AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 2014 – propozice

Propozice NSV AF_2014 ke stažení ve formátu doc
Prihlaska NSV AF_2014 ke stažení ve formátu doc

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2014
34. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)
Kategorie A:
A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)

Kategorie B: kolektivy

Kategorie C: Téma pro rok 2014: „100. výročí narození Tomáše Bati“ – pro jednotlivce i kolektivy
Pro rok 2015 je jednotné téma určeno pouze pro soutěž kolektivů: „Česká krajina…“

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, mimořádnou soutěžní kategorii a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2015.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále může udělit maximálně dvě čestná uznání v každé kategorii. Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena SAK Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2014
Příjem fotografií: do 19. března 2014
Zasedání poroty: do 6. dubna 2014
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 10. května 2014
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 10. května až 7. června 2014
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz
Středisko kulturních služeb Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
Svaz českých fotografů, e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

 

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, září 2013