Dětská scéna 2015 – semináře

Dětská scéna 2015
Celostátní přehlídka dětského divadla
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
44. ročník
12.–18. června 2015, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze šestadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se spolu se seminářem R koná od 12. do 14. června 2015. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a seminářem pro středoškolské studenty bude probíhat od 13. do 18. června 2015 (příjezd účastníků 12. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky:

Třída A Jak hledat cestu k tvaru
Hledáte cestu k přípravě inscenace s dětmi? Tak neváhejte a pojďte ji s námi společně hledat. Základními milníky našeho setkání budou zejména:

  • tělo a jeho přirozený pohyb,
  • prostor jako součást každého jednání,
  • partner, partneři jako spolutvůrci jednání,
  • vztah tempa, rytmu, dynamiky, temporytmu k jednání,
  • stavba malých herních celků.

Jako podněty k práci nám budou sloužit hudební skladby, výtvarné artefakty či ukázky z literatury.
lektorka: Eva Polzerová, pedagog jevištního pohybu a pantomimy na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, vyučující literárně-dramatického oboru Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, externí pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V 70. a 80. letech působila v TO a LDO LŠU (ZUŠ) v Klimkovicích a spolu s dětmi vytvořila řadu úspěšných inscenací, z nichž některé patřily k vrcholům celostátních přehlídek dětského divadla a přednesu. V rámci Dětské scény 2015 převezme Cenu Ministerstva kultury za významný podíl na formování moderní dramatické výchovy a za dlouholetou činnost v oboru dětského divadla a pohybové výchovy.

Třída B – Od hry k autentičnosti
Na základě ohlasů účastníků v loňském roce znovu nabízíme praktickou hereckou dílnu s Hanou Smrčkovou. Seminář uvede zájemce do základů herectví prostřednictvím řady cvičení, her a improvizací. Společná práce povede od intuitivně sdílené zkušenosti k pochopení a uchopení konkrétních dovedností, rozvíjení hereckých schopností v improvizacích i při práci na herecké postavě až k psychosomaticky pravdivému bytí a jednání. Závěr semináře bude věnován práci na textu, který si účastníci mohou přivézt s sebou (ať už půjde o prózu, či úryvek z dramatu). Zkusit to může kdokoli, ostych či obavy jsou zcela zbytečné.
Lektorka: Hana Smrčková, herečka a pedagog herectví na Divadelní fakultě AMU v Praze a na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Po absolvování oboru herectví na DAMU byla v angažmá v příbramském divadle a v letech 1964–1992 v Divadle na Zábradlí v Praze, v letech 1991–1993 hrála v Divadle Bez zábradlí.

Třída C – Sedm eS aneb scénografický seminář pro inscenátory

Syntetické divadlo, prostor inscenace obecně.
Synopse, inscenační koncept.
Scénografické zadání, co se v něm řeší.
Souhra materiálů, přehled technologie.
Scénická podoba, maketa v měřítku.
Světlo.
Salon, prezentace.
                                                                                                                           

P.S.: Scénografický seminář je určen všem inscenátorům či vedoucím souborů, kteří jsou vedle dramaturgicko-režijní práce často postaveni před úkol vytvořit i výpravu nebo se scénografem komunikovat. Každý účastník bude mít možnost samostatně rozpracovat vlastní nápady na základě společně zadané pohádkové předlohy a v individuální konzultaci se zkušenou scénografkou. Projdeme krok za krokem všechny fáze přípravy, možnosti prostoru, různorodých materiálů a funkce světla. Výsledkem budou vaše autorské makety, jejich fotodokumentace a prezentace.
Lektorka: Irena Marečková, scénografka a výtvarnice, spolupracovnice mnoha divadelních scén a režisérů v ČR i v zahraničí (např. Josef Krofta, Karel Makonj, Tomáš Dvořák, Wlodzimierz Felenczak, Ctibor Turba, Zbyněk Srba, Vladimír Strnisko či Hana Burešová), od r. 1980 výtvarně realizovala přes sto inscenací. V letech 1990–2003 pedagog scénografie, později vedoucí kabinetu scénografie KALD DAMU v Praze. Své práce vystavovala na mnoha oborových výstavách v ČR i v zahraničí.

Třída R – Archeologické sondy do dramaturgie dětského přednesu

Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.
V semináři budeme podnikat sondy do textů, které si letos recitátoři vybrali, a hledat, co jim nabízejí, čím je mohou obohatit, ale také čím je mohou zavést na scestí nebo i zradit. Společně budeme přemýšlet například o souvislostech mezi texty a osobností přednašeče, o rozdílech mezi prózou a verši, o tom, co s úryvky z větších próz, o tom, kde a jak hledat vhodné texty, anebo třeba taky o tom, jestli se dá už na začátku zjistit, který text je kvalitní, a který nestojí za to, abychom se jím zabývali.
Součástí semináře bude návštěva vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů.

Lektor: Jaroslav Provazník, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, externí pedagog PedF UK, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dramatickou výchovu, šéfredaktor časopisu Tvořivá dramatika. Odborník na literaturu pro děti a mládež.

 

Třída S – Jak „necvičit“ divadlo s nejmenšími

Seminář pro studenty středních pedagogických škol, případně další věkově blízké zájemce.
Možnosti, jak rozvíjet formou dramatické výchovy fantazii a představivost nejmenších, podporovat intuici a tvořivost a vše využít k výslednému, nenásilnému divadelnímu tvaru bez scénářů, nacvičování a propracovaných kostýmů.
Necvičit! s dětmi divadlo…
N
enásilné cesty k divadelnímu tvaru s nejmenšími…
E
jhle, ten nápad využiji aneb Jak vycházet z tvořivosti dětí…
C
vičení na besídku mě nebaví – jak motivovat skupinu…
V
yužívání metod dramatické výchovy a tematických celků…
I
nformace nejen pro budoucí pedagogy…
Č
asté úskalí si rozebereme…
I
praktické i metodické rady zažijeme…
T
aky by mě to mělo bavit…
!

Lektorka: Kateřina Oplatková Rezková, vedoucí vzdělávání Památníku Lidice, lektorka dramatické výchovy a vedoucí dětských a mladých divadelních souborů. Se souborem Vrtule, Slaný, se úspěšně zúčastnila řady celostátních přehlídek. Absolventka SPgŠ Evropská a KVD DAMU v Praze.

doplňkový program
Kromě přehlídkových vystoupení se mohou účastníci Dětské scény těšit na inspirativní doplňkový program, mj. na představení loutkářských souborů Čmukaři, Turnov, nebo C Svitavy.

Kurzovné:
600 Kč
, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 350 Kč, studenti denního studia 250 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program). Ubytování od pátku 12. 6. do čtvrtka 18. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc
  • internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)
  • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2015, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 15. května 2015 na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

PŘIHLÁŠKA