ČESKÝ VIDEOSALON 2015 – propozice

Český videosalon 2015 propozice

 

62. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
19.–20. června 2015, Ústí nad Orlicí
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a)    se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
b)    přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list,
c)    snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
d)    autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
e)    odevzdá snímek a průvodní list platný jen pro tuto soutěž do termínu uzávěrky krajského kola,
f)    souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže,
g)    přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů,
h)    z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.

Soutěžní kategorie:
a)    dokumenty,
b)    reportáže a publicistika,
c)    hrané snímky,
d)    animované snímky,
e)    experimentální snímky,
f)    videoklipy.
Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut. Pořadatel krajského kola má právo provést předvýběr.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Krajská kola
Propozice krajských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:
a)    protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b)    všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě a doporučené filmy v jednotlivých kategoriích z každého kraje,
c)    kompletně vyplněné průvodní listy všech soutěžních snímků.

Po uzávěrce krajské soutěže je krajský pořadatel povinen dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.
Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.
Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic – mimo uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče. Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 10. 5. 2015.

Republikové kolo
62. ročník CSNFT – Český videosalon se koná 19.–20. 6. 2015 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.
Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru na DVD. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu cca 500 minut na CSNFT 2014.
Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 24. 5. 2015. Následně se porota sejde 27. 5. 2015 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 1. 6. 2015.
Z ekonomických a technických důvodů se udělené ceny na CSNFT ČV nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a)    nemají řádně vyplněný platný průvodní list (včetně data narození autora),
b)    nesplňují propozice soutěže,
c)    nebyl dodán protokol z krajského kola.

Ekonomické zajištění
Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 10. 6. 2015. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

 

IV. HODNOCENÍ
Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam je vyvěšen na internetových stránkách www.artama.czwww.filmdat.cz a vznikl ve spolupráci s pořadateli krajských kol.
Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce. Odborná porota navrhne pořadateli soutěže do veřejné projekce filmy s kvalitativním potenciálem. O těchto filmech bude porota veřejně hlasovat po skončení projekce a systémem UNICA budou jednotlivým filmům, bez ohledu na kategorie, přiděleny zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Porota může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků.

 

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zásady pro technické vybavení soutěže:

  • Filmy na nosičích DVD ve formátu DVD-VIDEO, MPG2, MP4 a DV AVI s minimálním rozlišením 720 x 576 a na nosiči BD ve formátu BD VIDEO nebo elektronicky (například přes www.uschovna.cz)
  • Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam kromě soutěžního filmu.
  • Nosiče přijaté do celostátního kola se autorům nevracejí a zůstávají v archivu NIPOS-ARTAMA.

 Pro filmy postupující do předvýběru platí:

 pro DVD:

  • Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
  • Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů.
  • Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
a)    přesný, nezkrácený název filmu,
b)    jméno a úplná adresa autora,
c)    přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu),
d)    časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu),
e)    formát obrazu: 4:3, 16:9, 4:3 LB.
Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.filmdat.cz.

Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:
a)    přesný a nezkrácený název filmu,
b)    jméno autora.
Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.

Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola, který zodpovídá za dodržování zásad, zajistil jejich projekci.

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2014