Dílny a semináře 2017

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY I (opak.), 25.–26. listopadu 2017, Muzeum umění Olomouc

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Česká sekce INSEA a Muzeum umění Olomouc
Lektoři: Petra Šobáňová, Štěpánka Bieleszová
Počet účastníků: 24

Pro mimořádný zájem výtvarných pedagogů se ve dnech 25.–26. listopadu 2017 opakoval 1. díl semináře Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy. Program byl tentýž – seminář byl opět zaměřen na praktické využití databází a vzdělávacích aplikací muzeí a galerií. V první části semináře doc. Petra Šobáňová seznámila účastníky s možnostmi použití digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a předložila seznam stránek a portálů, s nimiž se potom pracovalo během semináře. Poté kurátoři muzea účastníky seznámili s úspěšnou databázi muzea s názvem CEAD. V další části semináře byly praktickou formou představeny mobilní aplikace a hry nebo editory volně dostupné na webových stránkách českých i zahraničních muzeí a galerií. Účastníkům bylo během praktických činností ukázáno jejich mnohostranné využití ve výuce. Vedoucí oddělení Muzea moderního umění Štěpánka Bieleszová účastníkům rovněž představila 2. část stálé expozice výtvarného umění 20. stol. „Století relativity“.
Účastníci se navíc s velkým zájmem zúčastnili komentované prohlídky aktuální výstavy děl významného slovenského sochaře, malíře a grafika Jozefa Jankoviče. Jeho celoživotní dílo je monumentálním podobenstvím o člověku, jeho dramatech a individuálním společenském údělu, o odcizení sebe samého a i o totalistické moci v nejrozmanitějších podobách. V březnu 2018 se uskuteční 2. díl tohoto semináře.
Seminář byl akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrželi osvědčení.

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY I, 25.–26. března 2017, Muzeum umění Olomouc

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Česká sekce INSEA a Muzeum umění Olomouc
Lektoři: Petra Šobáňová, Štěpánka Bieleszová
Počet účastníků: 22

Originální víkendový seminář, který pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Českou sekcí INSEA
a Muzeem umění Olomouc, se uskutečnil  25. – 26. března 2017 v prostorách Divadla hudby Muzea umění Olomouc (MUO).  Semináře se účastnilo 22 výtvarných pedagogů ze všech typů školních a mimoškolních zařízení. Seminář byl zaměřen na praktické využití databází a vzdělávacích aplikací muzeí a galerií. Účastníkům bylo doporučeno, aby si přinesli vlastní mobilní „chytrý telefon“ a pokud možno notebook nebo tablet. Wifi byla zajištěna.

V úvodní teoretické části semináře doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. seznámila účastníky s možnostmi použití digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a představila seznam stránek a portálů, s nimiž se bude pracovat během semináře.

Vedoucí oddělení Muzea moderního umění MUO Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D. účastníkům představila 2. část stálé expozice výtvarného umění 20. stol. „Století relativity“, která je časově vymezená děním na výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století (např. tvorba významných solitérů 50. let navazujících na předválečnou avantgardu, díla spjatá s různými podobami lyrické a strukturální abstrakce, ukázky širokého rozlivu lettrismu a neokonstruktivismu 60. let, s nimiž kontrastují malířská a sochařská díla tzv. nové figurace, české grotesky a pozdější existenciální figurace 70. a 80. let a konceptuální a postmoderní projevy, jejichž vlivy zřetelně ovlivnily umění poslední dekády). Specifikem této části expozice je pokus o vřazení českého umění do širšího, víceméně středoevropského kontextu. Diváci se tak vedle českých tvůrců seznámili s tvorbou exilových autorů a význačných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.
V návaznosti na prohlídku expozice autoři představili zajímavou databázi Muzea umění Olomouc „CEAD“ (Central European Art Database) a naznačili možnosti jejího využití ve výtvarné edukaci, v muzejní pedagogice a v kurátorské praxi.

V další části semináře doc. Petra šobáňová seznámila účastníky s mobilními aplikacemi a hrami nebo editory volně dostupnými na webových stránkách českých i zahraničních muzeí a galerií. Účastníci měli možnost se během praktických činností seznámit s vybranými aplikacemi a bylo jim ukázáno jejich možné využití ve výuce.  Velmi je zaujala hra pro znalce umění „Originál, nebo padělek?“, zajímavým úkolem byla práce s autoportrétem a obrazy J. M. W. Turnera.
Výtvarné pedagogy také zaujala mobilní aplikace „Sen biskupa Karla aneb Kunstkomora v tabletu“, kterou připravuje edukační oddělení Muzea umění Olomouc pro Arcidiecézní muzea v Olomouci a v Kroměříži a která by měla být k dispozici od poloviny roku 2017.

Účastníci semináře obdrželi mimo seznamu stránek, portálů a mobilních aplikací též didaktické materiály pro jejich další využití v pedagogické praxi. Absolvováním semináře získali základní orientaci v problematice a povědomí o kvalitních bezplatných zdrojích a vzdělávacím využití digitálních produktů.
Výtvarní pedagogové se v diskuzi v závěru semináře shodli na tom, že jsou schopni kriticky posoudit kvalitu a využitelnost digitálního obsahu, na základě vlastní zkušenosti vyjmenovat jejich výhody a nevýhody a že se těší, jak nabídnou svým žákům smysluplné využití počítače nebo mobilního zařízení k nové formě vzdělávání.