Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 2013 – propozice

Propozice_CP_DFS_2013 ke stažení ve formátu doc

 

23. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
14.–16. června 2013, Jihlava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Dům kultury odborů, s. r. o., Jihlava ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha, FoS ČR a NÚLK. Krajské (regionální) výběrové postupové přehlídky pořádají regionální sdružení FoS ČR a další kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Smyslem přehlídky je nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé formy a způsoby výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin Čech, Moravy a Slezska, vytvořit prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí i vedoucích, a tím přispět k uchovávání tradic lidové kultury s ohledem k lokální příslušnosti dětí i plnění usnesení vlády ČR č. 571 z 11. 6. 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.
Systém postupových přehlídek je nastaven s přihlédnutím k aktuálnímu stavu oboru tak, že ve folklorním regionu Čechy spojuje jednotlivé kraje, zatímco na Moravě a ve Slezsku respektuje jednotlivé folklorní regiony.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídek dětských folklorních souborů se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní soubory a skupiny z České republiky, jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let. Vystoupit mohou i děti předškolního věku. Na přehlídkách se neurčují věkové kategorie. Soubory mohou přihlásit i více (věkově rozlišených) skupin svého kolektivu. Dětský hudební doprovod je vítán. Při vystoupeních je možno použít také doprovod dospělých hudebníků, případně netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty atd.), eventuálně playback.
Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dětská muzika, je možné po dohodě s pořadateli celostátní přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob. Časový limit jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení nesmí být kratší než 3 minuty. Soubor může vystupovat s programem, s nímž se už v minulosti účastnil celostátní přehlídky, až po uplynutí 5 let.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Pořadatelé krajských (regionálních) postupových přehlídek jsou dle místních podmínek regionální FoS ČR a další kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
V roce konání celostátní přehlídky se budou konat krajské (regionální) postupové přehlídky v průběhu měsíce března v Čechách a v dubnu na Moravě a ve Slezsku tak, aby jejich pořadatelé mohli včas dodat návrhy programové radě celostátní přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Kateřiny Černíčkové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz.
Funkci programové rady v daném případě plní odborná rada pro folklor, jmenovaná ředitelem NIPOS, která je složená z předních odborníků oboru v daných regionech a zástupců NIPOS, NÚLK a FoS ČR.
Doporučujeme, aby krajským (regionálním) postupovým přehlídkám při větším počtu přihlášených souborů předcházely přehlídky oblastní. Všechny přehlídky (oblastní, krajské – regionální) se budou konat tak, aby mohly navazovat od nižšího stupně k vyššímu.

Lektorský sbor krajské postupové přehlídky, jmenovaný pořadatelem příslušné přehlídky, v němž budou pracovat jeden až dva zástupci odborné rady pro folklor, jmenované ředitelem NIPOS, hodnotí vystoupení jednotlivých souborů a bez udání pořadí vybere soubory pro postup do vyššího stupně přehlídky. Maximální počet souborů účinkujících ve vyšším stupni přehlídky stanoví pořadatel dané přehlídky podle svých aktuálních podmínek.
Lektorský sbor krajské (regionální) postupové přehlídky dále navrhuje jedno vystoupení k přímému postupu na celostátní přehlídku a doporučuje v pořadí další dva soubory programové radě celostátní přehlídky do širšího výběru a na další vrcholové akce oboru. Programová rada má možnost dle aktuálních výsledků krajských (regionálních) přehlídek a vzhledem k celkovému dramaturgickému plánu celostátní přehlídky doporučit ještě další jeden až dva soubory k postupu. V krajním případě má lektorský sbor krajské postupové přehlídky právo nedoporučit žádný soubor k postupu do celostátní přehlídky.
Součástí každé přehlídky je rozborový seminář s vedoucími souborů, vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborů s klady i problémy vystoupení s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat.

IV. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA

Lektorský sbor bude provádět svá rozhodnutí v lichém počtu členů na základě těchto kritérií:

  • výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k věku dětí a k regionální příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod.
  • pohybová připravenost dětí: tanečnost, hudebnost, zpěvnost, zvládnutí taneční techniky;
  • provedení: estetický a přirozený projev dětí;
  • zdůraznění pohybové složky vystoupení;
  • scénické zpracování;

Pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií a zvlášť ji ocenit; obdobně u zpěváků.
V rámci celostátní přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení.
Organizátor příslušné krajské přehlídky zašle vyplněné návrhové listy společně se zápisem z postupové přehlídky dětských folklorních souborů programové radě na výše uvedenou adresu po ukončení přehlídky. Dále zašle kompletní seznam zúčastněných souborů a DVD záznam přehlídky.
Návrhové listy a další přílohy obdrží pořadatelé přehlídky od odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.


Zpracovala Kateřina Černíčková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2012