Dramatická výchova v MŠ 2024/2025

Kurz dramatické výchovy specializovaný na učitele mateřských škol, pedagogy v předškolním vzdělávání a další zájemce o dramatickou výchovu s předškolními dětmi
říjen 2024 – květen 2025

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a Základní školou Dolní Měcholupy, Praha

Od října 2024 otevírá Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU pátý ročník specializovaného ročního kurzu dramatické výchovy pro učitele mateřských škol a předškolního vzdělávání.

Dramatická výchova si v českém školském systému stále upevňuje své místo vedle dalších estetických výchov a můžeme ji znát jako samostatný vyučovací předmět, zájmovou aktivitu nebo metodiku uplatňovanou při výuce jiných předmětů. V mateřské škole je dramatická výchova doslova přirozenou součástí mnoha tvořivých aktivit, i když se o ní možná explicitně takto nehovoří. Cílená výstavba dramatickovýchovných lekcí pro práci s dětmi v mateřské škole může nejen dětem, ale i učitelům velmi zpříjemnit společně trávený čas a nenásilně naplnit celou řadu vzdělávacích cílů.

Některým učitelům může absolvování kurzu napomoci také při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Koncepce kurzu

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích.

Cílem dvousemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy. A seznámit je se základními principy tohoto oboru a se specifiky oboru v mateřské škole.

Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy v mateřské škole, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních znalostí a dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí s předškolními dětmi a s dětmi na samém počátku školní docházky.

Frekventanti kurzu si ve druhém semestru při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek či námětů svých kolegů.

Hlavní lektorka: Alžběta Ferklová

Absolventka předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a dramatické výchovy  na Divadelní fakultě AMU v Praze. Působí na katedře primární pedagogiky PedF UK, Praha, a je posluchačkou doktorského programu na KVD DAMU. Má zkušenosti s výukou v MŠ i na ZŠ. Mimo jiné učila na prvním stupni ZŠ Londýnská na Praze 2. Působila jako učitelka v mateřské škole specializující se na montessori pedagogiku. Vedla kroužky dramatické výchovy v MŠ i ZŠ a věnuje se lektorské činnosti právě pro oblast dramatické výchovy.

V rámci kurzu představí svou práci i další přizvaní lektoři.

Kurz trvá od října 2024 do května 2025. Výuka probíhá v osmi víkendech, od pátečního večera do neděle 13.00. Celkový rozsah dvousemestrálního kurzu tvoří 170 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Termíny setkání: 11.–13. 10., 8.–10. 11., 6.–8. 12. 2024. Další termíny budou včas upřesněny.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast a vyhotovení zadaného úkolu, který se týká přípravy vlastní lekce cílené na děti předškolního věku, a jeho prezentace. Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení.

Místo konání kurzu: Základní škola Dolní Měcholupy, Kutnohorská 36, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Kurzovné: 8 000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 6 000 Kč.

Mimopražským účastníkům organizátoři umožní přespání zdarma ve vlastním spacím pytli.

Máte-li zájem absolvovat kurz Dramatická výchova v mateřské škole, vyplňte elektronickou přihlášku co nejdříve, nejpozději však do 30. září 2024, nebo kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou (NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: sittova@nipos.cz, telefon: 774 166 041). Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Odkaz na elektronickou přihlášku: www.nipos.cz/dvms2024