Celo­státní pře­hlídka ama­tér­ského čino­her­ního a hudeb­ního diva­dla

Divadelní Piknik Volyně je koncipován jako celostátní přehlídka amatérského činoherního a
hudebního divadla.  Amatérským divadelních tvůrců umožňuje setkání a vzájemnou konfrontaci, které vedou ke kultivaci oboru a tvůrcům přináší
další podněty a inspiraci. Přehlídka je od roku 2018 nově i platformou pro komplexní vzdělávaní v oboru činoherního a hudebního divadla. Nabízí semináře a workshopy jak pro
individuální zájemce, tak pro celé amatérské divadelní soubory.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci s měs­tem Volyně, Volyňskou kulturou, pří­spěv­kovou orga­ni­zací. Spo­lupo­řa­da­te­lem a nosi­te­lem grantu je DS PIKI Volyně. Dalším spolupořadatelem je Volyňské divadelní studio VODVAS.