Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Činoherní a hudební divadlo

Kontakt: Simona Bezoušková • telefon: 221 507 957 • mobil: 775 508 654 • mobil: 603 584 489
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Činoherní a hudební divadlo

Popelka Rakovník

Rakov­nická POPELKA je kon­ci­po­vána jako celo­státní sou­těžní pře­hlídka ama­tér­ských diva­del­ních sou­borů dospě­lých s insce­na­cemi pro děti a mlá­dež a sou­časně jako dílna diva­dla pro děti a mlá­dež. Poslá­ním pře­hlídky je umož­nit setkání tvůr­čích osob­ností a diva­del­ních sou­borů, pre­zen­taci a kon­fron­taci výsledků jejich práce, zpro­střed­ko­vá­vat poznání a inspi­raci ve výše vyme­zené diva­delní oblasti.
Hlav­ními cíli pře­hlídky jsou pod­pora zájmu zabý­vat se diva­delní tvor­bou pro děti s nále­ži­tou váž­ností a odpo­věd­ností a kul­ti­vace této oblasti diva­delní činnosti.
V rámci pře­hlídky budou usku­teč­něny roz­bo­rové semi­náře k sou­těž­ním insce­na­cím a roz­pravy a dis­kuse k nesou­těž­ním inspi­ra­tiv­ním před­sta­ve­ním. Na pře­hlídce bude pra­co­vat pod odbor­ným vede­ním sku­pina dětí, jejímž pro­střed­nic­tvím budou zís­ká­vány reflexe dět­ského pub­lika na jed­not­livé insce­nace. Podle mož­ností mohou být rea­li­zo­vány tema­tické semináře.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci s Krá­lov­ským měs­tem Rakov­ník, Kul­tur­ním cen­t­rem Rakov­ník a Diva­del­ním spol­kem Tyl Rakov­ník. Hlav­ním orga­ni­zá­to­rem je občan­ské sdru­žení Diva­delní spo­lek Tyl Rakovník.

Vloženo 05. 12. 2011 v 11:53 do kategorie Činoherní a hudební divadlo, Informace, Popelka Rakovník.

Zhlédnuto 460 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS