81. JIRÁSKŮV HRONOV 2011

Festival amatérského divadla

(celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla se zahraniční účastí)

5.–13. 8. 2011

PROPOZICE

 

Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

 81. Jiráskův Hronov (JH) je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky by měl být obohacen vystoupením souborů ze zahraničí. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

V rámci JH budou uskutečněny: tematické semináře a dílny, rozborový seminář, Problémový club, diskuzní klub, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

 Divadelní semináře a dílny budou, tak jako v letech předchozích, základní vzdělávací částí JH, realizovanou formou cca 12–15 tematických seminářů a divadelních dílen. Budou otevřeny pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Budou koncipovány jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině.

Zájemci o účast v seminářích a dílnách JH se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Propozice budou zveřejněny počátkem května 2011 na www.nipos-mk.cz a www.amaterskascena.cz.

 Rozborový seminář nabídne příležitost k reflexi inscenací hlavního programu JH. Bude realizován formou rozboru inscenací a diskuzí k nim. Zájemci o účast v rozborovém semináři se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím rozborového semináře. Propozice budou zveřejněny počátkem května 2011 na www.nipos-mk.cz a www.amaterskascena.cz. Rozborový seminář bude však volně přístupný i dalším zájemcům bez předchozího přihlášení.

 Problémový club (PC) bude nadstavbovou vzdělávací institucí JH, jakousi jeho „vysokou školou“. Má výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace cca pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Jako odrazový můstek k rozpravě – disputaci poslouží inscenace uvedené v hlavním programu JH. V PC však nepůjde o kritické hodnocení a analýzu inscenací ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu představuje především zdroj impulzů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že nemusí být takto reflektovány všechny inscenace JH ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.

Zájemci o účast v PC se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k propozicím divadelních seminářů a dílen (viz výše) buď jako kmenoví posluchači PC, nebo posluchači tematických seminářů a dílen, kteří chtějí navíc pravidelně navštěvovat PC. PC bude však volně přístupný i dalším zájemcům bez přihlášení.

Diskuzní klub bude dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí ke spontánní výměně názorů na představení uvedená na JH, podpořenou odborným lektorským zázemím.   Diskuzní klub probíhá vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu.

Odborné reflexe inscenací budou realizovány formou odborných recenzí v přehlídkovém zpravodaji. Počítá se přitom s tím, že ke každé inscenaci hlavního programu přinese zpravodaj minimálně dvě recenze. Pokud to bude možné, bude vždy jedna recenze zadána odborníkovi, který měl příležitost reflektovat inscenaci již před jejím uvedením na JH, či je specialistou na druh divadla, který inscenace reprezentuje.

 

Hlavní program Jiráskova Hronova 2011 bude stanoven na základě:

1.

Návrhů vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, které mohou nominovat po jedné inscenaci s výjimkou přehlídky Divadelní Děčín, jež má právo uplatnit nominace dvou inscenací – jednu za činoherní divadlo a jednu za hudební divadlo. Tyto přehlídky mohou navíc doporučit další inscenace bez početního omezení k širšímu výběru. S výjimkou Loutkářské Chrudimi doporučí inscenace bez určení pořadí, v jakém je navrhují k zařazení do programu JH. Doporučené inscenace z Loutkářské Chrudimi musí být naopak doporučeny s uvedením pořadí, a to souhrnně za přehlídkové ročníky 2010 a 2011.  Za klíčové přehlídky jsou považovány:

a)      Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2010 a 2011.

b)      Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2010;

c)      Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla 2011;

d)     Divadelní Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2011;

e)      Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentujícího divadla 2011;

f)       Dětská scéna, celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů 2011;

g)      Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2011;

h)      Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 2011.

 

2.

Návrhů vzešlých z těchto dalších celostátních přehlídek, které mohou doporučit neomezený počet inscenací bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH:

a)      Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2010;

b)      Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2010;

c)      Jednoaktovky SČDO, národní přehlídka jednoaktových her v Holicích 2010;

d)     Národní přehlídka seniorského divadla Znojmo 2010;

e)      Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici 2011;

f)       Divadlo jednoho herce SČDO, národní přehlídka v Kaznějově 2011.

