AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 2013 – propozice

Propozice_NSV_AF_2013 ke stažení ve formátu doc
Prihlaska_NSV AF_2013 ke stažení ve formátu doc

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013
33. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A), kolektivy (kategorie B) a speciální téma (kategorie C)

Kategorie A:
A0: pro autory do 21 let, jejichž fotografie (na stejné téma jako kategorie A1 a A2) byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská Prima sezóna nebo Junior SČF
A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)
Kategorie B: kolektivy
Kategorie C: Téma pro rok 2013: „Media“ – pro jednotlivce i kolektivy
Pro rok 2014 je jednotné téma určeno pro soutěž kolektivů. Jednotné téma je: „100. výročí narození Tomáše Bati“

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. U postupových soutěží postupují do národní soutěže oceněné fotografie a porota postupové soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

7. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, mimořádnou soutěžní kategorii C a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

8. Postup zasílání fotografií do postupových soutěží řeší propozice (vycházející z těchto propozic) vydané pořadateli. (Úplné znění na www.nipos-mk.cz, nebo www.scf.cz)
Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

9. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

10. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.-7. nebudou do soutěže přijaty.

11. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2014.

12. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

13. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnocení snímků zaslaných do postupových soutěží provedou poroty jmenované pořadateli po dohodě s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále může udělit maximálně dvě čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD. Vítěz kategorie A1 se stává pro ročník 2014 členem poroty.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press.
Cena starosty města Svitavy
Cena ředitele SKS Svitavy
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana
Cena SAK Impuls Hradec Králové
Cena časopisu FOTO
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2013
Příjem fotografií: do 19. března 2013
Zasedání poroty: do 6. dubna 2013
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 11. května 2013
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 11. května až 2. června 2013
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz,
Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
Svaz českých fotografů e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz

 

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, říjen 2013