Divadelní Piknik Volyně 2015 — propozice

4. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ

24. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

7. – 10. a 14. – 17. května 2015, Volyně

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s městem Volyně prostřednictvím Volyňské kultury, jeho příspěvkové organizace, a Divadelním spolkem PIKI Volyně. Spolupořadateli mohou být i další subjekty.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

  1. soubory, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy a jejich inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;
  2. soubory využívající různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;
  3. soubory hudebního divadla.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

V rámci přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a proveden výběr nejlepších a nejpodnětnějších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2015.

Lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla je zmocněn k uplatnění návrhů inscenací do programu Jiráskova Hronova 2015 dle příslušných ustanovení jeho propozic.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní přehlídky či jejího postupového kola (dále jen postupová přehlídka) nemůže být členem lektorského sboru této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude inscenace vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky.

Soubor se může v daném roce se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se v daném roce jiné postupové přehlídky, která je postupovou na jinou celostátní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady, respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých (viz body I. a II.).

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Program přehlídky stanoví programová rada na základě:

– návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

– dalších návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek;

– návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;

– návrhů programové rady přehlídky;

– nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou.

Programovou radu přehlídky jmenuje příslušný odborný pracovník pro amatérské činoherní a hudební divadlo. Tvoří ji členové odborné rady, zástupci postupových přehlídek a zástupci celostátní přehlídky. Rozhodování o programu celostátní přehlídky se nemohou zúčastnit ti, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě dotčených inscenací.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady, zástupci postupových přehlídek a zástupci celostátní přehlídky. Právo hlasovat mají ti členové, kteří zhlédli celý program minimálně dvou postupových přehlídek v daném roce.

Právo doporučit inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) patří mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn., jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) v programu přehlídky bylo realizováno minimálně 5 soutěžních inscenací;

c) všechny soutěžní inscenace byly posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem;

d) navrhovatel uplatní návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní jej realizovaným programem postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Právo nominovat inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) patří mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) v programu přehlídky bylo realizováno minimálně 8 soutěžních inscenací;

c) všechny soutěžní inscenace byly posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a všichni členové lektorského sboru s nominací souhlasí;

d) členem lektorského sboru byla osoba s funkcí odborného garanta, která zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby bude konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní a hudební divadlo a podléhá jeho schválení.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Překročí-li celkový počet nominací z krajských postupových přehlídek ¾ hracích míst na celostátní přehlídce, mění se všechny nominace na doporučení.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 16 soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 12, musí nově rozhodnout o způsobu výběru pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit pouze inscenace, které se z důvodů onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek převyšuje inscenace, které z postupové přehlídky nominovala nebo doporučila odborná porota, či je s nimi srovnatelný. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a členové odborné rady ARTAMA.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžního programu přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot postupových přehlídek.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí přehlídky, jak je vymezena v úvodu těchto propozic. Programová rada přehlídky je oprávněna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto vymezení.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 957, 603 584 489 nebo 775 508 654.

S přihláškami je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

– program přehlídky;

– přihlášky ostatních zúčastněných souborů;

– jména všech členů odborné poroty s oznámením jména člena lektorského sboru, vyslaného na jednání programové rady celostátní přehlídky;

– hodnocení inscenace

– osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;

– textovou předlohu inscenace;

– slovo o souboru do programové brožury;

– slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

– fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci;

– technický videozáznam inscenace

– dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny autorsko-právní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla apod.);

– v případě nominace vyplněný a podepsaný formulář souhlasu všech členů odborné poroty s nominací.

Uzávěrka doručení přihlášek je 30. 3. 2015. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K hodnocení je třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a nominoval nebo doporučil. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

Jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla proběhne 2. 4. 2015.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor v místě konání přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky. Členům hrajících souborů umožní vstup na všechna představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. 

Zpracovala Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, listopad 2014

 

Divadelní Piknik Volyně 2015 – propozice

Divadelní Piknik Volyně – přihláška

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.