Divadelní Piknik Volyně 2013 – propozice

2. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ

22. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

9.–12. a 16.–19. května 2013, Volyně

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s městem Volyně prostřednictvím Městského muzea a kulturního centra ve Volyni, jeho příspěvkové organizace. Spolupořadatelem a nositelem grantu je DS PIKI Volyně. Spolupořadateli mohou být i další subjekty.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

  1. souborů, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;
  2. souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;
  3. souborů hudebního divadla.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

V rámci přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a proveden výběr nejlepších a nejpodnětnějších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2013.

Lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla je zmocněn k uplatnění návrhů inscenací do programu Jiráskova Hronova 2013 dle příslušných ustanovení jeho propozic.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní či postupové přehlídky pro přehlídku celostátní (dále jen postupová přehlídka) se nemůže stát členem lektorského sboru této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je programově postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce je považována za účast na druhé postupové přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Soubor se může se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směrem na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se jiné postupové přehlídky, která je programově postupovou na jinou celostátní či národní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady, respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých. Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu bylo uvedeno nejméně 5 inscenací splňujících věcné podmínky postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat návrhy inscenací k zařazení do programu Divadelního Pikniku Volyně.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Program přehlídky stanoví programová rada na základě:

– návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

– dalších návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek;

– návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;

– návrhů programové rady přehlídky;

– nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou.

Programovou radu přehlídky jmenuje příslušný odborný pracovník a tvoří ji divadelní odborníci, zástupci postupových přehlídek a zástupci na přehlídce participujících organizací. Rozhodování o programu celostátní přehlídky se nemohou zúčastnit ti, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě dotčených inscenací.

Právo doporučit inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a)   Patří-li mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b)   byly-li všechny soutěžní inscenace (viz bod a) posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a pokud byl alespoň jeden z členů lektorského sboru osobou s právem doporučení a zároveň bude pořadatelem postupové přehlídky a na jeho náklady vyslán na jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Praze dne 4. 4. 2013. Osoby s právem doporučení vymezuje abecední seznam, který je volnou přílohou těchto propozic (k dispozici na www.artama.cz a u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA Simony Bezouškové);

c)   všechny osoby s právem doporučení (viz výše), které byly členy odborné poroty krajské přehlídky, souhlasí s doporučením inscenace;

d)   uplatní-li navrhovatel návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní-li jej realizovaným programem postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou doporučit libovolný počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 16 soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 12, musí rozhodnout o způsobu výběru nově pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit pouze inscenace, které se z důvodů onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek převyšuje inscenace, které z postupové přehlídky doporučila odborná porota, či je s nimi srovnatelný. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a členové odborné rady ARTAMA.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžního programu přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot postupových přehlídek a programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla, které je jinak pro vyhlašovatele a pořadatele závazné.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí přehlídky, jak je vymezena v úvodu těchto propozic. Programová rada přehlídky je oprávněna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto vymezení.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

S přihláškami je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

– program přehlídky;

– přihlášky ostatních zúčastněných souborů;

– jména všech členů odborné poroty s oznámením jména člena lektorského sboru, vyslaného na jednání programové rady celostátní přehlídky;

– hodnocení inscenace

– osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;

– textovou předlohu inscenace;

– slovo o souboru do programové brožury;

– slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

– fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Uzávěrka doručení přihlášek je 1. 4. 2013. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K hodnocení je třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a doporučil. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor v místě konaní přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky. Členům hrajících souborů umožní vstup na všechna představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu jejího konání. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. 

Zpracovala Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2012