Dětská scéna 2014 – semináře

DĚTSKÁ SCÉNA 2014
43. celostátní přehlídka dětského divadla

43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

13.–19. června 2014, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze sedmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určeny také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se koná od 13. do 15. června 2014. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a seminářem pro středoškolské studenty bude probíhat od 14. do 19. června 2014 (příjezd účastníků 13. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky:

Třída R – Přednes? Proč ne?
Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.
Společné hledání základních odpovědí proč ano. A jak všelijak ano. Čili rychlý přelet nad širokým polem, kterému se říká interpretace textu. S pojmenováním prostředků potřebných k vzlétnutí.
Součástí semináře bude návštěva vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů.
Lektorka: Zuzana Jirsová, pedagog dramatické výchovy, přednesu a divadla. Řadu let působí na LDO ZUŠ v Jindřichově Hradci, její žáci a soubory se pravidelně a úspěšně zúčastňují celostátních přehlídek. V minulosti učila také na mateřské škole a na Gymnáziu Třeboň.

Třída A – Divadelní tvorba v kontextech současného světa
Budeme se věnovat zkoumání různých přístupů k autentickým kontextům spoluvytvářejícím svět dítěte či mladého člověka, ať už politickým, sociálním či historickým. Zvážíme přitom etická a umělecká dilemata spojená se ztvárněním skutečných události a postav. Použijeme nejrůznější techniky budování příběhu, abychom prozkoumali divadelní vztahy mezi textem, osobními příběhy a dokumenty. Zvláštní důraz při tom budeme klást na režiséra-pedagoga jako toho, kdo mladým lidem zprostředkovává přístup k divadelní tvorbě. Dílna bude mít praktický charakter – teorii budeme čerpat z vlastní praxe. Účastníci budou mít příležitost po celý týden sdílet své umělecké zážitky a zkušenosti.
Lektor: Geoffrey Readman, pedagog, odborný konzultant a teoretik v oboru dramatické výchovy, režisér projektů aplikovaného divadla. Po studiích dramatické výchovy na Coventry College of Education a na univerzitách v Newcastlu a v Loughborough působil jako herec, učitel, specialista na drama ve školách a školní inspektor pro dramatickou výchovu. V letech 1998–2004 byl vedoucím pedagogem dramatické výchovy na Island School v Hong Kongu, kde působil i v dalších letech jako hostující profesor. V roce 2014 získal doktorát na Univerzitě v Northamptonu obhájením práce o roli režiséra v aplikovaném divadle.
Tlumočnice: Petra Kunčíková

Třída B – Od hry k autentičnosti
Praktický seminář seznámí zájemce se základy herectví prostřednictvím nejrůznějších cvičení, her a improvizací. Společná práce povede od intuitivně sdílené zkušenosti k pochopení a uchopení konkrétních dovedností, rozvíjení hereckých schopností při improvizacích i při práci na herecké postavě až k psychosomaticky pravdivému bytí a jednání. Závěrečná část semináře bude věnována práci na vybraném textu. Lektorka k tomu dodává: „Ostych či obavy stranou. Uvidíte, že budou zbytečné.“
Lektorka: Hana Smrčková, herečka a pedagog herectví. Po absolvování oboru herectví na DAMU v Praze byla v angažmá v příbramském divadle a v letech 1964–1992 v Divadle na Zábradlí v Praze, v letech 1991–1993 účinkovala v Divadle Bez zábradlí. Od roku 1982 působí jako pedagog herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, od roku 1995 také na DAMU na katedře výchovné dramatiky a na katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Třída C – Cesty k inscenaci
Jak začít, pokud jsme se rozhodli pracovat s dětmi na divadelní inscenaci? Jakou cestu zvolit pro výběr námětu či tématu? A hlavně: jak s dětmi začít tvořit a směřovat přímo k inscenaci?
I zkušení pedagogové a vedoucí dětských souborů často obtížně hledají látku, která by byla pro divadelní práci s konkrétní skupinou dětí dostatečně podnětná a nosná. I když ji pak najdou, bývá pro ně někdy těžké překročit hranici od nezávazného pohrávání ke skutečné inscenační práci. Praktický seminář se zaměří právě na tyto zásadně důležité první fáze přípravy divadelní inscenace s dětmi a mládeží.
Lektorka: Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov a učitelka literárně-dramatického oboru, předsedkyně literárně-dramatické sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ, vedoucí špičkových dětských a mladých divadelních souborů známých v Česku i v zahraničí. Jedna z nejvýznamnějších osobností současného dětského divadla a přednesu.

Třída S1 – Poselství příběhů
Seminář pro studenty středních pedagogických škol, případně další věkově blízké zájemce. Praktická dílna zaměřená na společné hledání možností, jak zprostředkovat dětem předškolního a mladšího školního věku literární příběh tak, aby pochopily jeho poselství a procítily autorovu poetiku. Pokusíme se zamyslet nad tím, jak mohou divadelní prostředky a postupy využívané v dramatické výchově prohloubit vztah jedince k samotnému příběhu a tím obohacovat jeho představivost, fantazii i věcné poznání, včetně skutečnosti různých pohledů lidí na určitou událost. Z hlediska pedagogické didaktiky se budou účastníci semináře zamýšlet i nad otázkami vztahujícími se k výběru textu, možnostmi, jak motivačně nejúčinněji příběh „odstartovat“, a způsoby, jak lze později s prožitkem z příběhu ve skupině pracovat.
Lektorka: Vlasta Gregorová, učitelka Mateřské školy Horoměřice, dlouholetá ředitelka Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze 6 – Vokovicích. Lektorka dramatické výchovy, spoluzakladatelka Centra tvořivé dramatiky v Praze 6 na Červeném Vrchu.

Třída S2 – Co nabízí loutka
Seminář pro studenty středních pedagogických škol, případně další věkově blízké zájemce. Praktická ochutnávka ze světa oživlého materiálu, rozpohybovaných předmětů a loutkového divadla. Všem zájemcům, kteří se nezdráhají zapojit svou fantazii a tvořivost, nabídne setkání s předmětem a loutkou jako výtvarným artefaktem, jako postavou v situaci a příběhu i jako nástrojem v ruce pedagoga. V rámci dílny se účastníci seznámí s typologií různých typů loutek: maňásek, prstová loutka, maska, muppet, marioneta, marota… a některé z nich si zkusí i vyrobit – tak, aby se daly využít pro práci s dětmi. Dojde i na vlastní drobné divadelní pokusy.
Lektor: Tomáš Volkmer, divadelní scénograf, výtvarník a režisér, spolupracovník mnoha loutkových i činoherních divadelních scén v Česku i v zahraničí (v posledních letech zejm. Divadlo loutek Ostrava, Loutkové divadlo Radost a Národní divadlo v Brně, v Polsku Teatr Lalek Pleciuga Szczecin, Teatr Bajka v Českém Těšíně a na Slovensku Spišské divadlo Spišská Nová Ves). Lektor výukových programů Divadla loutek a spolku THeatr Ludem v Ostravě.

Doplňkový program
Kromě přehlídkových vystoupení se mohou účastníci Dětské scény těšit na inspirativní doplňkový program, mj. představení Poslední trik Georgese Mélièse Divadla DRAK Hradec Králové nebo Pohyblivé obrázky Hany Voříškové a Heleny a Jiřího Vedralových z Chocně.

Kurzovné:
600 Kč
, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 350 Kč, studenti denního studia 250 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program). Ubytování od pátku 13. 6. do čtvrtka 19. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc
  • internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)
  • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2014, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdřív na adresu: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.