Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Činoherní a hudební divadlo

Kontakt: Simona Bezoušková • telefon: 221 507 957 • mobil: 775 508 654 • mobil: 603 584 489
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Činoherní a hudební divadlo

Národní pře­hlídka seni­or­ského diva­dla

Národní pře­hlídka seni­or­ského diva­dla je kon­ci­po­vána jako pří­le­ži­tost k setkání, vzá­jemné inspi­raci a před­ve­dení výsledků práce diva­del­ních sou­borů a sku­pin (i jed­not­livců), jejichž herecký kolek­tiv je nejméně z 50 pro­cent slo­žen z osob star­ších 60 let. Věkové ome­zení se vzta­huje pouze na účinku­jící. Netýká se autorů, reži­sérů, scé­no­grafů a dal­ších odbor­ných funkcí, netýká se ani tech­nic­kých a jiných obsluž­ných pra­cov­níků.
Z pře­hlídky může lek­tor­ský sbor dopo­ru­čo­vat insce­nace k výběru do pro­gramu Jirás­kova Hro­nova, fes­ti­valu ama­tér­ského divadla.
Pře­hlídka je ote­vřena všem diva­del­ním dru­hům, žánrům, nej­růz­něj­ším diva­del­ním postu­pům, sty­lům a poe­ti­kám, jakož i pří­buz­ným dru­hům scé­nic­kého umění. Její ote­vře­nost je žádoucí i z hle­diska divácké adresy. Zna­mená to, že se pře­hlídky mohou zúčast­nit sou­bory čino­herní i lout­kář­ské, sou­bory s hudeb­ními diva­del­ními žánry, estrád­ními pro­duk­cemi apod. Při­hlá­sit lze i sólová vystou­pení, zvláště pak insce­nace tzv. diva­dla jed­noho herce. Vítána budou před­sta­vení určená dospě­lým i dětem.
Pře­hlídku pořádá Kulturní centrum Česká Třebová s pod­po­rou města Česká Třebová a ve spo­lu­práci s NIPOS-ARTAMA Praha.

Vloženo 05. 06. 2011 v 12:13 do kategorie Činoherní a hudební divadlo, Informace, Národní přehlídka seniorského divadla.

Zhlédnuto 536 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS