Dramatická výchova v MŠ 2019/20

Dramatická výchova v mateřské škole 2019–2020

Kurz dramatické výchovy specializovaný na učitele mateřských škol, pedagogy v předškolním vzdělávání a další zájemce o dramatickou výchovu s předškolními dětmi
říjen 2019 – květen 2020

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a Základní školou Kutnohorská, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Od října 2019 otevírá Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU druhý ročník specializovaného ročního kurzu dramatické výchovy pro učitele mateřských škol a předškolního vzdělávání.

Dramatická výchova si v českém školském systému stále upevňuje své místo vedle dalších estetických výchov a můžeme ji znát jako samostatný vyučovací předmět, zájmovou aktivitu nebo metodiku uplatňovanou při výuce jiných předmětů. V mateřské škole je dramatická výchova doslova přirozenou součástí mnoha tvořivých aktivit, i když se o ní možná explicitně takto nehovoří. Cílená výstavba dramatickovýchovných lekcí pro práci s dětmi v mateřské škole může nejen dětem, ale i učitelům velmi zpříjemnit společně trávený čas a nenásilně naplnit celou řadu vzdělávacích cílů spadajících do oblasti především čtenářské pregramotnosti. Některým učitelům může absolvování kurzu napomoci také při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích.

Cílem dvousemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru a se specifiky oboru v mateřské škole. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy v mateřské škole, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních znalostí a dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí s předškolními dětmi a s dětmi na samém počátku školní docházky.

Frekventanti kurzu si ve druhém semestru při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek či námětů svých kolegů.

Hlavní lektorka: ALŽBĚTA FERKLOVÁ, absolventka předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha a doktorandka katedry výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU, Praha. Absolvovala stáž na divadelní fakultě v norském Oslu, učila v mateřských školách i na prvním stupni ZŠ Londýnská na Praze 2. Působí na katedře primární pedagogiky PedF UK, Praha, jako učitelka v mateřské škole specializující se na montessori pedagogiku, vede kroužky dramatické výchovy v mateřské a základní škole. V rámci kurzu představí svou práci i další přizvaní lektoři.

Kurz trvá od října 2019 do května 2020. Výuka probíhá v osmi víkendech, od pátečního večera do neděle 13 hod. Celkový rozsah dvousemestrálního kurzu je 170 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Termíny setkání: 11.–13. 10., 22.–24. 11., 13.–15. 12. Další termíny budou včas upřesněny.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast a vyhotovení zadaného úkolu, který se týká přípravy vlastní lekce cílené na děti předškolního věku a jeho prezentace.

Místo konání kurzu: Základní škola Kutnohorská, Praha 10 – Dolní Měcholupy.

Kurz je akreditován MŠMT pod č. MSMT–13695/2017-2-719, zaměstnavatel tedy může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzovné: 6 000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 4 800 Kč.

Mimopražským účastníkům organizátoři umožní přespání zdarma ve vlastním spacím pytli.

Máte-li zájem absolvovat kurz Dramatická výchova v mateřské škole, vyplňte elektronickou přihlášku nejpozději do 8. září 2019 nebo kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mail: sittova@nipos.cz, telefon: 774 166 041.