CIK • odborný útvar NIPOS

Útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění, s dodržením mezinárodních doporučení a požadavků, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

graf_ilustrace2Útvar na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení. Získané informace jsou zpřístupněny orgánům státní správy, subjektům kultury a ostatním zájemcům prostřednictvím registrů zpravodajských jednotek a dalších budovaných databází.

CIK zabezpečuje činnost veřejné knihovny se specializovaným fondem, jehož on-line katalog je k dispozici pro uživatele. Obsahuje přes 14 tisíc záznamů knih z oborů kultury, profesionálního umění, neprofesionálních uměleckých aktivit, společenských věd, ekonomiky a legislativy kultury, dále každoročně zpracovávané statistické údaje o činnosti kulturních institucí, sdružení aj. Unikátní část tvoří publikace a časopisy, týkající se osvětové činnosti, místopisné tituly a jiné dokumenty, vydávané od roku 1905 po založení Svazu osvětového a dále po roce 1925, kdy vznikl Masarykův lidovýchovný ústav.