Dramatická výchova pro současnou školu 2014–2016

Kurz dramatické výchovy pro učitele základních, středních i mateřských škol a další zájemce o dramatickou výchovu

říjen 2014 – leden 2016, Praha

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU

Spolupráce: Centrum tvořivé dramatiky Praha a NIPOS-ARTAMA Praha

Hlavní lektorka: Alžběta Ferklová, učitelka dramatické výchovy, která má zkušenosti s výukou na základní škole a v mateřské škole, pedagog Pedagogické fakulty UK v Praze Od října 2014 nabízejí Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU opět třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele všech typů škol. Kurz je pořádán ve spolupráci s Centrem estetických aktivit dětí a mládeže v Artamě.

Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání,a tak ji mohou školy zařadit jako samostatný předmět do svých učebních plánů. Kromě toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnění – jak je to už řadu let obvyklé – také ve výuce jiných předmětů (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova…) a v práci s předškolními dětmi. Některým učitelům napomůže absolvování kurzu i při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích a na týdenním soustředění

Cílem třísemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se  základními principy tohoto oboru. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí. Dále je jeho cílem zprostředkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole (dramatická výchova jako samostatný předmět, dramatická výchova v podobě osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce různých předmětů a v práci s předškolními dětmi apod.). Frekventanti kurzu si ve třetím semestru tohoto kurzu při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegů.

Kurz trvá od října 2014 do ledna 2016. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vždy o víkendech (pátek večer od 18.30 hod., sobota celý den od 9.00 do18.00, neděle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin). Součástí kurzu je pětidenní soustředění v Jičíně, které se bude konat v druhé polovině září 2015.Celkový rozsah třísemestrálního kurzu je 295 hodin (včetně soustředění v Jičíně).Termíny setkání: 10.–12. října, 7.–9. listopadu, 12.–14. prosince 2014, 9.–11. ledna,13.–15. února, 13.–15. března, 17.–19. dubna, 15.–17. května, 9.–11. října, 6.–8.listopadu, 4.–6. prosince 2015 a 8.–10. ledna 2016.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast, písemné vyhotovení přípravy alespoň na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Další podmínkou absolvování kurzu je účast na pětidenním soustředění v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jičíně, kde seminaristé budou pracovat v dílně, kterou si vyberou podle svého zájmu a zaměření.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.

Kurz je akreditován MŠMT pod č. MSMT 6217/2012-25-138, to znamená, že zaměstnavatel může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzovné: 7000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 5600 Kč. (12 víkendovýchsetkání = 240 hodin). (Pozn.: V ceně není zahrnuta platba za pětidenní soustředěnív Jičíně.)

Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. června 2014 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám JaroslavaProvazníka, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

PŘIHLÁŠKA