Dětské pěvecké sbory 2009

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

19. ročník

29. – 31. května 2009, Rychnov nad Kněžnou

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Rychnovský dětský sbor.

Stejně jako v minulých letech budou celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.


I. Poslání přehlídky

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.


II. Podmínky účasti

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze dvou kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

 

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo z jednoho gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně

B – složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

 

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy,

sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně

B – složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 15 let včetně, tj. děti, které ke dni 29. května 2009 nedovršily 16 let. U kategorie A s možností 25% žáků 6. třídy a u kategorie B s možností 25% stálých členů sboru do 17 let včetně ke dni konání Celostátní přehlídky v Rychnově nad Kněžnou.

Dodržení stanovených věkových kritérií je závazné pro všechny členy sboru.

Pro sbory všech kategorií platí jako povinná skladba lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a capella, buď jako jednohlas nebo v libovolné vícehlasé úpravě bez doprovodu. Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času. V případě že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji kam přísluší podle místa svého působení. Účast v jiné postupové přehlídce je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledních dvou ročnících Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení).

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí vystoupení, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

III. Postupová kola přehlídky a jejich organizace

Celostátní přehlídce předcházejí postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast zašlou přihlášku s přiloženým repertoárem pořadateli v příslušném kraji. Aby pořadatel mohl zkontrolovat zařazení sboru do správné kategorie, je sbormistr povinen k přihlášce přiložit jmenný seznam dětí s daty narození, jehož správnost potvrdí svým podpisem. Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2009 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 26. dubna 2009). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 29. dubna 2009 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Miloslava Fousková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221507966, fouskova@nipos-mk.cz.

 

IV. Hodnocení a způsob výběru na celostátní přehlídku

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen Odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede Programová rada do 8. května 2009. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv. Celostátní přehlídka může být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně krácena. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

Zpracovala Miloslava Fousková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2008