Dětská scéna 2016 – semináře

45. celostátní přehlídka dětského divadla a 45. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
10.–16. června 2016, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.
Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů, vybraná ze šestadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.
Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se spolu se seminářem R koná od 10. do 12. června 2016. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty bude probíhat od 11. do 16. června 2016 (příjezd účastníků 10. června večer).
Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.
PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY


Třída R – DĚTI ŽIJÍ PŘÍBĚHY
Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.
Účastníci si zkusí spolu s recitátorem pronikat do hlubin a zákoutí připravovaného textu, a to zejména prozaického. Proč si vlastně většina dětí k přednesu raději vybírá prózu? Je opravdu jednodušší než poezie? V čem je princip práce s prozaickým textem specifický a odlišný od práce s textem básnickým? Jaké záludnosti skrývá próza? Jak se v přednesu vypořádat s postavami a dialogy? Jak pracovat s uvozovacími větami? A kdo je vůbec hlavní postava a kdo je vypravěč textu?

Lektorka: Jiřina Lhotská, učitelka Základní umělecké školy Strakonice, jedna z našich předních pedagogických osobností oboru dětského přednesu a vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů. Zkušená členka lektorských sborů přehlídek Dětská scéna a Wolkrův Prostějov.


Třída A – MOC DAVU
Britský lektor se v praktické divadelní dílně se svými účastníky vydá na průzkum skupinové dynamiky a individuálních vztahů. Využije k tomu nejrůznější cvičení vycházející z metody práce s chórem, divadla kabuki nebo školy Jacquese Lecoqa. Díky vlastní fyzické zkušenosti budou účastníci schopni využít získané dovednosti v rámci herecké přípravy svých žáků nebo ve výuce dramatické výchovy. Řada cvičení je nonverbální, v některých případech použije lektor hudbu a zvuk k hlubšímu prozkoumání vztahů ve skupině lidí, ať už jde o rodinu, kmen, partu výrostků, politickou stranu, fotbalový tým, rozzlobený dav, skupinu uprchlíků atd. Pedagogové a vedoucí souborů se seznámí s technikami, pomocí nichž mohou s dětmi a mládeží zkoumat jevy, jako jsou šikana, sociálně vyloučení občané nebo problémy a spory mezi rodinami, přáteli a sociálními skupinami. Děti pak mohou tyto techniky použít k vyprávění příběhů a k vlastní divadelní tvorbě. Účastníci se také seznámí s příklady toho, jak moc davu nebo skupiny rezonuje v dramatické tvorbě, ve výtvarném umění, fotografii, filmu a televizi, stejně jako v každodenním životě.
Seminář je ryze praktický, ale dostupný všem (bez zvýšených nároků na fyzickou kondici). Všechna cvičení vycházejí z Michaelova studia a víc než třicetileté praxe divadelního režiséra.
Lektor: Michael Woodwood, herec a divadelní režisér, umělecký šéf Vital Stages, profesionálního divadelního souboru, který působí v rámci slavného britského střediska dramatické výchovy Redbridge Drama Centre v Londýně. Vystudoval herectví na Hudební a divadelní akademii v Londýně, jako herec a režisér spolupracoval s mnoha divadelními scénami, působil jako lektor Anglické shakespearovské společnosti a jako režisér komunitních projektů realizoval přes tři sta představení divadla fóra po celém Spojeném království. Jako lektor nebo režisér mnohokrát hostoval i v zahraničí.
Do češtiny tlumočí Petra Kunčíková.

