Atakující obrazy II Protiútok! – Druhý přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za Druhým přípravným seminářem k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy II Protiútok!, 19.–20. března 2016, Centrum současného umění DOX, Praha 7

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA 
Spolupráce: Centrum současného umění DOX, Národní ústav pro vzdělávání 
Lektoři: Michaela Dvořáková, Epos 257, Vladimír Havlík, Jan Jirák, Michal Kučerák, Jan Malec, Jan Mikota, Markéta Pastorová, Jiří Raiterman, Simona Svatošová, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát, Jiří Závozda
Počet účastníků: 63 výtvarných pedagogů, 12 studentů pedagogického modulu VŠUP

Druhý přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem „Atakující obrazy II Protiútok“ se uskutečnil ve dnech 19.–20. března 2016 v exkluzivních prostorách budovy Centra současného umění DOX v Praze – Holešovicích. Zúčastnilo se ho 63 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech krajů České republiky a 12 studentů pedagogického modulu, předmět didaktika na VŠUP. Seminář pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Pro uspořádání semináře k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže bylo záměrně zvoleno unikátní Centrum současného umění DOX (architekt Ivan Kroupa, budova zařazena do publikace Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture mezi nejvýznamnější stavby světa roku 2008 a nominována na prestižní architektonickou cenu Mies van der Rohe Award), jehož poselstvím je představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, která mění dnešní svět.

Pražský víkendový seminář bezprostředně navázal na obsah semináře zlínského, a proto byl pro něj zvolen metaforický název „Protiútok!“.
V úvodní části semináře byla účastníkům Mgr. Marcelou Hančilovou, PR manažerkou NIPOS-ARTAMA nabídnuta možnost se v týdnu od 21.–29. května 2016 přihlásit ke čtvrtému ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, což je iniciativa občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.
PaedDr. Markéta Pastorová představila publikaci “K integraci mediální výchovy“ (M. Pastorová, J. Jirák a kol.), která nabízí rozvinutí úvah o současnosti a perspektivách mediální výchovy a posouvá snahy o komplexnější implementaci tematických okruhů mediální výchovy do jednotlivých vzdělávacích oborů.
Doc. Jaroslav Vančát pak pohovořil, proč bylo pro 15. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže zvoleno téma „atakující obrazů“ a jaká je obsahová idea sobotních workshopů, které odrážejí tendence a trendy současného obrazového mediálního působení a jsou koncipovány tak, aby byly jednou z možných inspirací k pedagogickým projektům.

V dílně „Klidný odstup“ si účastníci pod vedením doc. Vladimíra Havlíka v otevřené komunikaci a skrze aktivní jednání za pomocí výrazových možností nových médií vyzkoušeli různé způsoby intermediální tvorby, která vychází z akčního a konceptuálního umění. Účastníci této dílny ocenili především aktivizaci smyslů, osobních zkušeností, jedinečných prožitků a autentických příběhů, které jsou výrazným zdrojem tvorby. Atakující obrazy (rychlé informace) se musí propojovat s (pomalými) osobními zkušenostmi. Zkušenost potřebuje čas, aby se stala životní hodnotou, energií…

V dílně „Vyhrané hry“ pod vedením doc. Jaroslava Vančáta, MgA. Jana Mikoty a Bc. Michaely Dvořákové měli účastníci možnost pochopit, v čem je tvorba interaktivních her tvůrčím činem a na čem lze zakládat jejich uměleckou hodnotu. Interaktivní hry nemají dobrou pověst, jsou převážně brány jako únik z každodennosti života. Účastníci ale prostřednictvím společné zkušenosti nalézali prvky, které jim pomáhali pochopit, jak iniciovat kreativitu, aby přinášela nové estetické pocity podobně jako u každého inovativního typu umělecké tvorby. Zúčastnění ocenili odbornou i technickou přípravu lektorů a konstatovali, že se jim otevřely nedozírné možnosti v získávání nových námětů pro vlastní pedagogickou činnost.

Na teoretický úvod v dílně „Prezentace kulturních událostí a osobností kultury v médiích“ navázal praktický blok zaměřený na osobní prezentaci před kamerou vedený prof. Janem Jirákem a PhDr. Jiřím Závozdou. Účastníci si vyzkoušeli základní pravidla komunikace s médii v improvizovaném studiu. Většina se přiznala, že zažívala hotová muka, když si museli stoupnout před kameru a smysluplně hovořit. Překonání se ale bylo pro ně silným zážitkem a nezapomenutelnou sebereflexí. Oba lektoři k aktérům přistupovali lidsky, citlivě a s humorem.

V seminář „Zneužitá architektura“, který neměl charakter workshopu, si Ing. arch. Jan Malec spolu s PaedDr. Janem Svobodou kladli za úkol ukázat příklady použití i zneužití architektury v minulosti i současnosti. Architektura plnila vždy základní funkci, jíž bylo vytvoření přístřeší a prostředí pro život lidem. Od samotného začátku ale stavby plnily i další funkce, např. politicko-ideologickou (totalitní architektura meziválečného Německa, Itálie nebo poválečného „východního bloku“). V současnosti má zneužití architektury několik forem: setření národních a regionálních specifik globální katalogovou produkcí, globalizace investorů nebo jen bezduché budování staveb bez hlubšího smyslu.

Sobotní večerní blok byl věnován rekapitulaci seminářů a hlavně organizačním záležitostem přípravy 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, která se bude konat v říjnu 2016 ve Zlíně.

V neděli byla významnou součástí semináře prohlídka expozice a tři tvůrčí dílny využívající edukativních lektorských programů DOX. Aktuálním tématem byl multimediální výstavní projekt Duše peněz, který představuje peníze jako fenomén, jehož jsme všichni, dobrovolně či nedobrovolně, součástí. Ve vzdělávacím programu „DJ Kurátor“ se pod vedením Bc. Michala Kučeráka účastníci s pomocí digitálních tabletů soustředili na současnou technologii a média jako na nástroj, který umožňuje kolektivní vytváření obrazu, vyprávění příběhů, ale i jejich manipulaci.  Ve vzdělávacím programu „S kůží na trh“ pod vedením Mgr. Jiřího Raitermana účastníci nejdříve mapovali téma a základní pojmy a při následné interaktivní prohlídce výstavy byli vystaveni konfrontaci s vlastními postoji a možnostmi vyjádření. Ve vzdělávacím programu „Umění v kapse“ pod vedením Mgr. Simony Svatošové byli účastníci vedeni k aktivnímu sebevyjádření a poznání, že každý může „umění“ stvořit i z obsahu vlastních kapes.

Programem nabitý víkendový seminář završil graffiti happening „Společná zodpovědnost“, kdy Epos 257 umožnil účastníkům vstoupit s atakujícími obrazy do přímého kontaktu („face to face“) tak, aby si uvědomili míru ataku, jíž jsou ve vizuální sféře vystaveni.

[nggallery id=151]