80. JIRÁSKŮV HRONOV

VI. Festival evropského amatérského divadla

(Festival středoevropské sekce AITA/IATA

a mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR)

29. července–7. srpna. 2010

 

PROPOZICE

Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Central European Committee of the AITA/IATA, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

I. Charakteristika a poslání festivalu

80. Jiráskův Hronov (JH) je koncipován jako mezinárodní festival amatérského divadla Středoevropské sekce AITA/IATA a současně v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezinárodní a mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

V rámci JH budou uskutečněny: Klub (nejen) mladých divadelníků, rozborový seminář, Problémový club, diskuzní klub, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

Klub (nejen) mladých divadelníků (KnMD) bude, tak jako v letech předchozích, základní vzdělávací institucí JH, realizovanou formou tematických seminářů a divadelních dílen. Je otevřen pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Bude koncipován jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině. Odvisle od poptávky a ekonomických možností může být uskutečněno až 15 devítidenních tematických seminářů a dílen.

Zájemci o účast v seminářích a dílnách KnMD se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Propozice KnMD lze nalézt v příloze časopisu Amatérská scéna d´ARTAMAn č. 2/2010 počátkem května 2010 a na www.artama.cz a www.amaterskascena.cz.

Rozborový seminář organizovaný Klubem režisérů SČDO nabídne příležitost k reflexi inscenací hlavního programu JH. Bude realizován formou rozboru inscenací a diskuzí k nim. Zájemci o účast v rozborovém semináři se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím rozborového semináře. Propozice jsou zveřejňovány stejným způsobem jako v případě KnMD. Rozborový seminář je však volně přístupný rovněž dalším zájemcům i bez přihlášení.

Problémový club (PC) bude nadstavbovou vzdělávací institucí JH, jakousi jeho „vysokou školou“. Má výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace cca pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Jako odrazový můstek k rozpravě – disputaci poslouží inscenace uvedené v hlavním programu JH. V PC však nepůjde o kritické hodnocení a analýzu inscenací ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu představuje především zdroj impulzů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že nemusí být takto reflektovány všechny inscenace JH, ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.

Zájemci o účast v PC se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k propozicím KnMD (viz výše) buď jako kmenoví posluchači PC, nebo posluchači tematických seminářů a dílen, kteří chtějí navíc pravidelně navštěvovat PC. PC bude však volně přístupný i dalším zájemcům bez přihlášení.

Diskuzní klub bude dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí ke spontánní výměně názorů na představení uvedená na JH. Diskuze není nikterak obsahově předurčována. Přítomný moderátor má za úkol zejména organizačně-technické vedení diskuze, ale může být i odbornou oporou, bude-li toho zapotřebí. Diskuzní klub probíhá vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu.

Mezinárodní diskuzní fórum bude příležitostí pro reflexe inscenací hlavního programu vedené v angličtině, popřípadě v němčině jako dalším jednacím jazyku CEC AITA/IATA. Je určeno především pro zahraniční účastníky festivalu, ale bude volně přístupné pro kohokoliv. Odborné zázemí pro mezinárodní diskuzní fórum bude tvořit k tomu zvlášť ustavená skupina divadelních odborníků.

Odborné reflexe inscenací budou realizovány formou odborných recenzí v přehlídkovém zpravodaji. Počítá se přitom s tím, že ke každé inscenaci hlavního programu přinese zpravodaj minimálně dvě recenze. Pokud to bude možné, bude vždy jedna recenze zadána odborníkovi, který měl příležitost reflektovat inscenaci již před jejím uvedením na JH či je specialistou na druh divadla, který inscenace reprezentuje.

 

II. Podmínky účasti

Hlavní program Jiráskova Hronova 2010 bude stanoven na základě:

1.  Rozhodnutí výběrové komise jmenované CEC AITA/IATA, která je zplnomocněna k posouzení přihlášených inscenací z členských zemí sdružených ve Středoevropské sekci AITA/IATA (s výjimkou ČR) a k jejich nominování do programu JH v max. počtu 8 inscenací.

