82. JIRÁSKŮV HRONOV 2012 – propozice

Festival amatérského divadla
3. – 11. srpna 2012

 

 


Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.

 

82. Jiráskův Hronov (JH) je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky by měl být obohacen vystoupením souborů ze zahraničí. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.
V rámci JH budou uskutečněny: tematické semináře a dílny, Problémový club, diskuzní klub, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

 

Divadelní semináře a dílny budou, tak jako v letech předchozích, základní vzdělávací částí JH, realizovanou formou cca 12-15 tematických seminářů a divadelních dílen. Budou otevřeny pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Budou koncipovány jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině.
Zájemci o účast v seminářích a dílnách JH se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Propozice budou zveřejněny v květnu 2012 na www.artama.cz a www.amaterskascena.cz.

 

Problémový club (PC) bude nadstavbovou vzdělávací institucí JH, jakousi jeho „vysokou školou“. Má výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace cca pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Jako odrazový můstek k rozpravě – disputaci poslouží reflexe inscenací uvedených v programu JH. V PC však nepůjde jen o kritické hodnocení a analýzu inscenací a diskusi k nim. Materie divadelních inscenací tu představuje především zdroj impulsů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že nemusí být takto reflektovány všechny inscenace JH ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.
Zájemci o účast v PC se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k propozicím divadelních seminářů a dílen (viz výše) buď jako kmenoví posluchači PC, nebo posluchači tematických seminářů a dílen, kteří chtějí navíc pravidelně navštěvovat PC. PC bude však volně přístupný i dalším zájemcům bez přihlášení.

Diskusní klub bude dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí ke spontánní výměně názorů na představení uvedená na JH, podpořenou odborným lektorským zázemím. Diskusní klub probíhá vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu.

Odborné reflexe inscenací budou realizovány formou odborných recenzí v přehlídkovém zpravodaji. Počítá se přitom s tím, že ke každé inscenaci hlavního programu přinese zpravodaj minimálně dvě recenze. Pokud to bude možné, bude vždy jedna recenze zadána odborníkovi, který měl příležitost reflektovat inscenaci již před jejím uvedením na JH, či je specialistou na druh divadla, který inscenace reprezentuje.


Hlavní program Jiráskova Hronova 2012 bude stanoven na základě:

1. Návrhů vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, které mohou nominovat po jedné inscenaci / choreografii s výjimkou přehlídky Divadelní Piknik Volyně, jež má právo uplatnit nominace dvou inscenací – jednu za činoherní divadlo a jednu za hudební divadlo. Tyto přehlídky mohou navíc doporučit další inscenace bez početního omezení a bez určení pořadí k širšímu výběru. Za klíčové přehlídky jsou považovány:
a) Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2011;
b) Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2011;
c) Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla 2012;
d) Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2012;
e) Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentujícího divadla 2012;
f) Dětská scéna Svitavy, celostátní přehlídka dětského divadla 2012;
g) Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2012;
h) Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentského divadla 2012;
i) Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2012.

2. Návrhů vzešlých z těchto dalších celostátních přehlídek, které mohou doporučit neomezený počet inscenací bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH:
a) Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2011;
b) Kaškova Zbraslav, národní přehlídka jednoaktových her v Praze 2011;
c) Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici 2012;

3. Návrhů vzešlých z těchto dalších zdrojů:
a) Nominace Českého střediska AITA/IATA, které je festivalovým výborem JH pověřeno výběrem zahraničních souborů a inscenací.
b) Nominace programové ředitelky JH na inscenaci hostujícího souboru s výjimečnou inscenací přinášející inspirační podněty. Uplatnění této nominace není vázáno na amatérský statut souboru.
c) Doporučení zájmových divadelních organizací (jejich střechových orgánů) zabývajících se amatérským divadlem s celorepublikovou působností.
d) Doporučení NIPOS-ARTAMA.

4. Nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu Jiráskova Hronova. Tyto návrhy budou posuzovány jako doporučení.

Výběrem hlavního programu je pověřena programová rada JH, složená z pěti až sedmi divadelních odborníků jmenovaných programovou ředitelkou JH, především z takových, kteří měli možnost zhlédnout co nejvíce celostátních postupových přehlídek. Programová rada rozhoduje na základě předem zhlédnutých představení inscenací nebo jejich videozáznamů a referencí členů širší programové rady JH, složené z předsedů odborných porot celostátních (národních) přehlídek uvedených v předchozích kapitolách nebo jimi pověřených členů či tajemníků příslušných odborných porot. K jednání širší programové rady jsou přizváni zástupci NIPOS-ARTAMA, Českého střediska AITA/IATA a zástupce z místa pořádání JH. Programová rada vezme na vědomí uplatněné nominace, rozhodne o tom, které z doporučených souborů a jejich inscenací přijme do širšího výběru pro tvorbu hlavního programu JH a stanoví pořadí, v jakém by měly doporučené soubory a jejich inscenace vstoupit do hlavního programu JH.

