NIPOS > Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou / Kultur macht stark

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou / Kultur macht stark

V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. – 23. listopadu
2017 uskuteční Česko-německá konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost.
Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství
mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.
Konference se bude zabývat spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích – formálním
vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním
učením. Jejím posláním je představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti
uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále budou uvedeny existující bilaterální projekty a
příklady nejlepší praxe a to jak prostřednictvím referátů, tak formou oborových dílen.
Pořadateli jsou Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření
Ministerstva kultury, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Goethe-Institut Česká republika. Konference se uskuteční pod záštitou
ministra kultury pana Mgr. Daniela Hermana, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České
komise pro UNESCO. Za SRN poskytli záštitu paní Dr. Eva-Maria Stange, saská státní ministryně pro
vědu a umění a pan Dr. Ludwig Spaenle, bavorský státní ministr pro vzdělávání a kulturu, vědu a
umění.
Konference je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol,
pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele
veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a
němčina. Program, registraci a veškeré další informace naleznete na webu konference
www.umeleckevzdelavani.cz.
Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Česko-německého fondu budoucnosti.
Ozvěny Česko-německého kulturního jara 2017, v jejichž rámci konference probíhá, jsou
přeshraniční kulturní iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, GoetheInstitutu
v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Kontakty pro média:
Josef Dušek, PR, tel.: 778 702 494, e-mail: dusek@nipos-mk.cz
PhDr. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí projektu, tel.: 732 939 186, e-mail: gregoriniova@niposmk.cz