DV ve škole 2014 – poslední volná místa

19. celostátní dílna dramatické výchovy
18.–24. září 2014, Jičín

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických,filozofických a uměleckých fakultách, nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení,např. na ZUŠ, ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin. Letošní dílna nabízí tyto třídy

1 – Próza dalekohledem, krasohledem, prostým pohledem
(Lektoři: GABRIELA SITTOVÁ, lektorka dramatické výchovy a literatury, a FRANTIŠEK OPLATEK, učitel Základní školy v Bechyni a LDO ZUŠ v Jindřichově Hradci)Rozbor a interpretace literárního textu nemusí začínat u stolu a nemusí končit na jevišti. Mezi tím je spousta možností, které mohou být smysluplné, obohacující, ba dokonce může být skutečně důležité se s nimi potkat. Ale co když sdělení v textu obsažená mají od stolu, ze třídy, ze zkušebny až na jeviště skutečně doputovat?Jak texty číst, jak jim rozumět, jak v nich hledat, jak v nich tvořit, jak z nich a v nich vyjít před diváka…, to budeme společně hledat tentokrát na poli prózy. Próza pod lupou teorie literární, próza před kukátkem teorie divadelní, próza pod mikroskopem naší fantazie… próza dalekohledem, krasohledem, prostým pohledem. Vyprávění a sdělování budou otevřené dveře, textům budou otevřené hlavy a také jevištnímu hledání budou otevřené oči. Dílna je určena učitelům dramatické výchovy, ale právě tak učitelům literární výchovy a dalším zájemcům o tvořivou práci s literárním textem.

2 – Výraz vnitřní a vnější
(Lektor: MAR TIN SEDLÁČEK, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU)
Seminář bude laděn sebezkušenostně. Účastnící budou v průběhu semináře zkoumat interakce emocí a jejich fyzického projevu. Budou zkoumat, jak držení těla ovlivňuje vnitřní psychické stavy a naopak jak se pocity a nálady manifestuji v našem těle.Seminář si klade za cíl skrze sebezkušenost poskytnout účastníkům nástroje k práci s emocemi v lekcích dramatické výchovy.

3 – Pohyb – prostor – vzájemná komunikace
(Lektorka: LENKA JÍŠOVÁ, pedagog TO ZUŠ Plzeň, lektorka celostátních dílen, vedoucí dětských skupin scénického tance)
Pohyb jako prostředek k vytváření vztahů mezi vnitřním a vnějším prostředím, prostředek komunikace. Poznávání vnitřního (intimního) prostoru v těle – dotek, dech a další kvality vedoucí ke zcitlivění těla a vnímání vědomého pohybu, zkoumání a objevování funkčnosti anatomie těla. Práce s vnějším prostorem – citlivost k prostoru, jeho roviny, vztah k partnerovi, celé skupině, práce s časem, s dynamikou na základě kontaktní a strukturované improvizace. Práce s představou, vizualizací – ať už konkrétní, či abstraktní. Zkoumání a propojení těla a mysli, vyjádření přirozenosti a radosti z pohybu, jeho sdělnost, hravost, tvořivost i niternost.

4 – Hlas jako individualita
(Lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU)
Hlasová výchova a její metodika nejen pro učitele dramatické výchovy a studenty pedagogických a uměleckých fakult. Kurz je určen zejména těm učitelům všech typů škola absolventům základních kurzů, kteří si uvědomují své dluhy vůči tolik používanému a tak křehkému nástroji – svému hlasu, protože lidský hlas jako projev člověka není pouze nástrojem užívaným pro sdělení samo. Lidský hlas je sám o sobě individualitou a je schopen se tvůrčím způsobem spolupodílet na formování osobnosti člověka.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 20. září 2014.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

  • ve sportovní ubytovně,
  • ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 2900 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 2300 Kč)
  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 1200 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 900 Kč)
  • kurzovné bez ubytování: 1000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 800 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT 6217/2012-25-138.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou přihlášku na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.