Dět­ské pěvecké sbory 2014 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu doc – CP DPS_2014

24. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
23.–25. května 2014, Uničov

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.
I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.
Stejně jako v minulých letech budou celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.
Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:
A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy
B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudebnívýchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:
A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy
B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku

III. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Tyto sbory mohou na přehlídce vystoupit nesoutěžně.

Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 15 let včetně, tj. děti, které se narodily po 24. květnu 1999. U kategorie A s možností 25 % žáků 6. třídy a u kategorie B s možností 25 % stálých členů sboru narozených po 24. květnu 1996.
Dodržení stanovených věkových kritérií je závazné pro všechny členy sboru.

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská), a jedna skladba a cappella. Minimálně jedna skladba programu musí být provedena a cappella. To znamená, že sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.
Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.
Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Celostátní přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledních dvou ročnících Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň.
Výše uvedené sbory se krajské postupové přehlídky účastnit mohou, včetně hodnocení, ale bez nároku na postup.
Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.
Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.
Společné písně Celostátní přehlídky v Uničově budou Černé oči a Tovačovský hatě v úpravě Milana Uherka a kánon Viva la muzika Michaela Praetoria.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast zašlou přihlášku s přiloženým repertoárem pořadateli v příslušném kraji. Aby pořadatel mohl zkontrolovat zařazení sboru do správné kategorie, je sbormistr povinen přiložit jmenný seznam dětí s daty narození, jehož správnost potvrdí svým podpisem.
Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2014 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 26. dubna 2014). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 29. dubna 2014 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám M. Vítkové, P. O. BOX 12 / Fűgnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, 221 507 977 vitkova@nipos-mk.cz.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.
Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 7. května 2014. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Zpracovala Miloslava Vítková,
NIPOS-ARTAMA, říjen 2014