Dětská scéna 2013 – semináře

DĚTSKÁ SCÉNA 2013

42. celostátní přehlídka dětského divadla
42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

7.–13. června 2013, Svitavy

 

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze sedmadvaceti krajských přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program. Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.
Dětská scéna 2013 se koná pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.
Semináře jsou určeny všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.
První část Dětské scény, Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, se spolu se seminářem věnovaným hodnocení dětského přednesu koná od 7. do 9. června 2013. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a semináři pro středoškolské studenty bude probíhat od 8. do 13. června 2013 (příjezd účastníků 7. června večer).
Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

 

Roman Černík

Třída A – NAŠE PŘIBĚHY KOLEM PLUJÍ
Praktický seminář zaměřený na komunitní divadlo a divadlo dokumentu. Je určen zejména pro zájemce o práci se skupinami staršího školního věku nebo středoškolskými a mladými soubory. Nabídne účastníkům setkání s postupy současného divadla, které vycházejí z konkrétních námětů v místě práce a inspirují k aktivitě různé skupiny spolupracovníků – spolutvůrců. Cílem takového divadla je propojení umělecké akce s reálnými společenskými otázkami a problémy. Seminář je koncipován jako zážitkový – účastníci projdou společně s lektorem praktickou a didakticky komentovanou cestou od hledání témat a příběhů (kroniky, rozhovory, problémové čtení prostoru…) přes dramaturgickou přípravu a nabídku příkladových metod a cvičení až po závěrečné veřejné vystoupení.

Lektor: Roman Černík, pedagog dramatické výchovy a divadla, divadelník a kulturní aktivista. Vystudoval dějepis a literaturu na pedagogické fakultě, později studoval dramatickou výchovu, divadelní antropologii a autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU v Praze. Působil jako učitel Gymnázia v Aši a vedoucí dětských a mladých divadelních souborů. V současnosti učí na katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni a externě na DAMU v Praze. Působí jako umělecký ředitel o. s. Johan, centra pro kulturní a sociální projekty v Plzni a organizátor řady kulturních a uměleckých aktivit, zejména na bývalém nádraží Plzeň – Jižní Předměstí (Moving Station). Podílí se na řadě uměleckých a vzdělávacích projektů v ČR i v zahraničí.

 

Třída B – OD PŘÍBĚHU KE SCÉNÁŘI
Seminář je otevřen pro všechny, kteří se zabývají (nebo chtějí zabývat) divadlem hraným dětmi a kteří tak každoročně stojí před otázkou, co hrát a kde brát scénáře, které by se hodily právě pro jejich soubor. Společně budeme pátrat po tom, jak poznat příběh, který má dobrý dramatický potenciál, a jak postupovat, aby se ze slov otištěných na papíře stávaly dramatické situace a z těchto situací dramatický děj – zkrátka jak transformovat literární předlohu do divadelního scénáře. Cestou se setkáme i se strukturovaným dramatem a pokusíme se zjistit, zda a jak ho lze využít při tvorbě scénáře pro divadlo. A i když určitá část práce se bude odehrávat „u stolu“, důležitou roli budou mít i dramatické aktivity, které mohou práci na výsledném tvaru scénáře podpořit a obohatit.

Lektorka: Irina Ulrychová, pedagog dramatické výchovy a divadla. Po absolvování oboru dramaturgie na DAMU učila na základních uměleckých školách a gymnáziu, v sou-časnosti působí na katedře výchovné dramatiky DAMU a LDO ZUŠ Brandýs nad Labem.

 

Karel Šefrna

Třída C – DIVADLO A PÍSNIČKA
Bude to setkání s hudbou. Složíme ji, napíšeme texty a budeme je zpívat s kapelou, kterou vytvoříme z muzikantů z vlastních řad. Písničky budou směřovat ke scénáři některé z pohádek Arnošta Goldflama z knihy Tatínek není k zahození, kterou jsem tentokrát vybral jako inspirační východisko. Pokuste se knížku sehnat, pujčit nebo koupit, ale hlavně přečíst. Je to příjemné počtení.

Piáno a kontrabas máme v divadle, ostatní nástroje, na které budete hrát, vezměte rovněž na výlet. Na shledanou se těší Karel Šefrna.

Lektor: Karel Šefrna, režisér, herec a muzikant, zakladatel a vůdčí osobnost souboru C Svitavy, jehož inscenace s nezaměnitelnou autorskou poetikou patří od 70. let až do současnosti k vrcholům českých i zahraničních loutkářských a divadelních festivalů.

 

Třída R – JAK HODNOTIT DĚTSKÝ PŘEDNES?
Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.
Účastníci postupně navštíví vystoupení dětských recitátorů 2., 3. a 4. věkové kategorie a ve společných diskusích pod vedením zkušeného pedagoga dětského přednesu si budou ujasňovat hlavní kritéria hodnocení recitačních vystoupení. Dotknou se při tom zejména problematiky výběru vhodného textu, interpretace poezie a prózy, tematické výstavby textu, práce s dialogem i některých technických aspektů přednesu. Seminář je určený pro všechny, kteří se zabývají dětskou recitaci, ať už jako pedagogové nebo jako lektoři a porotci přehlídek.