2.  Návrhů CIFTA (frankofonní zóna AITA/IATA) a NAR (severská sekce AITA/IATA), jež jsou oprávněny nominovat do programu JH po jedné inscenaci.

3.  Návrhů vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, které mohou nominovat po jedné inscenaci s výjimkou přehlídky Divadelní Děčín, jež má právo uplatnit nominace dvou inscenací – jednu za činoherní divadlo a jednu za hudební divadlo. Tyto přehlídky mohou navíc doporučit další inscenace bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH. Výjimka v možnosti nominovat se dotýká Loutkářské Chrudimi, neboť nominace z roku 2009 byla již na JH realizována a návrhy z Loutkářské Chrudimi 2010 mohou být uplatněny pro JH 2011. Za klíčové přehlídky jsou považovány:

a)      Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2009 (pro 80. JH lze akceptovat  pouze   nerealizovaný návrh na 79. JH);

b)      Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2009;

c)      Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla 2010;

d)      Divadelní Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2010;

e)      Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentujícího divadla 2010;

f)       Dětská scéna Trutnov, celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů 2010;

g)      Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2010;

h)      Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 2010.

 

4.  Návrhů vzešlých z těchto dalších celostátních přehlídek, které mohou doporučit neomezený počet inscenací bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH:

a)      Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2009;

b)      Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2009;

c)      Kaškova Zbraslav, národní přehlídka jednoaktových her v Praze-Zbraslavi 2009;

d)      Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici 2010.

 

5.  Návrhů vzešlých z těchto dalších zdrojů:

a)      Doporučení zájmových divadelních organizací (jejich střechových orgánů) zabývajících se amatérským divadlem s celorepublikovou působností.

b)      Doporučení NIPOS-ARTAMA.

c)      Nerealizované návrhy, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu Jiráskova Hronova nebo stanoveny jako inscenace náhradní. Tyto návrhy budou posuzovány jako doporučení.

 

Výběrem hlavního programu je pověřena programová rada JH, složená z předsedů odborných porot celostátních (národních) přehlídek uvedených v předchozích kapitolách nebo z jimi pověřených členů či tajemníků příslušných odborných porot. Dále bude složena z jednoho zástupce NIPOS-ARTAMA, jednoho zástupce Českého střediska AITA/IATA a jednoho zástupce z místa pořádání JH. Programový ředitel JH může programovou radu JH doplnit o další odborníky, kteří mohou přispět při rozhodování porovnáváním inscenačních výsledků navrhovaných z různých celostátních (národních) přehlídek. Programová rada vezme na vědomí uplatněné nominace, rozhodne o tom, které z doporučených souborů a jejich inscenací přijme do širšího výběru pro tvorbu hlavního programu JH a stanoví pořadí, v jakém by měly doporučené soubory a jejich inscenace vstoupit do programu JH.

Jednání programové rady JH 2010 se uskuteční v pondělí 28. června 2010.

Návrhy inscenací k zařazení do hlavního programu JH je žádoucí zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o uplatňování a přijímání návrhů by spolu s kvalitou měla být rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části.

Za uplatnění návrhů odpovídají ředitelé celostátních (národních) přehlídek. U přehlídek, kde není tato funkce ustavena, odpovídají za uplatnění návrhů tajemníci odborných porot (lektorských sborů). U návrhů z jiných než přehlídkových zdrojů odpovídají za uplatnění návrhů osoby, které stojí v čele příslušných institucí.

Rozhodnutí programové rady JH je pro pořadatele závazné.

Rozsah hlavního programu JH 2010 je vymezen maximálně 24 inscenacemi nebo programovými celky složenými z menších jevištních útvarů. V tomto vymezení se počítá s účastí maximálně 10 zahraničních souborů.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím tiskopisů PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (viz vzor v bulletinu d’ARTAMAn č. 5 a 6/2009 nebo na www.nipos-mk.cz a www.amaterskascena.cz), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou PhDr. Milana Strotzera, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Uzávěrka doručení přihlášek je 21. června 2010.

