Dramatická výchova ve škole 2013

18. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 19.25. září 2013

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

spolupráce: Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry, město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách, nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. na ZUŠ, ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1. Místo, kde žijeme, jako zrcadlo našich osudů

Lektorky: VERONIKA RODRIGUEZOVÁ, pedagog katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně, a ALENA ANNA KYSELO, pedagog Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

Hlavní linií dílny bude aktuální téma z moderních dějin, které poskytuje látku pro sociální mapování, výuku regionálních dějin a obecně široké využití ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a společnost, Člověk a jazyková výchova, Člověk a umění (vlastivěda, občanská výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova). Faktografickým východiskem aktivit v dílně bude konkrétní dějinná událost na Jičínsku, jež poslouží jako model práce s místní tematikou, který je možné aplikovat i do jiného regionu. Účastníci budou mimo jiné pracovat s prameny (hmotnými, písemnými, obrazovými, zvukovými) a s archivními materiály, budou čerpat z expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně a z terénu.

2. „Nemluv o tom, udělej to!“ aneb Dramatická výchova nejen při práci s nejmladšími dětmi a osobnost pedagoga nejen dramatické výchovy

Lektorka: HANA ŠVEJDOVÁ, učitelka MŠ Klatovy a LDO ZUŠ Klatovy.

Praktický seminář zaměřený na osobnostně sociální rozvoj a uplatňování dramatické výchovy a prožitkového učení při práci nejen s nejmladšími dětmi. Seminář nabídne motivační techniky, které pomohou udržet rytmus činností s dětmi, praktické hry a aktivity umožňující okamžité spojení slova s akcí a reagující na potřebu pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň získávat zkušenost přesahující do života dětí mimo školní prostředí. Současně nabídne metodiku rolové hry s nejmladšími dětmi s prostorem pro integraci metod z dalších oblastí rozvoje dítěte (pohybové, kognitivní, výtvarné, pracovní, jazykové atd.), vhodné formy, techniky a metody práce s mladšími dětmi, plánování a hodnocení činností v souvislosti s naplňováním RVP v praxi (o čem, proč, jak) a možnosti propojení procesu (činností s dětmi) s produktem (výsledným vystoupením, představením, besídkou…). V neposledním se zaměříme na osobnost pedagoga nejen dramatické výchovy v pojetí současného vzdělávání dětí. Seminaristé si mohou s sebou přivézt nejen konkrétní náměty ke zpracování, ale i vlastní pedagogickou dokumentaci (ŠVP, vlastní plánování i hodnocení činností…) k možné konfrontaci. Seminář je vhodný pro studenty, začínající pedagogy či „zralé“ učitele, kteří potřebují „dobít baterky“ pro další práci s dětmi.

3. Dramatická výchova a přednes aneb Sdělujeme, sdílíme, tedy myslíme

Lektorky: GABRIELA SITTOVÁ, o. s. PŘESAH, Praha, a JANA MACHALÍKOVÁ, lektorka dramatické výchovy na Pedagogické fakultě UK, v Národní galerii, lektorka improvizační ligy.

V naší dílně chceme učitelům dramatické i literární výchovy nabídnout různé cesty pronikání do poezie i prózy a přemýšlení o nich. Chtěly bychom s vámi sdílet své zkušenosti z práce s literaturou včetně přednesu, přípravy recitátorů i vlastní recitátorské praxe. Rády pracujeme výtvarnými, dramatickými i jinými tvůrčími prostředky.

4 – Hlasová a mluvní technika, základy rétoriky

Lektorka: LUCIE ŠVÁBOVÁ, pedagog rétoriky na Gymnáziu Jana Keplera, Praha 6, a pedagog osobnostně-sociální výchovy na Střední pedagogické škole, Praha 6.

Seminář povede ve své první části cestou praktického zkoušení k nalezení volného, přirozeného a zdravě tvořeného hlasu. Společně projdeme několika na sobě závislými a propojenými body. Velká část bude věnována správnému držení těla a jeho „vyladění“ do aktivního uvolněného stavu, který je podmínkou pro volný vznik hlasu. Ukážeme si, jak pracovat s dechem a dechovou oporou, posadíme a rozezníme hlas v rezonančních dutinách, vyzkoušíme si, jak technicky správně zvládnout sílu hlasu, aniž bychom ničili své hlasivky (hlasové forte), seznámíme se s principy artikulace a řekneme si o zásadách hlasové hygieny. Techniky a cvičení budou voleny pro konkrétní potřeby účastníků dílny a s ohledem na využití při práci s dětmi. Ve druhé části semináře se budeme zabývat více rétorickými dovednostmi, principy verbální a nonverbální komunikace, komunikačními situacemi, prostředím a okolnostmi komunikace, vzájemnými rolemi. Pracovat budeme s původními i autorskými texty v rámci praktického zkoušení řečnických dovedností. Metodami improvizací a relaxačních cvičení se pokusíme cíleně eliminovat hlasového a mluvního nepřítele – trému.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je – jako už tradičně – přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 21. září 2013.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

  • v hotelu Paříž,

  • ve sportovních ubytovně,

  • ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

  • kurzovné seminaristů, kteří budou ubytováni v hotelu Paříž: 4 000 Kč (řádní členové STD a posluchači prezenčního studia: 3 200 Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 2 700 Kč (řádní členové STD a posluchači prezenčního studia: 2 200 Kč)

  • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 1000 Kč (členové STD a studenti prezenčního studia: 800 Kč)

  • kurzovné bez ubytování: 900 Kč (řádní členové STD a studenti prezenčního studia: 700 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT 6217/2012-25-138.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU nejpozději do 25. června 2013 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21  Praha 2, fax 234 244 281, e-mail: jaroslav.provaznikdamu.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.