Dětská scéna 2024 – nabídka seminářů

52. celostátní přehlídka dětského divadla
52. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
7.–13. června 2024, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pardubického kraje, města Svitavy a Nadace Život umělce.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzdařilejších a nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů, vybraná z osmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti divadla a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, knihovníkům a studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult.

První část Dětské scény, Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, se spolu se seminářem R koná od 7. do 9. června 2024.

Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s dalšími praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty se koná od 8. do 13. června 2024 (příjezd účastníků 7. června večer).

Semináře A–D jsou koncipovány jako šestidenní a probíhají vždy v dopoledních hodinách.


PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY:


Třída R – Literatura pro děti z různých úhlů
Spisovatel a vysokoškolský pedagog Radek Malý představí specifika literatury pro děti a mládež. Bude se zabývat také možnostmi a způsoby, jakým současnou tvorbu vycházející v ČR sledovat a hodnotit, a pokusí se tak pedagogům či rodičům pomoci s hledáním kvalitních textů. A dotkne se i oblasti tvůrčího psaní. V rámci třídenního pobytu navštíví účastníci vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů.
Lektor: Radek Malý, spisovatel, překladatel a vysokoškolský pedagog. Je autorem několika sbírek poezie a celé řady knížek pro děti, také rozhlasových her a odborných publikací. Do češtiny převedl např. verše Georga Trakla či R. M. Rilka, ale také Goethova Fausta. Ve spolupráci s výtvarníkem Františkem Petrákem vytvořil sbírku veršů Zahrada s meruňkami, včelami a mandloní. Za svou tvorbu obdržel četná ocenění, např. Cenu Jiřího Ortena za sbírku Vraní zpěvy, Magnesii Literu za poezii (Větrní. Zcestné verše) a za knihu pro děti a mládež (Listonoš vítr).


Třída A – Jak pracovat s tématem při tvorbě dětské inscenace
I letošní Dětská scéna má svého zahraničního hosta, i když se tentokrát obejde bez tlumočníka. Do vybraných postupů své inscenační práce s dětskými a mladými divadelními soubory nás zasvětí slovenská lektorka Marica Šišková. Účastníci Dětské scény ji mohou znát jako vedoucí a režisérku dětského souboru DRIM, který zde v minulosti vystoupil s pozoruhodnými inscenacemi Pochovajte ma za lištu nebo Vlna.sk., charakteristickými promyšleným a důsledným nakládáním se silnými tématy. Není náhoda, že právě na téma a práci s ním se seminář zaměří.
Formou praktické dílny se lektorka pokusí účastníkům zprostředkovat mimo jiné odpovědi na tyto otázky:
• Proč je pojmenování tématu základním a podstatným prvkem při tvorbě inscenace?
• Proč je společný výběr tématu důležitým faktorem, který podmiňuje celý tvořivý proces?
• Jak se naučit téma akceptovat a přihlížet v procesu tvorby k jeho aktivní přítomností?
• Kde všude, ve kterých rovinách divadelní inscenace můžeme s tématem pracovat (text, scénografie, hudba, divadelní jazyk, výrazové prostředky)?
• Jak s dětmi pracovat při definování tématu a jaké jsou možnosti rozhodování?
• Jak vést děti k vnímání vědomé práce s tématem?
Upozornění: Při zařazení do seminární třídy A mohou dostat přednost zkušenější účastníci.
Lektorka: Marica Šišková, absolventka Pedagogické fakulty v Nitře a režie a dramaturgie na KBT VŠMU v Bratislave. Od roku 2006 je vedoucí literárně-dramatického oboru ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitře. Během své pedagogické praxe založila řadu divadelních souborů, s nimiž se úspěšně zúčastňuje celostátních přehlídek i mezidruhového festivalu Scénická žatva. V letech 2005–2023 získala se svými soubory řadu prestižních ocenění na celoslovenských i na mezinárodních divadelních festivalech v Polsku, v Česku, na Ukrajině, ve Finsku nebo v Itálii. Čeští diváci se se soubory Marici Šiškové setkávají nejen na Dětské scéně, ale také na celostátních dílnách mladého divadla S.M.A.D. v Šumperku a Nahlížení v Bechyni nebo na přehlídce Soukání v Ostrově. Marica Šišková působí jako lektorka seminářů dětského divadla, dramatické výchovy a uměleckého přednesu a jako školicí pedagožka studentů PF UKF v Nitře.


Třída B – Dramaturgický seminář
První den bude patřit setkání se zkušeným vedoucím dětských a mladých souborů, který účastníky seznámí s tím, jak v praxi hledá pro své soubory náměty pro inscenační práci. Jméno bude upřesněno později – v souvislosti s konkrétním přehlídkovým programem.
Navážeme seznámením se základními zákonitostmi dramaturgie a vlastnostmi, které by látka pro inscenační práci měla mít – a to s praktickými ukázkami na vzorových textech.
Nakonec společně probereme vaše vlastní náměty či předlohy, které chystáte pro svůj soubor, nebo si na nich jen cvičně chcete ověřit, zda by pro takovou práci byly vhodné: o čem vlastně jsou, na co je třeba dát pozor, co nesmíme nechat zapadnout, co by se dalo vynechat a co je třeba doplnit či změnit; pokusíme se odhalit jejich potence i impotence, naděje i nebezpečí pro divadlo a popovídáme si o tom, pro jaký divadelní druh a pro jaké jevištní prostředky se zdají být vhodné. Řeč bude o dramaturgii, režii, ale také o scénografii, herectví i možnostech hudby.
Lektor: Luděk Richter, loutkář, dramaturg, režisér a divadelní teoretik. Divadlu se věnuje od dětství. Řadu let vedl pražské soubory Paraple a Klíč, nyní Divadelní společnost Kejklíř. Vystudoval Filosofickou fakultu UK a režii na katedře činohry DAMU. Jako pedagog působil na DAMU v Praze, externě na JAMU v Brně, vedl na tři stovky týdenních či víkendových seminářů, dílen a konzervatoří zaměřených především na inscenační práci, dramaturgii, režii či práci s loutkou.