Lektorka: Alena Palarčíková, pedagog dramatické výchovy, divadla a přednesu. Absolvovala PdF UP v Olomouci a obor dramatické výchovy na DAMU. Učí v ZUŠ Žerotín Olomouc a působí ve Sdružení D v Olomouci jako programová vedoucí, lektorka seminářů interaktivních vzdělávacích metod pro pedagogy a zážitkových programů ve školách.

 

Jana Franková

Třída S1 – SDĚLNÉ A SDÍLENÉ ČTENÍ
Praktický interpretační seminář pro studenty středních pedagogických škol, případně další věkově blízké zájemce.

Hledání cesty od přečtení a porozumění textu k jeho předání posluchači. Tělo a hlas jako nástroj interpreta. Orientace v neznámém textu, aktivizace myšlení nad textem, zákonitosti mluveného projevu či volba vhodných výrazových prostředků – tím vším projdou účastníci semináře, a to prostřednictvím praktických aktivit.

Lektorka: Jana Franková, herečka a učitelka dramatické výchovy. Po absolvování DAMU a hostování na různých pražských divadelních scénách působila v Realistickém divadle, především pak v Divadle za branou II Otomara Krejči. V současnosti hraje a režíruje v Divadle Dagmar Karlovy Vary a Nezávislém podšafranickém divadle. Jako herečka a autorka spolupracuje s Českým rozhlasem. Učí dramatickou výchovu na ZŠ a SŠ waldorfská Praha a ZUŠ Dunická, Praha, a působí na KVD DAMU.

 

Renáta Vosecká

Třída S2 – VÝTVARNÁ LABORATOŘ
Výtvarně-scénografická dílna pro studenty středních pedagogických škol, případně další věkově blízké zájemce.
V tomto semináři se budeme zabývat výtvarnou složkou divadla – scénografií. Budeme objevovat výtvarný jazyk a jeho možnosti, stylizaci, využití obrazu, výtvarné zkratky, nadsázky či metafory. V praktické části se budeme zabývat vztahem mezi prostorem a postavou. Na půdorysu krátkého příběhu si každý účastník zkusí být výtvarníkem – režisérem a vystaví vlastní vizuální koncept, jehož vybranou složku bude v praktické části realizovat (maska, kostým či loutka).

Lektorka: Renáta Vosecká, výtvarnice a scénografka. Její scény, loutky a kostýmy jste mohli a můžete zhlédnout např. v divadle Alfa v Plzni, v Naivním divadle Liberec, v Klicperově divadle v Hradci Králové nebo v pražském divadle Minor. Spolupracovala také s Divadlem bratří Formanů a se souborem Buchty a loutky.

 

z programu Dětské scény:
Balón aneb létat je snadné, KUK + Zpátečníci, ZUŠ Štítného, Praha 3, (ved. Ivana Sobková)
Nu, vot!, Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov, Václava Makovcová, (ved. Jana Barnová)
Čarodějův učeň, Mrož v krabici, SZUŠ Trnka, Plzeň, (ved. Michal Ston)
Až opadá listí z dubu, Středník, ZUŠ Rokycany, (ved. Pavla Vitingerová)
Líza, Bezefšeho, ZUŠ Turnov, Alena Tomášová)
Lakomá Barka, Malé dvě, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, (ved. Jaroslava Holasová)
…A žeru rybí tuk (aneb Balada o Bobíkovi), Bubliny, Dramatická školička Svitavy, (ved. Jana Mandlová)
Zimní řez, ZUŠ Žerotín Olomouc, (ved. Ivana Němečková)
Mně se vždycky musí něco stát, Bubu Vsetín, (ved. Barbora Dohnálková)
Moc pěkný, veselý a poučný příběh, LDO ZUŠ Harmonie, Praha 6, (ved. Vladimír Jopek)
Tátové a mámy musí tu být s námi, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5, (ved. Lenka Tretiagová
Nerudárium, ZŠ Školní, Bechyně, (ved. František Oplatek)
Muzikantské pohádky, Zmrzlí vrabci, ZUŠ Střezina Hradec Králové, (ved. Eva Černíková)
Haló, Jácíčku!, Málo, Dramatická školička Svitavy, (ved. Jana Mandlová)
Jak se stalo, že vrána je černá, Benešáčci, ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí, (ved. Martina Hezká)
Ze Zlatého kolovratu, Dramoši, ZUŠ Uherské Hradiště, pob. Kunovice, (ved. Olga Strašáková)

Doplňkový program:
Kromě přehlídkových vystoupení se mohou účastníci Dětské scény těšit na inspirativní doplňkový program, mj. na představení Jak si hrají tatínkové Divadla DRAK Hradec Králové.

 

Kurzovné:
600 Kč, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 350 Kč, studenti prezenčního studia 250 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program).
Ubytování od pátku 7. 6. do čtvrtka 13. 6., si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc
  • internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)
  • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc.

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2013, vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 10. května 2013 na adresu:

Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2

nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.