Dětská scéna 2012 – semináře

DĚTSKÁ SCÉNA 2012

41. celostátní přehlídka dětského divadla
41. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

8.–14. června 2012, Svitavy

 

Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze sedmadvaceti krajských přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se koná od 8. do 10. června 2012. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a seminářem pro středoškolské studenty bude probíhat od 9. do 14. června 2012 (příjezd účastníků 8. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

 

rives

Třída A – Drama a divadlo pro děti z amerického pohledu
Pro pedagogy dramatické výchovy a pro všechny, kteří se zabývají tvorbou divadla pro děti a mládež či s dětmi a mládeží, je v rámci přemýšlení o procesu a produktu v jejich práci důležité pochopení vztahů a souvislostí dramatu a divadla. Praktická dílna nabídne účastníkům možnost vyzkoušet si řadu nejrůznějších technik a cvičení v bezpečném a vstřícném prostředí, které podněcuje představivost a sebevyjádření. V návaznosti na zkušenosti ze spontánních her z našeho raného dětství se budeme zabývat hledáním nových cest a tvořivých postupů použitelných v divadelní tvorbě. Spektrum aktivit od vyprávění příběhů (storytellingu), dramatických her a cvičení, improvizačních technik přes práci s příběhem a procesuální (strukturované) drama až po divadelně-průpravné cvičení a tvořivé metody zkoušení divadelní inscenace nejlépe prozkoumáme s ohledem na význam a funkci procesu a produktu v divadelní a dramatickovýchovné práci s dětmi a mládeží.   Tlumočí Petra Kunčíková.
Lektor: Rives Collins, vedoucí katedry divadla a profesor Severozápadní univerzity v Evanstonu (Illinois) v USA (právě zde Winifred Wardová ve dvacátých letech založila moderní tvořivou dramatiku), specialista na divadlo pro děti a mládež, dramatickou výchovu a storytelling, profesionální vypravěč příběhů, držitel prestižní ceny Americké aliance pro divadlo a výchovu (AATE) za přínos v oboru dramatické výchovy (2007), režisér úspěšných divadelních inscenací, autor publikací o storytellingu a dramatické výchově. S velkým ohlasem se setkal jeho seminář storytellingu v roce 2005 v Jičíně v rámci celostátní dílny Dramatická výchova ve škole.

 

Třída B – Písničky a hudba v inscenaci pro děti
V mém semináři se budeme zabývat tím, jak napsat texty písniček pro divadelní představení, jak je možné texty zhudebnit, jaké má hudba místo v divadelním představení. Pokusíme se o doprovod písniček, které sami složíme, orchestrem tvořeným účastníky semináře. Pokusíme se o drobný dramatický tvar, kde bude hudba použita. Výchozí literaturou bude kniha Pohádky z bramborových řádků Carla Sandburga. Budeme skladatelé, herci i zpěváci. Možná si zahrajeme s jednoduchými loutkami nebo předměty. Vítaná je aspoň elementární znalost hry na hudební nástroj, který si vezměte na seminář s sebou. V divadle, kde bude seminář probíhat, jsou k použití piáno a kontrabas. Schopnost hrát na hudební nástroj není absolutní podmínkou. Bude vhodné (a zajímavé) přečíst si Sandburga.
Praktická hudebně-inscenační dílna pro vedoucí dětských souborů, učitele, ale i loutkáře a vůbec všechny divadelníky.
Lektor: Karel Šefrna, režisér, herec a muzikant, zakladatel a vůdčí osobnost souboru C Svitavy, jehož inscenace s nezaměnitelnou autorskou poetikou patří od 70. let až do současnosti k vrcholům českých i zahraničních loutkářských a divadelních festivalů.

karel

 

Třída C – Školní divadlo jako součást vzdělávání
Seminář je určen zejména učitelům základních škol a studentům pedagogických fakult a je zaměřen na uplatnění školního divadla v základním vzdělávání. Nabídne hledání námětů, témat, inspirací a impulzů k tvorbě divadelního tvaru nejen v obsahu vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu, vyjasnění možností, naplňování očekávaných výstupů a klíčových kompetencí prostřednictvím práce na divadelní inscenaci. Účastníci projdou prakticky cestu od hledání tématu až k výstavbě krátkého divadelního tvaru. Seminář bude zahrnovat kroky, které mohou vést od tvořivé práce v předmětu dramatická výchova až k budoucí divadelní inscenaci s třídním kolektivem v podmínkách základní školy.
Lektorka: Hana Cisovská, odborná asistentka katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, specialistka na dramatickou výchovu, komunikaci a osobnostní a sociální rozvoj budoucích učitelů, lektorka mnoha seminářů, v minulosti působila jako vedoucí učňovských divadelních souborů a pedagog ZUŠ.

