O přehlídce dětských folklorních souborů

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, jedna z vrcholových akcí oboru, se koná vždy jednou za dva roky. Při této výjimečné příležitosti se na jednom pódiu setkávají dětské folklorní soubory, které byly postupně vybrány v jednotlivých oblastních a posléze krajských kolech, tedy soubory, které na jedno jeviště přinášejí to nejlepší, co v daném období vzniklo v tvořivě naladěných laboratořích dětských folklorních souborů.
Co mají soubory vystupující na celostátní přehlídce společné? Na prvním místě je to nepochybně citlivé vedení dětí k pohybu, tanci, k přirozenosti a spontánní hravosti, stejně jako upřímnost ve snaze podpořit a kreativně rozvíjet v dětech jejich osobnost, ale i osobitost. Všech těchto a mnoha dalších nesnadných cílů se tato specifická práce s dětmi dotýká. S údivem pak můžeme sledovat, jak dalece mohou být přístupy k tvůrčímu uchopení dětského materiálu rozmanité. Od choreografií založených čistě na rytmizaci vybraných říkadel a textů písní, přes detailně promyšlené kompozice naplňující všechny formální požadavky na práci s prostorem, časem a logickou provázaností, až po filozofující přesahy při rozvíjení vybraného tématu. Jistě, ne každá myšlenka a nápad stačí dostatečně uzrát a vykrystalizovat, ne každý záměr se vždy bezezbytku naplní. Co však veškeré snažení posouvá dál, je otevřený dialog o možných chybách a nedostatcích. Proto je přehlídka především prostorem pro setkání, sdílení a předávání zkušeností, prostorem pro srovnání, získání zpětné vazby skrze pojmenování problémů, stejně jako pro nacházení inspiračních zdrojů pro další tvůrčí práci. Svůj názor zde prostřednictvím tzv. dětské poroty vyjadřují i účinkující děti a jejich postřehy bývají až překvapivě kritické, avšak vždy spravedlivé, navíc se mnohdy nijak významně nevzdalují názorům odborníků.
Prostředí dětských folklorních souborů není pouhou součástí dnešního folklorního hnutí. Ve své podstatě je nedílnou součástí mnohem širší kulturní oblasti zasahující nejen taneční, ale také dramatickou a hudební výchovu, která právě ve své provázanosti nenásilně a přirozeně rozvíjí umělecké a estetické cítění dětí. V tomto úhlu pohledu se práce dětských folklorních souborů odhaluje ve značně širokém kontextu, kde hlavním cílem je především smysluplné naplnění volného času dětí. Jen volba výrazových prostředků má svá specifika, daná povahou zpracovávaného materiálu.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Dům kultury odborů, s. r. o. Jihlava ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha. Krajské (regionální) výběrové postupové přehlídky pořádají regionální sdružení FoS ČR a další kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
Důležité odkazy: www.kr-vysocina.cz; www.jihlava.cz