Ádam Bethlenfalvy na DVŠ 2022 v Jičíně

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2022
26. celostátní dílna dramatické výchovy
Jičín 15.–21. září 2022

!!! MÁME STÁLE VOLNÁ MÍSTA !!!

Dílna č. 4 – Inspirace ze zahraničí

Procesuální drama a jak na něj

Procesuální drama zapojuje účastníky do vytváření fikčních světů a do zkoumání skutečných problémů v bezpečí vytvořeném pomocí „jako“. Seminář bude nahlížet na teorii a praxi procesuálního dramatu v různých kontextech a při práci se skupinami různého věku.
Bude se zabývat tím, jak mohou být dramatické prvky využívány k prozkoumávání sociálních problémů, historických událostí a textů různých žánrů. Seminaristé dostanou možnost prakticky prozkoumat různá procesuální dramata v roli účastníků. Společné plánování seminaristům pomůže porozumět obtížím i potenciálu plánovacího procesu.

Ádam Bethlenfalvy je docentem na fakultě humanitních a sociálních věd Univerzity Károliho Gáspara Reformované církve v Maďarsku v Budapešti. Od roku 1998 pracoval v Maďarsku i ve Velké Británii ve skupinách zabývajících se divadlem ve výchově, a to jako herec-učitel, tvůrce, režisér či facilitátor. Vedl mládežnické divadelní skupiny. Učil ve školách i na univerzitách. Věnuje se lektorské činnosti zejména kurzům pro učitele se zájmem o dramatickou výchovu a divadelní tvorbu s mládeží. Nedávno mu vyšla kniha Living Through Extremes in Process Drama.

DÍLNA BUDE TLUMOČENA DO ČEŠTINY!

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 – Dramatická výchova ve škole
Seminární třída nese stejný název jako celá národní dílna. Jde o základní seminář, který se bude věnovat podstatě dramatické výchovy a jejím možnostem zapojování do výuky na základní škole (především na prvním stupni, ale s potenciálem k adaptaci pro druhý stupeň i střední školu). Společné poznávání dramatické výchovy povede od základních her a cvičení přes jednoduché námětové lekce až k náročnějším celkům typu strukturování dramatické práce. Seminář bude veden prakticky, cvičení i celé lekce si účastníci budou zkoušet sami na sobě, a zjistí tedy, jaké prožitky si z lekcí mohou odnášet žáci. Prostor bude i pro diskusi a metodické komentáře. Účastníci si ze semináře odvezou spoustu konkrétní inspirace, jak vpustit dramatickou výchovu do své pedagogické práce. Seminární třída je vhodná nejen pro úplné začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří si chtějí svou dosavadní práci utřídit, reflektovat a případně obohatit.
Lektorka: Eva Benešová, absolventka Pedf UK a KVD DAMU v Praze, učitelka prvního stupně ZŠ Mikoláše Alše, Praha – Suchdol, pro PedF UK vede praxe studentů oboru učitelství prvního stupně specializace dramatická výchova a spolupracuje s KVD DAMU.

2 – Hranice
Seminární třída bude zaměřená na vědomou práci s tématem hranic coby zdroje vnitřního pocitu bezpečí. Mnoho učitelů své pracovní prostředí popisuje jako ohrožující a vyznačující se velkým tlakem. Schopnost dobře nastavit si hranice a vědomě s nimi pracovat je zásadní dovedností, která současně umožňuje zachovat si s žáky, rodiči či kolegy zdravý kontakt.
Hranice, které v rámci dílny budeme rovněž zkoumat, jsou hranice mezi dramatickou výchovou a psychoterapií i hranice pomoci v dramatické výchově. Budeme se zabývat i tím, jaké formy pomoci se nachází již za hranicemi.
Lektor: Martin Sedláček, absolvent psychologie na FF UK a KVD DAMU, psychoterapeut, kouč, trenér vůle, externí pedagog KVD DAMU. Pracoval jako dramaterapeut v pražském Motole a jako manažerský poradce v Králově Dvoře. Absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii orientované na tělo, základní výcvik v dramaterapii a výcvik v somatickém koučování. Mj. poskytuje psychologickou podporu DAMU, podílí se na vedení společnosti Impropact, aktivně hraje divadlo a věnuje se bojovým uměním.

3 – Fyzické básnictví
Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní, a přitom obecně srozumitelnou.
Seminář fyzického básnictví je zaměřený na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu. Zkušenosti z různých uměleckých oborů jsou vítané, ale ne nutné.
Lektor: Petr Váša vystudoval dějiny umění, založil hudební skupiny Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-BEat (1990), po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví (od 1991 představení a nahrávky, od 1992 kresby-vizuální básně, semináře a dílny na různých uměleckých školách a při zvláštních příležitostech). Po letech sólového vystupování založil hudební skupinu Ty Syčáci (1999), se kterou vydal řadu různorodých alb. V současnosti vystupuje sám, se Syčáky a s obnovenou skupinou Jasná páka, učí fyzické básnictví a pracuje na dalších literárních, hudebních, divadelních a výtvarných projektech.

4 – Procesuální drama a jak na něj
Lektor: Ádam Bethlenfalvy

Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 17. září 2022.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:
– v penzionu / ve sportovní ubytovně (cenu ubytování řešíme individuálně, kapacita je omezená),
– ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné:
– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2 800 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 2000 Kč),
– kurzovné bez ubytování: 2 500 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1700 Kč).
Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT–21705/2021-2-752, zaměstnavatel tedy může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdříve přihlášku na odkaze: www.nipos.cz/jicin2022, nejpozději však 13. září 2022, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Při přihlašování po 30. 6. 2022 už nedokážeme garantovat zajištění jiného typu ubytování než vlastní spací pytel.

Aktualizované informace sledujte zde nebo na facebookové stránce Dramatická výchova ve škole.