Dramatická výchova pro současnou školu

Základní kurzy dramatické výchovy pro učitele základních, středních i mateřských škol a další zájemce o dramatickou výchovu

 

Už řadu let nabízejí pravidelně Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele všech typů škol. Kurz je pořádán ve spolupráci s Centrem estetických aktivit dětí a mládeže v ARTAMĚ a Centrem tvořivé dramatiky Praha, tedy s institucemi, které se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobě a systematicky od počátku 90. let.

 Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a tak ji mohou školy zařadit jako samostatný předmět do svých učebních plánů. Kromě toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnění – jak je to už řadu let obvyklé – také ve výuce jiných předmětů (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova…) a v práci s předškolními dětmi.

 Některým učitelům napomůže absolvování specializačního kurzu i při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích a na týdenním soustředění.

Cílem třísemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí.

 Dále je jeho cílem zprostředkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole (dramatická výchova jako samostatný předmět, dramatická výchova v podobě osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce různých předmětů a v práci s předškolními dětmi apod.). Frekventanti kurzu si vždy ve třetím semestru tohoto kurzu při praktických ukázkách své pedagogické práce vyzkoušejí nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se spolupodílejí na rozboru ukázek svých kolegů.

 

Kurzy jsou akreditovány MŠMT, to znamená, že zaměstnavatel může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jaroslav Provazník, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, fax 234 244 281, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.