Dětská scéna 2017 – semináře

DĚTSKÁ SCÉNA 2017
46. celostátní přehlídka dětského divadla a 46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
9.–15. června 2017, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.
Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze šestadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.
Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se i se seminářem R koná od 9. do 11. června 2017. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty bude probíhat od 10. do 15. června 2017 (příjezd účastníků 9. června večer).
Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.
PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY
Třída R – OD TÉMATU K INTERPRETACI
Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů bude věnován možnostem výběru vhodného textu k recitaci s akcentem na téma jako východisko, ale i jako cestu ke způsobu interpretace. Jaké jsou rozdíly v přípravě recitačního vystoupení v období mladšího a staršího školního věku?Společná práce se bude opírat o texty recitátorů, kteří vystoupí v rámci Dětské scény, s přihlédnutím k textům z let minulých.
Lektorka: Irena Konývková, učitelka LDO a ředitelka Základní umělecké školy Ostrov, jedna z našich předních osobností oboru dětského přednesu i divadla hraného dětmi. Její žáci se s velkým úspěchem pravidelně účastní celostátních i mezinárodních přehlídek.
Třída A – VIEWPOINTS / ÚHLY POHLEDU
Metoda úhlů pohledu umožňuje do hloubky rozvíjet vnímání a využívání ČASU a PROSTORU a tuto zkušenost následně využívat, ať už v divadelní inscenaci, v improvizaci, nebo v životě. Metoda je přínosná zejména v oblasti herecké průpravy, přípravy materiálu pro divadlo nebo tvorby improvizovaných představení.
Viewpoints původně vytvořila v roce 1970 americká choreografka Mary Overlieová, která používala šest úhlů pohledu v taneční průpravě a v choreografické tvorbě. Pro výuku herců a vedení sdíleného divadla pak metodu dále rozvinuly Anne Bogartová a Tina Landauová se souborem SITI Company v New Yorku. Úhly pohledu byly rozděleny na kategorie vztažené k času a prostoru. Lektor semináře během let své divadelní a pedagogické praxe metodu dále prohloubil a doplnil o další kategorie.
V rámci praktického semináře se bude pracovat s těmito úhly pohledu: ČAS – tempo, trvání, kinestetická odezva, hudebnost, časování / kairos, opakování; PROSTOR – tvar, gesto, pohled / oční kontakt, architektura, úsilí, prostorový vztah, topografie, nehybnost / ticho a vystoupení / vztah s publikem. Seminář bude veden v češtině. V případě velkého zájmu dostanou přednost zkušenější účastníci.
Lektor: Howard Lotker, americký herec, performer, režisér, pedagog a překladatel divadelní literatury. Vystudoval herectví na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, zároveň se věnoval studiu politických věd. Magisterské studium absolvoval na katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od 90. let pedagogicky působí jako lektor herectví a improvizace na hereckých školách, univerzitách a festivalech v USA, v ČR i dalších zemích, mj. na Divadelní fakultě AMU v Praze (KATAP a KALD). Je zakladatelem a uměleckým vedoucím nezávislé divadelní společnosti HoME, sdružující české a zahraniční umělce.
Třída B – OD POHYBOVÉHO JEDNÁNÍ K DIVADELNÍMU TVARU
Máte chuť objevovat cestu, jak tvořivě vést své svěřence k divadelnímu tvaru přes pohybové jednání? Společně budeme hledat způsoby, kterak tělo, pohyb, prostor, rytmus… mohou přispět ke sdělení tématu, k naplnění vybrané předlohy; jak přirozený (dětský) pohyb může být inspirací, příležitostí a cestou k divadelní tvorbě; jak tato cesta k divadelní inscenaci podporuje osobnostní a sociální rozvoj každého dítěte, jeho vnímání sebe sama a okolního světa.
Lektorky: Eva Polzerová, pedagog pohybové a herecké průpravy, jevištního pohybu a dalších disciplín v rámci literárně-dramatického oboru Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, externí pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Má dlouholeté zkušenosti z výuky jevištního pohybu a taneční výchovy na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a tanečního a literárně-dramatického oboru na ZUŠ v Klímkovicích, kde s dětmi vytvořila řadu mimořádných inscenací.
Hana Cisovská, odborná asistentka katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, specialistka na dramatickou výchovu, komunikaci a osobnostní a sociální rozvoj budoucích učitelů, lektorka mnoha seminářů, v minulosti působila jako vedoucí učňovských divadelních souborů a pedagog ZUŠ.
Třída C – ŘEČ PROSTORU
Praktický seminář určený těm, které inscenační práce s dětmi a mládeží vede k nutnosti stát se nejen dramaturgy a režiséry, ale také scénografy. Východiskem společné práce bude prostor – prostý prostor jako médium, prostor různých specifik a nalezených praobsahů, prostor jako partner v daných dramatických okolnostech, prostor vedoucí k fyzické zkušenosti, prostor, který k nám promlouvá… Seminář reflektuje zkušenosti lektora se scénografií v současném divadle, instalací ve výtvarném umění, tvorbou expozic v muzeích, případně i uměleckými projekty ve veřejném prostoru a současnou tvorbou pomníků.
Lektor: Tomáš Žižka, divadelní scénograf, performer, režisér a vysokoškolský pedagog, průkopník site specific art v ČR, autor muzejních expozic, spolupracovník řady českých i zahraničních divadelních scén a projektů.
Třída D – OD HRY K DIVADLU
Přes dramatické hry, cvičení, improvizace, etudy dojdeme k základům dětského a studentského divadla. Na pevných základech společně vystavíme inscenační tvar. Stavebními kameny nám budou pověsti z okolí Svitav a text Miloše Macourka Rodinné album. Divadelním prostorem nám bude nejen seminární třída, ale i město Svitavy. Jakékoliv hudební nástroje jsou vítány! Seminář je určen pro studenty středních pedagogických škol a další zájemce.
Lektorka: Lucie Veličková, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Ostrov, vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů
Kurzovné:
1000 Kč
, členové STD a studenti denního studia 800 Kč, studenti středních škol 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 400 Kč, studenti denního studia 300 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program). Ubytování od pátku 9. 6. do čtvrtka 15. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc
  • internát – 220 Kč/noc (omezený počet míst)
  • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2017, vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 12. května 2017 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz (elektronická verze přihlášky je ke stažení na stránkách www.artama.cz nebo www.drama.cz).
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.