Dramatická výchova pro současnou školu

Každoročně nabízejí Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele všech typů škol. Kurz je pořádán ve spolupráci s Centrem dětských aktivit NIPOS- ARTAMA a Centrem tvořivé dramatiky Praha, tedy s institucemi, které se dramatickou výchovou zabývají dlouhodobě a systematicky od počátku 90. let.
Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a tak ji mohou školy zařadit jako samostatný předmět do svých učebních plánů. Kromě toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnění – jak je to už řadu let obvyklé – také ve výuce jiných předmětů (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova…) a v práci s předškolními dětmi.
Některým učitelům napomůže absolvování specializačního kurzu i při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.
Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích a na týdenním soustředění.
Cílem třísemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí. Dále je jeho cílem zprostředkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole (dramatická výchova jako samostatný předmět, dramatická výchova v podobě osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce různých předmětů a v práci s předškolními dětmi apod.). Frekventanti kurzu si ve třetím semestru kurzu při praktických ukázkách své pedagogické práce  vyzkoušejí nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se také spolupodílejí na rozboru ukázek svých kolegů.
Kurz začíná každoročně v říjnu či listopadu. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vždy o víkendech (pátek večer od 18.30, sobota celý den od 9.00 -18.00, neděle dopoledne od 9.00 do 13.00). Součástí kurzu je pětidenní říjnové soustředění v Jičíně. Celkový rozsah třísemestrálního kurzu je 295 hodin.
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast, písemné vyhotovení přípravy alespoň na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Další podmínkou absolvování kurzu je účast na pětidenním soustředění v rámci celostátní dílny Dramatická výchova v Jičíně, kde seminaristé pracují v dílně, kterou si vyberou podle svého zájmu a zaměření.
Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurz je akreditován MŠMT.