AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Středisko kulturních služeb Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE

1.        Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2.        Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nesmí být starší než 2 roky.

3.        Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B).

Kategorie  A:

A0: pro autory do 21 let, jejichž fotografie (na stejné téma jako kategorie A1 a A2) byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská Prima sezona, nebo Junior SČF

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či použití obou těchto technologií)

Kategorie  B: kolektivy

4.        Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma. U postupových soutěží postupují do národní soutěže oceněné fotografie a porota postupové soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5.        Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 18 x 24 do formátu 40 x 50 cm.

6.        Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora.

Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 20 Kč za jednu fotografii. Poplatek zasílejte v poštovních známkách nízkých hodnot. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez známek nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

Postup zasílaní fotografií do postupových soutěží řeší propozice (vycházející z těchto propozic) vydané pořadateli. Propozice jsou přílohou.(Úplné znění na www.nipos-mk.cz, nebo www.scf.cz)

Přihlášku pro kategorie A1, A2 a B spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18

568 02 Svitavy

7.        Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

8.        Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5.-7. nebudou do soutěže přijaty.

9.        Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2010.

10.    Oceněné fotografie mohou být předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11.    Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

II. OCENĚNÍ

Hodnocení snímků Národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA vedená prof. Miroslavem Vojtěchovským. Hodnocení snímků zaslaných do postupových soutěží provedou poroty jmenované pořadateli po dohodě s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)

A0:       1. cena v hodnotě 3.000 Kč

2. cena v hodnotě 2.000 Kč

3. cena v hodnotě 1.000 Kč

A1:       1. cena: v hodnotě 3. 000 Kč

2. cena: v hodnotě 2. 000 Kč

3. cena: v hodnotě 1. 000 Kč

A2:       1. cena: v hodnotě 3. 000 Kč

2. cena: v hodnotě 2. 000 Kč

3. cena: v hodnotě 1. 000 Kč

Kategorie B (kolektivy)               cena: v hodnotě 6.000 Kč

Mimo tyto ceny jsou bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena ředitele NIPOS

Cena senátora

Cena starosty města Svitavy

Cena ředitele SKS Svitavy

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii

Cena SČF

Cena SAK Impuls Hradec Králové

Cena mediálního partnera

Porota má právo některou cenu neudělit, případně rozdělit a proporcionálně upravit ostatní ceny. Porota může doporučit udělení maximálně dvou čestných uznání v každé kategorii.

III. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

▪           Jmenování poroty: do 1. března 2009

▪           Příjem fotografií: do 19. března 2009

▪           Zasedání poroty: do 10. dubna 2009

▪           Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 16. května 2009

▪           Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 16.5. až 6.6.,2009

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy: NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 221 507 963, e-mail sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz, Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz


Zpracoval Milan Sedláček,

NIPOS-ARTAMA, listopad 2009

příloha: prihlaska_foto_svitavy_2009