 

3.

Návrhů vzešlých z těchto dalších zdrojů:

a)      Nominace Českého střediska AITA/IATA, které je festivalovým výborem JH pověřeno výběrem zahraničních souborů a inscenací.

b)      Nominace programové ředitelky JH na inscenaci hostujícího souboru s výjimečnou inscenací přinášející inspirační podněty. Uplatnění této nominace není vázáno na amatérský statut souboru.

c)      Doporučení zájmových divadelních organizací (jejich střechových orgánů) zabývajících se amatérským divadlem s celorepublikovou působností.

d)     Doporučení NIPOS-ARTAMA.

 

4.

Nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu Jiráskova Hronova. Tyto návrhy budou posuzovány jako doporučení. Výjimku budou mít nominované inscenace z Loutkářské Chrudimi. Pokud se nominovaná inscenace souboru z Loutkářské Chrudimi nebude z technicko-organizačních důvodů (pro nemožnost akceptovat vymezený hrací prostor či termín) na JH realizovat v roce uplatnění inscenace, zůstane nominace v platnosti i pro bezprostředně následující ročník JH.

 

Výběrem hlavního programu je pověřena programová rada JH, složená z pěti až sedmi divadelních odborníků jmenovaných programovou ředitelkou JH, především z takových, kteří měli možnost zhlédnout co nejvíce celostátních postupových přehlídek. Programová rada rozhoduje na základě předem zhlédnutých představení inscenací nebo jejich videozáznamů a referencí členů širší programové rady JH, složené z předsedů odborných porot celostátních (národních) přehlídek uvedených v předchozích kapitolách nebo jimi pověřených členů či tajemníků příslušných odborných porot. K jednání širší programové rady jsou přizváni zástupci NIPOS-ARTAMA, Českého střediska AITA/IATA a zástupce z místa pořádání JH. Programová rada vezme na vědomí uplatněné nominace, rozhodne o tom, které z doporučených souborů a jejich inscenací přijme do širšího výběru pro tvorbu hlavního programu JH a stanoví pořadí, v jakém by měly doporučené soubory a jejich inscenace vstoupit do hlavního programu JH.

Jednání programové rady JH 2011 se uskuteční v pondělí 27. června 2011.

Programová rada je povinna zohlednit rezervaci míst pro soubory a jejich inscenace, jež byly nominovány a doporučeny z Loutkářské Chrudimi 2010 a které mohou být nominovány a doporučeny z Loutkářské Chrudimi 2011, která se uskuteční až po termínu jednání programové rady JH. Bude přitom vycházet ze závěrů jednání programové rady Loutkářské Chrudimi 2011. Rozhodnutí o uplatnění nominací a doporučení z Loutkářské Chrudimi je v kompetenci její odborné poroty.  Zařazení do programu JH je vymezeno vytížením vyhrazeného hracího prostoru pouze pro loutkářské soubory postupující z Loutkářské Chrudimi (s největší pravděpodobností prostoru sokolovny či jiného adekvátního prostoru).

Návrhy inscenací k zařazení do hlavního programu JH je žádoucí zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o uplatňování a přijímání návrhů by spolu s kvalitou měla být rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části.

 Za uplatnění návrhů odpovídají ředitelé celostátních (národních) přehlídek. U přehlídek, kde není tato funkce ustavena, odpovídají za uplatnění návrhů tajemníci odborných porot (lektorských sborů). U návrhů z jiných než přehlídkových zdrojů odpovídají za uplatnění návrhů osoby, které stojí v čele příslušných institucí.

Rozhodnutí programové rady JH je pro pořadatele závazné.

Rozsah hlavního programu JH 2011 je vymezen maximálně 24 inscenacemi nebo programovými celky složenými z menších jevištních útvarů. V tomto vymezení se počítá s účastí maximálně 4 zahraničních souborů a 1 hostujícím souborem bez omezení statutu s výjimečnou inscenací přinášející inspiraci.