Jednání programové rady JH 2012 se uskuteční ve čtvrtek 5. července 2012

Návrhy inscenací k zařazení do hlavního programu JH je žádoucí zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o uplatňování a přijímání návrhů by spolu s kvalitou měla být rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části.

 

Za uplatnění návrhů odpovídají ředitelé celostátních (národních) přehlídek. U přehlídek, kde není tato funkce ustavena, odpovídají za uplatnění návrhů tajemníci odborných porot (lektorských sborů). U návrhů z jiných než přehlídkových zdrojů odpovídají za uplatnění návrhů osoby, které stojí v čele příslušných institucí.
Rozhodnutí programové rady JH je pro pořadatele závazné.

Rozsah hlavního programu JH 2012 je vymezen maximálně 24 inscenacemi nebo programovými celky složenými z menších jevištních útvarů. V tomto vymezení se počítá s účastí maximálně 4 zahraničních souborů a 1 hostujícím souborem bez omezení statutu s výjimečnou inscenací přinášející inspiraci.

Jiráskův Hronov může být ve svém plánovaném rozsahu z ekonomických důvodů podstatně krácen. Pokud by z ekonomických důvodů došlo ke krácení rozsahu JH a omezení přijetí inscenací do základního programu na počet nominovaných inscenací a méně, musí rozhodnout o způsobu výběru nově programová rada ve spolupráci s KIS Hronov na svém mimořádném zasedání, které se musí uskutečnit před jednáním programové rady JH.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím tiskopisů PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (na www.artama.cz), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Uzávěrka doručení přihlášek je 31. května 2012. Pro celostátní přehlídky uskutečněné po tomto datu vždy první den po dni jejich ukončení.

 

Přijetí návrhu je podmíněno samostatným stručným, leč výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu JH. Toto sdělení může být v případě zařazení inscenace do programu JH otištěno v tiskových materiálech přehlídky a zároveň se stát zdrojem potencionálních témat či impulsů bezprostředně využitelných ve vzdělávací části JH, zejména v Problémovém clubu. Přijetí návrhů je zároveň podmíněno včasným doručením úplně vyplněné přihlášky a příloh k ní.

Povinné přílohy přihlášky:
–        videozáznam inscenace či performance (pořadatelé JH uvítají zaslání v předstihu před dalšími přílohami);
–        sdělení zdůvodňující návrh (viz výše);
–        osoby a obsazení, včetně údajů o režii, scénografii, autorovi hudby atp.;
–        textová předloha inscenace nebo synopse hry u inscenací v cizím jazyce, u nichž je významná jazyková složka;
–        hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů;
–        slovo o souboru do programové brožury;
–        slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;
–        nejméně 4 fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci.

 

Soubory zařazené do hlavního programu JH uvedou své inscenace nejméně ve dvou představeních. Počet představení je v zásadě vymezen zvoleným hracím prostorem.

Se soubory zařazenými do hlavního programu JH uzavře pověřený hlavní organizátor přehlídky Kulturní a informační středisko Hronov smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na JH včetně výše příspěvku na dopravu.

 

Vedle souborů vybraných programovou radou JH je v kompetenci pořadatelů umožnit vystoupení jiných souborů za dohodnutých podmínek v tzv. doprovodném programu. Přednostně budou vítány produkce, které obohatí program o neobvyklé divadelní počiny přinášející tvůrčí podněty a inspiraci a také ty, jež mají schopnost bezprostředně oslovovat a poutat místní obyvatele Hronova a jeho návštěvníky k festivalovému dění.

 

K vystoupení v doprovodném programu JH se lze přihlásit na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, ředitelka Marcela Kollertová, nám. ČSA 500, 549 31 Hronov, tel. 491 483 314 nebo 737 608 373, e-mail: kis@mestohronov.cz. ronov, tel. 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov

 

 

Divadelní program v předvečer zahájení JH bude součástí doprovodného programu. Jeho určení je v pravomoci města Hronov. Toto své právo může delegovat na programovou radu JH.

V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách dotýkajících se programu JH se lze s dotazem obrátit na programovou ředitelku JH Simonu Bezouškovou, NIPOS-ARTAMA Praha, tel.: 221 507 957 nebo 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.


Zpracovala Simona Bezoušková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2011