hanka_c

 

ludek

Třída D – Dramaturgický klub
V dramaturgickém klubu se bude pracovat s předlohami, které by vedoucí souborů či učitelé rádi inscenovali se svými soubory. Předlohou může být hotový vlastní či tiskem vydaný dramatický text, připravený či rozpracovaný scénář nebo jen povídka, pohádka, pověst, novela… Čím přesnější představu kdo vloží do hry, tím víc se může dozvědět. Seminář by měl účastníkům především pomoci při přípravě předlohy pro vlastní inscenaci, ale při uvažování o všech předlohách je také naučit poznávat, co je v dané předloze důležitého, zajímavého i problematického a prohloubit tak myšlení o divadle. Vstoupit do klubu mohou i vedoucí dětských souborů, které budou na Dětské scéně vystupovat.
Spolu s přihláškou prosím pošlete vybraný text, scénář, povídku… (nebo přesné jméno a příjmení autora, titul předlohy, jejího vydavatele a rok vydání).
Lektor: Luděk Richter, loutkář, dramaturg, režisér a divadelní teoretik, v současné době režisér a hlavní protagonista Divadla Kejklíř, zakladatel Společnosti pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, autor mnoha odborných publikací, zejména v oboru divadelní dramaturgie a loutkářství.

 

jana_gabina

Třída R – MLUVENÉ SLOVO A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Třídenní seminář v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů.

Ve třech ze čtyř krátkých lekcí se seznámíme s jedním textem, do kterého se pokusíme ponořit tak, jak si o to sám text říká. Použité metody práce budou vycházet z dramatické výchovy. Lekce by měly být inspirací pro učitele, jak pracovat s literaturou tvůrčím způsobem, ale i pro lektory přednesu, jak je možné pracovat na rozboru textu. Součástí semináře bude zhlédnutí vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů. Ve čtvrté závěrečné lekci pak budeme společně diskutovat o zážitcích z viděného a slyšeného mluveného slova.

Lektorky:

Jana Machalíková, absolventka studia dramatické výchovy na DAMU, recitátorka, klaunka, členka divadla ve výchově SPOLUPOSPOLU a sdružení Zdravotní klaun, lektorka programů Národní galerie, organizátorka recitačních přehlídek, porotkyně, pedagog PdF UK a KVD DAMU.

Gabriela Sittová, aabsolventka studia dramatické výchovy na DAMU a bohemistiky na FF UK, recitátorka, porotkyně a lektorka seminářů dramatické výchovy, členka divadla ve výchově SPOLUPOSPOLU a o. s. Přesah, které organizuje recitační přehlídky.

 

Třída S1 – Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát…
aneb prožitkové učení a dramatická výchova jako východisko k naplňování cílů vzdělávání nejmladších dětí.
Praktický seminář pro studenty středních pedagogických škol zaměřený na práci s malými dětmi. Seminář nabídne praktické hry a činnosti uspořádané do propojených bloků motivovaných říkadlem, aktuální situací, příběhem, divadelním představením atd. s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.
Seminář bude sledovat následující cíle:

 • vzdělávání dětí na základě vlastní činnosti a zážitku (o čem se mluví, na to si hned hrajeme, co jsme sdíleli, to společně aktivně reflektujeme),

 • plánování i reflexi činností v souvislosti s naplňováním rámcového vzdělávacího programu v praxi (tedy o čem a proč),

 • význam rituálu a rytmu při práci s mladšími dětmi (s ohledem na vývojové zvláštnosti a specifické potřeby),

 • uplatňování prožitkového učení a dramatické výchovy v praxi (s ohledem na aktivní účast dětí při vzdělávání a radost z něj i s ohledem na případný produkt v podobě elementárního vystoupení či představení).

  Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s malými dětmi v mateřské škole a v literárně-dramatickém oboru základní umělecké školy.

 • Lektorka: Hana Švejdová, učitelka MŠ a LDO ZUŠ Klatovy, vedoucí dětských divadelních souborů, s nimiž se opakovaně zúčastnila i celostátní přehlídky Dětská scéna.

  hanka_s

   

  hanka_f

  Třída S2 – Od dramatické postavy k dramatické osobě
  Praktický seminář herecké průpravy pro studenty středních pedagogických škol.
  Jeho náplní budou zejména herecká cvičení a etudy zaměřené na tvorbu postavy vnitřními i vnějšími prostředky (rekvizita, kostým, maska) s důrazem na práci s dětmi školního věku.
  Lektorka: Hana Franková, dlouholetá herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory, s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací, v poslední době např. Kdyby bylo nebe nebo Já, Holden.

   

  Doplňkový program:

  Kromě přehlídkových vystoupení se mohou účastníci Dětské scény těšit na inspirativní doplňkový program: představení Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí českých Naivního divadla Liberec, Pták Ohnivák, liška Ryška a my souboru C Svitavy, koncert Jiřího Vyšohlída a jeho kolegů z Divadla DRAK Hradec Králové nebo vystoupení hudební formace Fast Food Orchestra.

   

  Kurzovné:

  600 Kč, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program), třída R 400 Kč, studenti denního studia 300 Kč (zahrnuje poplatek za seminář, vstup na přehlídková vystoupení a doplňkový program).

  Ubytování od pátku 8. 6. do čtvrtka 14. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – 350 Kč/noc

  • internát – 200 Kč/noc (omezený počet míst)

  • školní tělocvična nebo třída – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc

  Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2012, vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU a pošlete ji obratem na adresu:

  Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

  Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.