Třída B – KŘIŽOVATKY, ZÁKOUTÍ, SKRÝŠE
Performativní výzkum historické paměti konkrétního místa. Cílem semináře bude nabídnout účastníkům konkrétní zkušenost s prací na divadelní akci inspirované pobytem na konkrétním místě. Budeme pracovat s geografickou, urbanistickou lokací a její historickou pamětí i současným životem. Společně projdeme zkoumáním místa, shromažďováním materiálu i cestami k performativní akci. Účastníci budou současně vybaveni i vhledem do současné teorie a praxe divadla lokace, divadla zaměřeného na rozvoj komunity.
Seminář bude veden jako metodická ukázka možné práce se skupinou dětí či mládeže, klíčem bude ale práce s reálnou osobní zkušeností z tvorby a realizované akce.
Lektor: Roman Černík, pedagog dramatické výchovy a divadla, divadelník a kulturní aktivista. Vystudoval dějepis a literaturu na pedagogické fakultě, později studoval dramatickou výchovu, divadelní antropologii a autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU v Praze. Působil jako učitel Gymnázia v Aši a vedoucí dětských a mladých divadelních souborů. V současnosti učí na katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni, externě v ústavu etnologie FF UK a na DAMU v Praze. Působí jako umělecký ředitel sociálně-kulturního centra Johan v Plzni a organizátor řady kulturních a uměleckých aktivit, zejména na bývalém nádraží Plzeň – Jižní Předměstí (Moving Station). Podílí se na řadě uměleckých a vzdělávacích projektů v ČR i v zahraničí. Byl jedním z iniciátorů projektu Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015.

Třída C – BEZ ŘEČÍ
Seminář pro studenty středních pedagogických škol a další zájemce.
V praktické dílně se účastníci seznámí se základy nonverbálního divadla, improvizace, akrobacie (balanční technika, technika pádů, divadelních soubojů) a jevištního pohybu vůbec. Za použití improvizace a etudování budou seminaristé vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat, případně vytvořit ukázku pro ostatní účastníky.
Účast v semináři nevyžaduje žádné zvláštní fyzické předpoklady ani pohybové dovednosti.
Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zoji Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdil po světě se svými sólovými programy a vyučoval pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, externě učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na různých televizních projektech.

Třída D – KUDY, KUDY, KUDY CESTIČKA…
…k sobě, k práci v mateřské škole, k dramatické výchově a divadlu s nejmladšími (předškolními) dětmi, k uchopení profese učitelky/učitele v mateřské škole, k přijetí RVP PV. Seminář je určený těm, kteří pracují nebo by rádi pracovali s malými dětmi. Seminář nabídne praktické hry a činnosti uspořádané do propojených bloků motivovaných říkadlem, aktuální situací, příběhem, s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.
Seminář současně nabídne hledání cesty k sobě, ke své pedagogické profesi, k divadelní práci s dětmi (prioritně s těmi nejmladšími).
Obsahem semináře budou praktické činnosti zaměřené na rozvoj vlastní osobnosti, dovednosti pedagoga, dále pak náměty a témata pro práci s předškolními dětmi, reflexe divadelních představení v souvislosti s vnímáním produktu a procesu práce s dětmi a trošku teorie ve smyslu jejího polidštění. Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s malými dětmi v mateřské škole a v literárně-dramatickém oboru základní umělecké školy.
Seminář je určen pro studenty středních pedagogických škol a další zájemce.
Lektorka: Hana Švejdová, učitelka MŠ v Klatovech, externí pedagog dramatické výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ v Klatovech, autorka několika publikací o dramatické výchově a tvořivých aktivitách s předškolními dětmi.

Doplňkový program
Kromě základního přehlídkového programu se mohou účastníci Dětské scény těšit na inspirativní doplňkový program, mj. na představení Naivního divadla v Liberci, loutkářských souborů Střípek z Plzně a C Svitavy, na scénické čtení projektu LiStOVáNí. A možná přijede i Robert Fulghum… K tanci a poslechu zahrají oblíbení svitavští The Dozing Brothers.
Kurzovné: 800 Kč, studenti denního studia: 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R: 350 Kč, studenti denního studia a pedagogický doprovod recitátorů: 250 Kč. Ceny zahrnují poplatek za seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program. Pobyt na přehlídce bez účasti na semináři je možný za poplatek 400 Kč.
Ubytování od pátku 10. 6. do čtvrtka 16. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:
• penzion – 350 Kč/noc
• internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)
• školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc
Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2016, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 13. května 2016 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz (elektronická verze přihlášky je ke stažení na stránkách www.artama.cz nebo www.drama.cz).
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.