ČESKÝ VIDEOSALON 2013 – programový průvodce

60. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
14.–15. června 2013, Ústí nad Orlicí

Celo­státní sou­těž nepro­fe­si­o­nální fil­mové tvorby (CSNFT) je vyvr­cho­le­ním dění v oboru v daném roce. Poslá­ním sou­těže je při­spět k roz­voji oboru for­mou porov­nání umě­lecké úrovně filmů v celé ČR. Sou­těž si klade za cíl rov­něž pro­pa­go­vat výsledky tvorby nepro­fe­si­o­nál­ního filmu a videa před veřej­ností v jed­not­li­vých mediích.

Sou­těž je dvou­ko­lová: kraj­ská kola a repub­li­kové kolo. Do sou­těže se může při­hlá­sit občan České repub­liky a cizi­nec žijící na území ČR.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořá­dají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klub­cen­t­rum v Ústí nad Orlicí ve spo­lu­práci s Českým výbo­rem UNICA — Celo­stát­ním sva­zem nepro­fe­si­o­nál­ního filmu a za finanční pod­pory Pardubického kraje.

Programový průvodce letošního Českého Videosalonu a Zlatého Slunce – Videosalon2013_brozura