studia pedagogiky na MU, pedagog katedry sociální pedagogiky PedF MU, vedoucí pedagogický pracovník Studia dramatické výchovy Labyrint, SVČ Lužánky, Brno
Hudební symfonie, báseň, historická událost, novinový článek, filmový dokument, matematický vzorec, ožehavé téma… To všechno se může stát námětem pro napínavou dramatickou hru, kterou si může každý její účastník náležitě užít a prožít. Dílna vám ukáže na několika vybraných příkladech, jak lze aplikovat metody a techniky dramatické výchovy a divadelní postupy do výchovy a vzdělávání i tam, kde byste to nečekali. Tento způsob zpracování školní látky nabízí atraktivní, tvůrčí a kooperativní aktivitu přinášející jedinečné zážitky a zkušenosti.
3 – TĚLO, DECH, HLAS, EMOCE, MYŠLENKY, SLOVA…
Lektorka: EVA SPOUSTOVÁ, hlasová pedagožka DAMU
Učíme SLOVY. OSLOVIT svěřené děti – v hlubším smyslu slova – znamená nadchnout je, motivovat, pomoci jim nalézt nadání, prohlubovat vědomosti, naučit novému, upevňovat návyky, které pomáhají. OSLOVIT znamená užít hlasu a slov – MLUVIT. Když mluvím, měl bych si být jist, že budu slyšen, vnímán, přijat, pochopen. Zkušenost (i vědecké experimenty) praví: „Pokud se informace dozvídáte od někoho s dobrým projevem a výslovností, budete mu věřit mnohem ochotněji a snadněji.“
Užívat hlasu podle skutečných možností svého těla, bez pocitu vnitřního sevření či jakékoli jiné nepohody je snadnější, než se vám možná zdá. Někdy stačí jen začít o něčem trochu jinak přemýšlet nebo zkusit začít zacházet se svým tělem jinak, vyladit se, sladit TĚLO, DECH a MYSL tak, aby nám (i lidem kolem nás) bylo – když mluvíme – zkrátka líp. Pojďme to společně zkusit.
4 – VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA S RŮZNÝMI VĚKOVÝMI SKUPINAMI
Lektorka: SOŇA DEMJANOVIČOVÁ, absolventka KVD DAMU v Praze a FEK ZČU v Plzni, lektorka dramatických dílen, soukromá učitelka anglického jazyka v Aši – Easy-Peasy
V této dílně můžete očekávat praktické ukázky i diskuzní kluby. Jak učit cizí jazyk v mateřské škole, jak začínající školáky, jak puberťáky…? Co nabízejí dramatické metody pro začátečnickou či pokročilou komunikaci v cizím jazyce, co pro upevnění slovní zásoby, co pro osvojení správné gramatiky…? Jaké jsou Vaše zkušenosti? Lektorka si pro Vás připraví několik lekcí, ve kterých se někdy více, někdy méně využívá dramatických metod. Lekce budou zaměřeny na studenty v různých věkových kategoriích, tříletými dětmi počínaje, maturanty konče (v případě zájmu můžeme do diskuzí zahrnout i studenty dospělé, případně děti mladší tří let). Vzhledem k tomu, že ukázky lekcí budou probíhat v anglickém jazyce, je vítaná alespoň drobná jazyková vybavenost.
Dílna probíhá pouze do neděle, její cena se od ostatních liší.
Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 17. září 2016.
Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:
• v hotelu / v penzionu (cenu ubytování řešíme individuálně),
• ve sportovní ubytovně,
• ve vlastním spacím pytli v K-klubu.
Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):
• kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 2900 Kč (řádní členové STD a studenti: 2300 Kč / pro kurz č. 4 platí ceny 1500 Kč / 1000 Kč)
• kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 1200 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 900 Kč / pro kurz č. 4 platí ceny 650 Kč / 550 Kč)
• kurzovné bez ubytování: 1000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 800 Kč / pro kurz č. 4 platí ceny 500 Kč / 400 Kč).
Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.
Akce je akreditována MŠMT pod č.j. MSMT-343/2015-1-154.
Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. června 2016 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na: sittova@nipos-mk.czMobil: 774 166 041; tel. 221 507 967.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.