Propozice 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže 2019 Téma: Sdílená imaginace

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem, Fakultou humanitních studií a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.

I. CHARAKTERISTIKA PŘEHLÍDKY

Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, z pověření Ministerstva kultury organizované Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, útvarem ARTAMA, přináší vždy to nejzajímavější z oblasti výtvarného oboru na území celé ČR. Přehlídka nemá charakter soutěže. Jejím cílem je nalézat a propagovat metody tvůrčí práce výtvarných pedagogů, muzejních edukátorů a lektorů s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.

II. AKTUÁLNÍ TÉMA: SDÍLENÁ IMAGINACE

„Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či obrazy. Zahrnuje vzpomínky, denní snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Je významným pramenem poznání a zdrojem vědecké i umělecké inspirace a neodmyslitelnou součástí života člověka. Je také prvotním příjemcem našich bezprostředních pozorování světa, jenž nás obklopuje – to, co chápeme jako otisk skutečnosti, je totiž utvářeno  z lidské imaginace. Obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale projevem a formováním imaginativních představ, pocházejících z našich interakcí se světem. U každého z nás jsou jedinečné a nezastupitelné. Pomáhají i v kooperaci a koordinaci našich představ s představami ostatních. Je důležité, aby každý ovládal takové způsoby vizuální  tvorby, jimiž by vlastní obrazné představy dokázal mezi ostatními uplatnit.“

Inspiraci k tématu najdete v dokumentu „K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE“ zde.

III. PŘÍPRAVA NA PŘEHLÍDKU

K 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže byly organizovány dva přípravné semináře. První přípravný seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK (květen 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně) nalézal odpovědi na otázku, jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy. Druhý přípravný seminář SDÍLENÁ IMAGINACE (duben 2018, MeetFactory, DOX) se zabýval intermediálními postupy a různými možnostmi obrazové komunikace.
Účast na přehlídce není podmíněna účastí na přípravných seminářích.

IV. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

 • Podporovat pedagogické přístupy vědomě rozvíjející tvořivost každého jedince v rovině tvorby, vnímání a interpretace.
 • Přistupovat k tvůrčímu procesu jako k celku (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace procesu a jeho výsledků).
 • Užívat jazyk současného vizuálního umění jako prostředek zkoumání světa, individuálního přístupu k realitě, vyjadřování osobních zkušeností a komunikace.
 • Nalézat nové způsoby prezentace a systematické dokumentace tvůrčího procesu s důrazem na čitelnost impulzů, ze kterých tvorba vycházela.
 • Reflektovat výsledky tvůrčí práce dětí a pedagogické práce jako zdroje inspirace, poznání a tvůrčího rozvoje; podporovat osobní a sociální citlivost a empatii.

V. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystaveny budou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže přihlášené elektronickou formou a zaslané nebo dovezené do Zlína v daném termínu. NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních výtvarných umělců. Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

VI. ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POŽADAVKY

16. celostátní přehlídka se koná v rámci 59. ročníku Zlín Film Festivalu 2019, a tím se naskýtá příležitost k přemýšlení o tématu v širších kontextech oborových přesahů i zvolených médií. Přehlídka bude instalována v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, ve Zlíně, kde se mohou uplatnit sofistikované a obsahově cíleně koncentrované celky. Zasílejte kolekce vizuálních výstupů, které  akcentují především hloubku zkoumání tématu, a to ve všech fázích tvůrčího procesu. Vzhledem k tomu, že jsou vystavovány všechny zaslané projekty, je z důvodů jejich instalace potřebné přemýšlet nejen o obsahu, ale též o způsobu odpovídající prezentace.

 • ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PROJEKTU
  Výtvarné projekty můžete přihlásit na přehlídku nejpozději do neděle 24. března 2019 na webu Výtvarné přehlídky.
  Návod na přihlášení projektu: Na horní liště v menu vyberte položku PŘIHLÁŠENÍ a pak položku REGISTRACE. Vyplňte první část registrace včetně povinné kontroly „Nejsem robot“. Poté Vám přijde mail, díky němuž dokončíte elektronickou registraci. Tak získáte tzv. účet. Poté vyplňte přihlášku jednoho (či více projektů), které posíláte na přehlídku – viz položka VLOŽIT PROJEKT v menu MŮJ ÚČET. Elektronická přihláška obsahuje základní údaje a průvodní text, který bude použit při instalaci jako popis vaší kolekce. Osobní údaje se nezveřejňují. V přihlášce je kolonka, kam můžete dát odkazy na videa vložená na YouTube. Videa budou promítána na přehlídce a budou součástí vaší kolekce. K projektu připojte 1-8 ks ilustračních fotografií. Na některé z fotografií může být zobrazen i způsob zamýšlené instalace.
  V případě jakýchkoli dotazů volejte: 778 702 496.

 • ZASLANÁ NEBO DOVEZENÁ KOLEKCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
  Výtvarné projekty můžete posílat na přehlídku od pondělí 25. března do pátku 5. dubna 2019.
  Osobně je můžete přivézt ve stejném termínu, ale jen v pracovní dny v čase od 8:00 do 14:00 hod (tel.: 579 032 016). Vzhledem k tomu, že vystavujeme všechny zaslané projekty, přimlouváme se za menší kolekce. Plocha jedné zaslané nebo dovezené kolekce plošných prací rozhodně nesmí přesáhnout výstavní plochu 2 × 2 m a plocha kolekce prostorových prací výstavní plochu 1 m³. Dokumentaci tvůrčího procesu včetně jeho výsledků je možno představit nejen formou klasických plošných nebo prostorových výtvarných prací, ale i koncentrovaněji, např. jako „vizuální knihovnu“ formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií a videí performativních či konceptuálních akcí.
  Zásilky označte názvem přehlídky „Sdílená imaginace“.
  adresát: Bc. Petra Škubalová, Vzdělávací komplex UTB (U18), Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
  odesílatel: jméno pedagoga vedoucího projekt a název školy nebo zařízení

VII. UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů neposílejte na přehlídku powerpointové prezentace a videa na CD, DVD nebo USB. Přijímáme pouze odkazy na videa vložená na YouTube.
Z důvodů nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.