Pro celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 27. června 2010.

 Přijetí návrhu je podmíněno samostatným stručným, leč výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu JH. Toto sdělení může být v případě zařazení inscenace do programu otištěno v tiskových materiálech přehlídky a zároveň se stát zdrojem potencionálních témat či impulzů bezprostředně využitelných ve vzdělávací části JH, zejména v Problémovém clubu. Přijetí návrhů je zároveň podmíněno včasným doručením úplně vyplněné přihlášky a příloh k ní.

Povinné přílohy přihlášky:

–         sdělení zdůvodňující návrh (viz výše);

–         osoby a obsazení, včetně údajů o režii, scénografii, autorovi hudby atp.;

–         textová předloha inscenace nebo synopse hry u inscenací v cizím jazyce, u nichž je významná jazyková složka;

–         hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů;

–         slovo o souboru do programové brožury;

–         slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

–         nejméně 4 fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci.

Vedle souborů vybraných programovou radou JH je v kompetenci pořadatelů umožnit vystoupení jiných souborů za dohodnutých podmínek v tzv. doprovodném programu. Přednostně budou vítány produkce realizovatelné ve venkovních prostorách (park A. Jiráska aj.), zejména pak takové, které obohatí program o neobvyklé divadelní počiny přinášející tvůrčí podněty a inspiraci a také ty, jež mají schopnost bezprostředně oslovovat a poutat místní obyvatele Hronova a jeho návštěvníky k festivalovému dění.

K vystoupení v doprovodném programu JH se lze přihlásit na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, ředitelka Marcela Kollertová, nám. ČSA 500, 549 31 Hronov, tel. 491 483 314 nebo 737 608 373, e-mail: kis@mestohronov.cz.

  

III. Organizace a průběh

Soubory zařazené do hlavního programu JH uvedou své inscenace nejméně ve dvou představeních. Počet představení je v zásadě vymezen zvoleným hracím prostorem takto: 2 představení při využití kukátkového jeviště Jiráskova divadla (s max. 400 diváky v hledišti divadla) a při využití kukátkového hracího prostoru v sále Josefa Čapka (s plnou kapacitou 327 míst pro diváky v hledišti); 3 představení při realizaci inscenace v parteru sálu Josefa Čapka (s max. 187 místy v hledišti); 4 představení v hracím prostoru bývalého hotelu Slavie nebo jemu podobnému (s max. počtem 150 míst v hledišti); 6 představení v komorním kukátkovém hracím prostoru ZŠ na nám. ČSA či obdobném s 80 místy v hledišti; až 12 představení v improvizovaných hracích prostorách při omezeném počtu diváků na 50 a méně. Při počtu 2 představení se v zásadě počítá s jejich realizací v jednom hracím dni, při počtu 3–4 představení ve 2 hracích dnech, 6 představení ve 3 hracích dnech, při větším počtu představení podle dohody programového ředitele JH se souborem.

Se soubory zařazenými do hlavního programu JH uzavře pověřený hlavní organizátor přehlídky Kulturní a informační středisko Hronov smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na JH včetně výše příspěvku na dopravu.

Divadelní program v předvečer zahájení JH bude součástí hlavního programu.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Jiráskův Hronov může být ve svém plánovaném rozsahu z ekonomických důvodů podstatně krácen. Pokud by z ekonomických důvodů došlo ke krácení rozsahu JH a omezení přijetí inscenací do základního programu na počet nominovaných inscenací a méně, musí rozhodnout o způsobu výběru nově festivalový výbor JH na svém mimořádném zasedání, které se musí uskutečnit před jednáním programové rady JH.

V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách dotýkajících se programu JH se lze s dotazem obrátit na programového ředitele JH PhDr. Milana Strotzera, NIPOS-ARTAMA Praha, tel.: 221 507 956-7 nebo 605 708 325, e-mail: mistr@nipos-mk.cz.