Jiráskův Hronov může být ve svém plánovaném rozsahu z ekonomických důvodů podstatně krácen. Pokud by z ekonomických důvodů došlo ke krácení rozsahu JH a omezení přijetí inscenací do základního programu na počet nominovaných inscenací  a méně, musí rozhodnout o způsobu výběru nově festivalový výbor JH na svém mimořádném zasedání, které se musí uskutečnit před jednáním programové rady JH.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím tiskopisů PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (viz vzor v bulletinu d’ARTAMAn č. 5 a 6/2010 nebo na www.nipos-mk.cz a www.amaterskascena.cz), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

 

Uzávěrka doručení přihlášek je 31. května 2011.

Pro celostátní přehlídky uskutečněné po tomto datu vždy první den po dni jejich ukončení.

 

 Přijetí návrhu je podmíněno samostatným stručným, leč výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu JH. Toto sdělení může být v případě zařazení inscenace do programu JH otištěno v tiskových materiálech přehlídky a zároveň se stát zdrojem potencionálních témat či impulzů bezprostředně využitelných ve vzdělávací části JH, zejména v Problémovém clubu. Přijetí návrhů je zároveň podmíněno včasným doručením úplně vyplněné přihlášky a příloh k ní.

Povinné přílohy přihlášky:

–          videozáznam inscenace či performance (pořadatelé JH uvítají zaslání v předstihu před dalšími přílohami);

–          sdělení zdůvodňující návrh (viz výše);

–          osoby a obsazení, včetně údajů o režii, scénografii, autorovi hudby atp.;

–          textová předloha inscenace nebo synopse hry u inscenací v cizím jazyce, u nichž je významná jazyková složka;

–          hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů;

–          slovo o souboru do programové brožury;

–          slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

–          nejméně 4 fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci.

 Soubory zařazené do hlavního programu JH uvedou své inscenace nejméně ve dvou představeních. Počet představení je v zásadě vymezen zvoleným hracím prostorem takto: 2 představení při využití kukátkového jeviště Jiráskova divadla (s max. 400 diváky v hledišti divadla) a při využití kukátkového hracího prostoru v sále Josefa Čapka (s plnou kapacitou 327 míst pro diváky v hledišti); 3 představení při realizaci inscenace v parteru sálu Josefa Čapka (s max. 187 místy v hledišti); 4 představení v hracím prostoru bývalého hotelu Slavie nebo jemu podobnému (s max. počtem 150 míst v hledišti); 6 představení v komorním kukátkovém hracím prostoru či obdobném s 80 místy v hledišti; až 12 představení v improvizovaných hracích prostorách při omezeném počtu diváků na 50 a méně. Při počtu 2 představení se v zásadě počítá s jejich realizací v jednom hracím dni, při počtu 3–4 představení ve 2 hracích dnech, 6 představení ve 3 hracích dnech, při větším počtu představení podle dohody programové ředitelky JH se souborem.

Se soubory zařazenými do hlavního programu JH uzavře pověřený hlavní organizátor přehlídky Kulturní a informační středisko Hronov smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na JH včetně výše příspěvku na dopravu.

 Vedle souborů vybraných programovou radou JH je v kompetenci pořadatelů umožnit vystoupení jiných souborů za dohodnutých podmínek v tzv. doprovodném programu. Přednostně budou vítány produkce realizovatelné ve venkovních prostorách (park A. Jiráska a dal.), zejména pak takové, které obohatí program o neobvyklé divadelní počiny přinášející tvůrčí podněty a inspiraci a také ty, jež mají schopnost bezprostředně oslovovat a poutat místní obyvatele Hronova a jeho návštěvníky k festivalovému dění.

 K vystoupení v doprovodném programu JH se lze přihlásit na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, ředitelka Marcela Kollertová, nám. ČSA 500, 549 31 Hronov, tel. 491 483 314 nebo 737 608 373, e-mail: kis@mestohronov.cz. ronov, tel. 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov

Divadelní program v předvečer zahájení JH bude součástí doprovodného programu. Jeho určení je v pravomoci města Hronov. Toto své právo může delegovat na programovou radu JH.

V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách dotýkajících se programu JH se lze s dotazem obrátit na programovou ředitelku JH Mgr. Simonu Bezouškovou, NIPOS-ARTAMA Praha, tel.: 221 507 957 nebo 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.