Třída C – Možnosti hereckých přístupů
Dílna je určena zájemcům s hereckou zkušeností i bez ní. V průběhu praktického workshopu se účastníci seznámí s nejrůznějšími hereckými přístupy a technikami, jejichž společným jmenovatelem je cesta k autentickému a přirozenému projevu. Podíváme se nejen na to, jak hrát, ale také na to, jak hereckou akci režírovat, jak herecky vést děti či neherce. Součástí dílny bude práce s textem, improvizace, práce na postavě a seznámení s méně známými metodami a přístupy (Úhly pohledu, Meisnerova herecká technika…).
Seminář C je určen mj. studentům středních pedagogických škol.
Lektorky: Mariana Čížková studovala herectví na KALD DAMU v ročníku Miroslava Krobota, semestr strávila na Rose Bruford’s College (UK) a absolvovala herecký kurz v Esper Studio New York (Meisnerova herecká technika). Své herecké dovednosti průběžně zdokonaluje na mezinárodních workshopech a masterclasses (David Penn / acting coach, Paul Weber CSA / casting director, Adam Davenport / Chubbuck Technique teacher).
Působila jako herečka v mezinárodním divadelním souboru Stella Polaris (Norsko), spolupracovala s desítkami divadel (např. Ypsilonka, Divadlo D21, Divadlo Na cucky, Divadlo Alfa) a režisérů. Momentálně hraje v několika imerzivních inscenacích divadla Pomezí a v inscenaci divadla fóra v divadle Minor.
Jako režisérka se zaměřuje na inscenační práci s dětmi a neherci, o čemž napsala i disertační práci na KVD DAMU.
Anežka Petrová absolvovala bakalářské studium dramatické výchovy na JAMU a následně navazující magisterské studium téhož oboru na DAMU, což si zpestřila dvouletým operačním programem Divadlo v netradičních prostorech. Působí jako pedagožka LDO na ZUŠ Petřiny, lektorka hereckého kurzu pro dospělé, dílen pro děti v Aeroškole a lektorka vzdělávacích programů pro Paměť národa.
Mariana s Anežkou společně tvoří už od dob studií na DAMU sehraný tým a stojí za víc než desítkou inscenací s dospělými i s dětmi.


Třída D – Mluvohra
Pojďme si hrát se svým hlasem, pusou, tělem, jazykem – i tím českým. Sám hlas je sdělení, slova nesou další význam navíc. Vyzkoušíme, co všechno náš hlas umí a jak ho zdravě používat a neškodit si, objevovat jeho možnosti, hledat k němu nové cesty, dýchat, intonovat, artikulovat, hrát si s texty a číst je potichu i nahlas. Staneme se špagetou, bezzubou babičkou, samurajem, hercem, orchestrem, zahrajeme si volejbal, kuželky a spoustu dalšího. A zjistíme, že logopedie neznamená tdnka a tdubka a o artikulaci a narušené komunikační schopnosti si řekneme něco víc, ale mluvohravě.
Seminář D je určen mj. studentům středních pedagogických škol.
Lektorka: Vendula Holčáková, studium logopedie a dramatické výchovy propojuje v hlasovou výchovu. Pracovala v klinické logopedii, jako odborná asistentka na DAMU u hlasové pedagožky Ivany Vostárkové, na PedF UK učí techniku řeči, v Českém rozhlase působila jako logopedka v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, učila na VOŠ herecké hlasovou výchovu a ortoepii řeči, vede jednorázové hlasové dílny, pracuje s dětmi v alternativních školkách.


Kurzovné (ceny jsou dotovány z rozpočtu přehlídky): Semináře A–D (8.–13. června): 1 800 Kč, řádní členové STD 1 500 Kč a studenti denního studia 1 200 Kč, studenti středních škol 900 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program).

Seminář R (7.–9. června): 800 Kč, členové STD, studenti denního studia a dospělý doprovod recitátorů 600 Kč (zahrnuje poplatek za třídenní seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program).

Pobyt na přehlídce bez účasti v semináři (7.–13. června): 800 Kč za celý pobyt nebo 250 Kč za 1 den (zahrnuje vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program ve vybraných dnech).

Ubytování od pátku 7. 6. do čtvrtka 13. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:
• Hotel Garni (dvoulůžkové pokoje) – 800 Kč/noc
• Ubytování Svitavy – náměstí (pokoje s více lůžky) – 670 Kč/noc
• Pension Fontána Svitavy (pokoje s více lůžky) – od 500 Kč/noc (podle počtu osob v pokoji)
• školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 75 Kč/noc

Máte-li zájem o některou ze seminárních tříd DS 2024, přihlaste se prosím neprodleně pomocí on-line formuláře na adrese www.nipos.cz/ds2024.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos.cz