Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Fotografie

Kontakt: Milan Sedláček • telefon: 221 507 963 • mobil: 778 702 497 • e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Film a foto >> Fotografie >> Přehlídky a festivaly >> Náchodská Prima sezona

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Postupová fotografická soutěž mladých fotografů do 21 let. Poslá­ním sou­těže je kon­fron­tace tvorby mla­dých foto­grafů do 21 let, stře­do­ško­láků, kteří nejsou na své tvorbě exis­tenčně závislí. V prů­běhu roku se koná velký počet foto­gra­fic­kých sou­těží, pře­hlí­dek či mapo­vých okruhů, které však mají ve své vět­šině pouze regi­o­nální dosah. Tato sou­těž a následné výstavy mají za úkol nejen před­sta­vit to nej­lepší, co se v posled­ním období zro­dilo v mlá­dež­nické kate­go­rii na celo­státní úrovni, nýbrž také na základě porov­nání jed­not­li­vých snímků a hod­no­cení poroty napo­moci k dal­šímu umě­lec­kému růstu ama­tér­ské fotografie. Zúčast­nit se může každý stře­do­ško­lák, občan České repub­liky nebo cizi­nec mající povo­lení k pobytu, který se pova­žuje za foto­grafa ama­téra a není mu více než 21 let. Sou­těž je vyhlá­šena pro jed­not­livce a kolek­tivy.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořá­dají o. s. Náchod­ská Prima sezóna, město Náchod ve spo­lu­práci s NIPOS-ARTAMA v rámci fes­ti­valu stu­dent­ské tvo­ři­vosti Náchod­ská Prima sezóna postu­po­vou foto­gra­fic­kou sou­těž jako před­kolo Národní sou­těže ama­tér­ské foto­gra­fie.

Vloženo 14. 01. 2012 v 11:03 do kategorie Informace, Náchodská Prima sezona.

Zhlédnuto 201 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS