Dramatická výchova pro současnou školu

DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO SOUČASNOU ŠKOLU

Kurz dramatické výchovy pro učitele základních, středních i mateřských škol
a další zájemce o dramatickou výchovu

únor 2011 – květen 2012, Praha

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU

Spolupráce: Centrum tvořivé dramatiky Praha a NIPOS-ARTAMA Praha

Hlavní lektorka: Jana Machalíková, pedagog dramatické výchovy a vedoucí dětských a recitačních souborů, lektorka dramatických a improvizačních dílen a animačních programů mj. v Národní galerii v Praze

Od února 2011 nabízejí Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU opět třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele všech typů škol. Kurz je pořádán ve spolupráci s Centrem dětských aktivit v ARTAMĚ a Centrem tvořivé dramatiky Praha, tedy s institucemi, které se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobě a systematicky od počátku 90. let.

Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a tak ji mohou školy zařadit jako samostatný předmět do svých učebních plánů. Kromě toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnění – jak je to už řadu let obvyklé – také ve výuce jiných předmětů (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova…) a v práci s předškolními dětmi.

Některým učitelům napomůže absolvování kurzu i při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích a na týdenním soustředění.

Cílem třísemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí. Dále je jeho cílem zprostředkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole (dramatická výchova jako samostatný předmět, dramatická výchova v podobě osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce různých předmětů a v práci s předškolními dětmi apod.). Frekventanti kurzu si ve třetím semestru tohoto kurzu od února do května 2012 při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegů.

Kurz trvá od února 2011 do května 2012. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vždy o víkendech (pátek večer od 18.30 hod., sobota celý den od 9.00 do18.00, neděle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin). Součástí kurzu je pětidenní soustředění v Jičíně, které se bude konat na podzim 2011. Celkový rozsah třísemestrálního kurzu je 295 hodin (včetně soustředění v Jičíně).

Termíny setkání: 18.-20.2., 18.-20.3., 8.-10.4., 6.-8.5., 21.-23.10., 18.-20.11., 2.-4.12.2011 a 5.-8.1.2012. Další termíny budou včas upřesněny.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast, písemné vyhotovení přípravy alespoň na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Další podmínkou absolvování kurzu je účast na pětidenním soustředění v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jičíně, kde seminaristé budou pracovat v dílně, kterou si vyberou podle svého zájmu a zaměření.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.

Kurz je akreditován MŠMT pod č. 3363/2009-25-71, to znamená, že zaměstnavatel může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzovné: 5.000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 3500 Kč. (12 víkendových setkání = 240 hodin). (Pozn.: V ceně není zahrnuta platba za pětidenní soustředění v Jičíně.)

Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zašlete vyplněnou  přihlášku  nejpozději do 30. listopadu 2011 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, fax 234 244 281, email: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.

S případnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel. 234 244 280-1).

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.