Český videosalon 2017 – propozice

Propozice včetně postupových přehlídek ke stažení ve formátu doc Videosalon 2017

64. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
16.–17. června 2017, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a)     snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
b)    se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
c)     přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola,
d)    přihlásí film do krajského kola přes portál FILMDAT nebo zašle snímek v odpovídající kvalitě, fyzicky nebo elektronicky, do termínu uzávěrky krajského kola přímo jeho pořadateli,
e)     autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
f)     souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.

Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů.
Z krajských soutěží mohou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.

Soutěžní kategorie:
a)    dokumenty,
b)    reportáže a publicistika,
c)    hrané snímky,
d)    animované snímky,
e)    experimentální snímky,
f)    videoklipy.
Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Krajská kola

Propozice krajských kol a organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
V den uzávěrky krajské soutěže je krajský pořadatel povinen zkontrolovat registraci všech přihlášených filmů včetně průvodních listů na portále FILMDAT.

Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele (zástupci Filmdatu) celostátní soutěže tyto materiály:
a)    protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b)    ostatní filmy, které nebyly zaslány přímo přes portál FILMDAT.
Pořadatel krajského kola má právo provést předvýběr.

Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmějí upravovat znění celostátních propozic – kromě uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče.
Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 7. 5. 2017.

Republikové kolo
64. ročník CSNFT – Český Videosalon se koná 16.–17. 6. 2017 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.
Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Porotci soutěže stanoví bodovou nominaci snímků do 15. 5. 2017, následně porota zasedne 17. 5. 2017 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně nebo prostřednictvím informačního e-mailu Filmdatu do 24. 5. 2017.
Udělené ceny na CSNFT ČV se nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a)    filmy, které nebyly k datu uzávěrky krajských kol zaslány pořadateli, přihlášeny a registrovány prostřednictvím portálu FILMDAT, tzn. které nemají provedenou řádnou registraci filmu a autora v registru FILMDAT (vyplněny musí být všechny údaje uvedené na tištěném průvodním listě),
b)    nesplňují propozice soutěže,
c)    nebyl dodán protokol z krajského kola.

Ekonomické zajištění
Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 10. 6. 2017. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

 

IV. HODNOCENÍ
Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam porotců obdrží na požádání pořadatelé krajských kol e-mailem z NIPOS-ARTAMA Praha.
Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Odborná porota bude o přidělování cen rozhodovat ve veřejném hlasování po skončení projekce soutěžních filmů.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Fyzické nosiče

Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2017 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty
Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2017 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – minimální rozlišení 720 × 576.
Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce
Fyzické nosiče

Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.
V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty
FTP
– filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení vyhlášeného krajským pořadatelem.
Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.
V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.
Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, s velkým písmenem na začátku (ostatní malá) a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu.
Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream, Vimeo a podobných nebudou pořadateli stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů
1)   Portál FILMDAT
Všechny filmy aspirující na účast v krajském či celostátním kole musí být přihlášeny prostřednictvím portálu FILMDAT. Za tuto registraci primárně odpovídá autor filmu. Autor (pokud tak již neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže. U filmů přihlašovaných a zasílaných přímo do krajských kol musí tuto registraci za autora provést pořadatel po předchozí dohodě s autorem.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat elektronicky. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3) Papírová forma průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat na nosiči poštou. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.
Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.nipos-mk.cz a www.klubcentrum.cz


Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2016